Zariadenie pre seniorov
Zariadenie pre seniorov

V Močenku máme od roku 2012 zriadené aj Zariadenie pre seniorov. Prevádzkový poriadok ZpS. Kapacita zariadenia je pre 6 seniorov. V zariadení pre seniorov poskytujeme: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárame podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečujeme záujmovú činnosť.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.

Cenník ZpS Močenok.

V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sú priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 odseku 3 písm. a) zákona č. 448/2008 z. z. za ZpS Močenok/celoročná pobytová forma za rozpočtový rok 2022 po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby zverejnené na tomto mieste TU.

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID-19

Plán a režim návštev v súvislosti s pandémiou COVID-19