Špecializované zariadenie

Špecializované zariadenie v Močenku sme zriadili v roku 2023. Kapacita zariadenia je 5 miesta. Prevádzkový poriadok ŠZ.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení  sa

a) poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

 • sociálne poradenstvo,

 • sociálna rehabilitácia,

 • ubytovanie,

 • stravovanie,

 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

 • osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

 • rozvoj pracovných zručností,

 • pomoc pri pracovnom uplatnení,

 • záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

 • úschovu cenných vecí.

Prostredie a vybavenie zariadenia.

V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sú priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 odseku 3 písm. a) zákona č. 448/2008 z. z. za ZOS Močenok/celoročná pobytová forma za rozpočtový rok 2023 po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby zverejnené na tomto mieste TU.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.

Cenník ŠZ Močenok.