Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Domov sociálnych služieb
Domov sociálnych služieb

DSS v Močenku sme zriadili v roku 2003 a to celoročnú formu. Týždennú formu sme zriadili od roku 2022.  Kapacita zariadenia je 35 miest pre celoročnú a 5 miest pre týždennú formu.

Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečujeme: ošetrovateľskú starostlivosť, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení, záujmovú činnosť. Utvárame podmienky na úschovu cenných vecí. Prevádzkový poriadok.

Naša služba je pre nás povolaním, misiou, hľadaním Krista v našich chlapcoch, objavovaním ich dobra a krásy, úsilím pomôcť im poznať ich pravú hodnotu. Sprevádzame ich na ceste hľadania ich identity a ponúkame duchovnú i ľudskú pomoc v ich dozrievaní a osobnostnom raste. Ponúkame im formáciu a prípravu pri prijatí sviatostí. Naša vízia.

Súčasťou života v DSS Močenok je aj rozvoj pracovných zručností, ktoré okrem bežných každodenných prác zahŕňajú aj drobnú prácu na hospodárstve. Pod vedením pracovníkov sa klienti starajú o ošípané, ovce. Chováme tiež na skrášlenie života pávov a danielov. Vrámci pomoci pri pracovnom uplatnení sú prijímatelia sociálnej služby zamestnaní v chránenej dielni.

Klienti DSS môžu využívať aj rehabilitačné služby a procedúry: vírivá vaňa, infrasauna, masáž, laser, parafín, inhalácia, lokálna kryoterapia, elektroliečba, magnet, biolampa, biofeetback, ultrazvuk, oxygenoterapia (tiež v hyperbarickej komore).

Novinkou je aj snoezelen terapia, slúžiaca na zmyslovú stimuláciu a relaxáciu. Okrem toho klienti môžu využiť širokú ponuku záujmových krúžkov: počítačový, pohybový, kulinársky, cyklistický, korčuliarsky, futbalový, tvorivú dielňu a pod.

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby. 

Cenník DSS celoročná forma.

Cenník DSS týždenná forma.

V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sú priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 odseku 3 písm. a) zákona č. 448/2008 z. z. za DSS Močenok/celoročná pobytová forma za rozpočtový rok 2021 po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby zverejnené na tomto mieste TU.

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID-19

Plán a režim návštev v súvislosti s pandémiou COVID-19

Galéria

Centrum pre deti a rodiny/Detský domov
Centrum pre deti a rodiny/Detský domov

 

Účelom Centra pre deti a rodiny Močenok (ďalej len „Centrum“) je v zmysle  § 45 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 305/2005 Z. z. o  sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) vykonávanie

a) opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia (pobytové opatrenie súdu),

b) výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d) Zákona, výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len „ambulantné výchovné opatrenie“),

c) opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania

 1. krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí,
 2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch.

Centrum vykonáva

I. pobytové opatrenia

– opatrenia dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia (pobytové opatrenie súdu),

– pobytovú formu pre plnoletú fyzickú osobu, ktorou je mladý dospelý po ukončení pobytového oparenia súdu   nadobudnutím plnoletosti dieťaťa,

– na základe Dohody s rodičom, alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.

II. ambulantné výchovné opatrenia

– výchovné opatrenia súdu, ktorým je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu (§ 37 ods. 2 písm. d) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

–   výchovné opatrenie orgánu SPODaSK, ktorým uloží dieťaťu, alebo rodičovi, alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosť zúčastniť sa na výchovnom programe (§ 12 ods. 1 písm. d) Zákona).

 

III.  iné opatrenia 

 • individuálne rodinné odborné poradenstvo pre rodičov a deti v rozvodovom, rozchodovom, porozvodovom a porozchodovom konaní (§11 ods. 2 písm. a) Zákona),
 • individuálne odborné poradenstvo pre deti svýchovnými problémami (§11 ods. 3 písm. b) bod 3. Zákona),
 • individuálne odborné poradenstvo zamerané na pomoc pri riešení problémov detí umiestnených v náhradnej rodinnej starostlivosti (NOS, PS) (§44a ods. 1 písm. a) a b) Zákona).

Centrum vykonáva uvedené opatrenia

– pobytovou formou,

– ambulantnou formou,

– terénnou formou.

 

Centrum pre deti a rodiny/detský domov Močenok poskytuje od roku 2003 starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie formou celoročného pobytu pre deti od 0 – 18 rokov ich veku a ďalej až do osamostatnenia najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku. Starostlivosť v centre zahŕňa stravovanie, bývanie, zaopatrenie a ďalšiu starostlivosť, poradenstvo, záujmovú, kultúrnu a rehabilitačnú činnosť, úschovu cenných vecí. Súčasťou starostlivosti je aj odborno-liečebno výchovná starostlivosť zameraná na odstránenie sociálnej zanedbanosti a psychosociálnych porúch vývinu dieťaťa. Centrum zabezpečuje aj zdravotnú starostlivosť.

