Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
História biskupského kaštieľa
História biskupského kaštieľa

Kaštieľ v Močenku bol postavený v rokoch 1840 – 1850 ako letné sídlo nitrianskych biskupov Imrichom Paugyaymm. Je veľmi cennou staviteľskou pamiatkou klasického umenia; postavený v staroslávnych tureckých slohoch iónskom a dórskom.

Kaštieľ je štvorkrídlová poschodová budova so strohým priečelím, ktoré je plasticky členené plytko vystupujúcimi rizalitmi. Pod hlavným vchodom do budovy je portikus s balkónom. Vnútro kaštieľa tvoria náročne riešené interiéry.

Na prízemí je ústredný vestibul s dvojramenným schodiskom, kazetovým stropom, stĺporadím s iónskymi a dórskymi hlavicami. Na poschodí sú izby veľkej umeleckej hodnoty, sú sčasti zachované umelecké
parkety, maľby na stropoch, tapety, benátske zrkadlá a v niektorých miestnostiach i lustre. V bývalej zasadacej miestnosti vidieť namaľovaný obraz vtedajšej Nitry a Močenku, rôzne romantické cudzokrajné krajinky, kvetiny, kytice…

Osobitné postavenie má kaplnka s oltárom Svätého Kríža.  Je vysoká 12 metrov. Steny sú obložené imitáciou mramoru. Pod chórom je asi 3 metre vysoký stĺp z bieleho mramoru s korintskou hlavicou a oproti na oltári je asi trojmetrový kríž z ebonitového dreva. Stenu za ním zaberá veľkoplošná maľba znázorňujúca Boha -Otca a Ducha Svätého. Tesne pod stropom sú štyri vety, ktoré v preklade znamenajú:

Kríž Kristov je vždy so mnou.
Krížu Kristovmu sa vždy klaniam.
Kríž Kristov je moje útočište.
Kríž Kristov je moja istá spása.

V kaštieli bola aj biskupská knižnica, ktorá obsahovala do 2200 zväzkov kníh. Neskôr bola presťahovaná do nitrianskej diecéznej knižnice. Počas prvej svetovej vojny tu sídlil počas dvoch rokov biskupský úrad. Po skončení vojny nitriansky biskup Dr. Karol Kmeťko prenajal kaštieľ misionárom Spoločnosti Božieho Slova (verbisti).

V rokoch 1928 – 1950 si kaštieľ prenajali Školskí bratia sv. Jána Krstiteľa de la Salle, ktorí tu mali noviciát a založili i chlapčenskú školu.

V roku 1950 sa začala smutná história, kedy nastalo zrušenie všetkých mužských reholí a kláštory boli premenené na sústreďovacie ústavy pre rehoľníkov. Takým sa stal i tento kaštieľ, kde bolo internovaných okolo 300 rehoľníkov, kňazi a biskupi.

Od roku 1952 slúžil kaštieľ ako charitný domov pre choré a staré rehoľné sestry. Sestry sem boli privezené z rôznych kláštorov a z rôznych reholí, nakoľko im bola znemožnená práca najprv v školách a neskoršie aj v nemocniciach. Sestry jednotlivých reholí  sa po roku 1989 presťahovali do svojich kláštorov a zostali tu už iba sestry Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky).

Od roku 2003 má kaštieľ v úžívaní Komunita Kráľovnej pokoja, ktorá tu prevádzkuje Detský domov, Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Duchovné centrum Terezianum. Komunita začala s kompletnou obnovou objektu v roku 2004. Kaštieľ prechádza najrozsiahlejšou rekonštrukciou vo svojej vyše 150 ročnej histórii.

Enviromentálne opatrenia v ZSS Močenok

Denný stacionár - ukončená prevádzka

Denný stacionár v Močenku začal svoju prevádzku od 1. 1. 2013.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby najmenej v stupni III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie a zabezpečujeme pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. V dennom stacionári poskytujeme sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Poskytovanie tejto sociálnej služby sme ukončili k 31. 3. 2020.

Domáca opatrovateľská služba - ukončená

Poskytovanie domácej  opatrovateľskej služby sme začali v obci Močenok od roku 2014.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a  je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 .
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Poskytovanie tejto sociálnej služby sme ukončili k 3. 8. 2022.

Chránené dielne

Od roku 2006 sme zriadili chránenú dielňu, v rámci ktorej prevádzkujeme chránené pracoviská. V súčasnosti  je v nich zamestnaných 33 zamestnancov so zdravotným postihnutím (18 v Močenku a 15 v Radošine) ma pracovných pozíciách pomocník sociálneho zariadenia a údržbár.

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutým zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE