Centrum pre deti a rodiny/Detský domov
Centrum pre deti a rodiny/Detský domov

Účelom Centra pre deti a rodiny Močenok (ďalej len „Centrum“) je v zmysle  § 45 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 305/2005 Z. z. o  sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) vykonávanie

a) opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia (pobytové opatrenie súdu),

b) výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d) Zákona, výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len „ambulantné výchovné opatrenie“),

c) opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania

  1. krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí,
  2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch.

Centrum vykonáva

I. pobytové opatrenia

– opatrenia dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia (pobytové opatrenie súdu),

– pobytovú formu pre plnoletú fyzickú osobu, ktorou je mladý dospelý po ukončení pobytového oparenia súdu   nadobudnutím plnoletosti dieťaťa,

– na základe Dohody s rodičom, alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.

II. ambulantné výchovné opatrenia

– výchovné opatrenia súdu, ktorým je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu (§ 37 ods. 2 písm. d) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

–   výchovné opatrenie orgánu SPODaSK, ktorým uloží dieťaťu, alebo rodičovi, alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosť zúčastniť sa na výchovnom programe (§ 12 ods. 1 písm. d) Zákona).

 

III.  iné opatrenia 

  • individuálne rodinné odborné poradenstvo pre rodičov a deti v rozvodovom, rozchodovom, porozvodovom a porozchodovom konaní (§11 ods. 2 písm. a) Zákona),
  • individuálne odborné poradenstvo pre deti svýchovnými problémami (§11 ods. 3 písm. b) bod 3. Zákona),
  • individuálne odborné poradenstvo zamerané na pomoc pri riešení problémov detí umiestnených v náhradnej rodinnej starostlivosti (NOS, PS) (§44a ods. 1 písm. a) a b) Zákona).

Centrum vykonáva uvedené opatrenia

– pobytovou formou,

– ambulantnou formou,

– terénnou formou.

 

Centrum pre deti a rodiny/detský domov Močenok poskytuje od roku 2003 starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie formou celoročného pobytu pre deti od 0 – 18 rokov ich veku a ďalej až do osamostatnenia najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku. Starostlivosť v centre zahŕňa stravovanie, bývanie, zaopatrenie a ďalšiu starostlivosť, poradenstvo, záujmovú, kultúrnu a rehabilitačnú činnosť, úschovu cenných vecí. Súčasťou starostlivosti je aj odborno-liečebno výchovná starostlivosť zameraná na odstránenie sociálnej zanedbanosti a psychosociálnych porúch vývinu dieťaťa. Centrum zabezpečuje aj zdravotnú starostlivosť.

Centrum/Detský domov Močenok je rozdelený na 3 samostatné skupiny, 1 samostatnú skupinu pre mladých dospelých a starostlivosť vykonáva tiež v sieti svojich profesionálnych náhradných rodín vrámci Nitrianskeho, Trnavského a Banskobystrického samosprávneho kraja. Na každej skupine býva max 10 detí. Každá skupina je samostatná jednotka, aby sa čo najviac zachovala rodinnosť a individuálny prístup. Naše deti sprevádzame na ceste hľadania životných hodnôt a orientácie a ponúkame duchovnú i ľudskú pomoc v ich dozrievaní a osobnostnom raste. V prípade neúspechu sanácie biologickej rodiny im pomáhame pri hľadaní náhradnej rodiny.

Všetky deti sa primerane svojmu veku a schopnostiam podieľajú na živote svojej skupiny. Ich život je podobný životu detí v  rodine. Okrem svojich školských a domácich povinností majú naše deti bohaté možnosti na aktívny relax, rekreačnú a záujmovú činnosť.

Program Centra pre deti a rodiny Močenok si môžete prečítať TU.

Žiadosť o pobyt dieťaťa mimo CDR/DeD Močenok.

INFORMÁCIE o implementácii projektu Deinštitucionalizácie DeD Močenok TU.

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID-19