Zariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby v Močenku sme zriadili v roku 2012. Kapacita zariadenia je 6 miest. Prevádzkový poriadok ZOS.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Vízia.

Poskytujeme:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • ošetrovateľská starostlivosť ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie,
  • pranie,
  • žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  • utvárame podmienky na úschovu cenných vec

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.

Cenník ZOS Močenok.

V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sú priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 odseku 3 písm. a) zákona č. 448/2008 z. z. za ZOS Močenok/celoročná pobytová forma za rozpočtový rok 2022 po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby zverejnené na tomto mieste TU.

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID-19

Plán a režim návštev v súvislosti s pandémiou COVID-19