Centrum/Detský domov Močenok je rozdelený na 3 samostatné skupiny, 1 samostatnú skupinu pre mladých dospelých a starostlivosť vykonáva tiež v sieti svojich profesionálnych náhradných rodín vrámci Nitrianskeho, Trnavského a Banskobystrického samosprávneho kraja. Na každej skupine býva max 10 detí. Každá skupina je samostatná jednotka, aby sa čo najviac zachovala rodinnosť a individuálny prístup. Naše deti sprevádzame na ceste hľadania životných hodnôt a orientácie a ponúkame duchovnú i ľudskú pomoc v ich dozrievaní a osobnostnom raste. V prípade neúspechu sanácie biologickej rodiny im pomáhame pri hľadaní náhradnej rodiny.

Všetky deti sa primerane svojmu veku a schopnostiam podieľajú na živote svojej skupiny. Ich život je podobný životu detí v  rodine. Okrem svojich školských a domácich povinností majú naše deti bohaté možnosti na aktívny relax, rekreačnú a záujmovú činnosť.

Program Centra pre deti a rodiny Močenok si môžete prečítať TU.

Žiadosť o pobyt dieťaťa mimo CDR/DeD Močenok.

INFORMÁCIE o implementácii projektu Deinštitucionalizácie DeD Močenok TU.

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID-19

 

Zariadenie pre seniorov
Zariadenie pre seniorov

V Močenku máme od roku 2012 zriadené aj Zariadenie pre seniorov. Prevádzkový poriadok ZpS. Kapacita zariadenia je pre 12 seniorov. V zariadení pre seniorov poskytujeme: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárame podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečujeme záujmovú činnosť. Vízia.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.

Cenník ZpS Močenok.

V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sú priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 odseku 3 písm. a) zákona č. 448/2008 z. z. za ZpS Močenok/celoročná pobytová forma za rozpočtový rok 2021 po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby zverejnené na tomto mieste TU.

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID-19

Plán a režim návštev v súvislosti s pandémiou COVID-19

Zariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby v Močenku sme zriadili v roku 2012. Kapacita zariadenia je 6 miest. Prevádzkový poriadok ZOS.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Vízia.

Poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • ošetrovateľská starostlivosť ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie,
 • pranie,
 • žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • utvárame podmienky na úschovu cenných vec

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.

Cenník ZOS Močenok.

V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sú priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 odseku 3 písm. a) zákona č. 448/2008 z. z. za ZOS Močenok/celoročná pobytová forma za rozpočtový rok 2021 po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby zverejnené na tomto mieste TU.

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID-19

Plán a režim návštev v súvislosti s pandémiou COVID-19

Denný stacionár

Denný stacionár v Močenku začal svoju prevádzku od 1. 1. 2013.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby najmenej v stupni III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie a zabezpečujeme pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. V dennom stacionári poskytujeme sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby.

V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa zverejňujú priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 odseku 3 písm. a) zákona č. 448/2008 z. z., ktoré  po ich prepočítaní za rozpočtový rok 2017  boli v DS Močenok vo výške 369,15 EUR/mesiac/prijímateľa.

Domáca opatrovateľská služba

Poskytovanie domácej  opatrovateľskej služby sme začali v obci Močenok od roku 2014.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a  je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 .
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Úhrada klienta za poskytovanú opatrovateľskú službu v domácnosti je od 1. 1. 2018 vo výške 1,30 EUR/hod.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.

V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa zverejnené priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 odseku 3 písm. a) zákona č. 448/2008 z. z. po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby za rozpočtový rok 2017 sa nachádzajú tu.

Chránené dielne

Od roku 2006 sme zriadili chránenú dielňu, v rámci ktorej prevádzkujeme chránené pracoviská. V súčasnosti  je v nich zamestnaných 33 zamestnancov so zdravotným postihnutím (18 v Močenku a 15 v Radošine) ma pracovných pozíciách pomocník sociálneho zariadenia a údržbár.

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutým zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

História biskupského kaštieľa
História biskupského kaštieľa

Kaštieľ v Močenku bol postavený v rokoch 1840 – 1850 ako letné sídlo nitrianskych biskupov Imrichom Paugyaymm. Je veľmi cennou staviteľskou pamiatkou klasického umenia; postavený v staroslávnych tureckých slohoch iónskom a dórskom.

Kaštieľ je štvorkrídlová poschodová budova so strohým priečelím, ktoré je plasticky členené plytko vystupujúcimi rizalitmi. Pod hlavným vchodom do budovy je portikus s balkónom. Vnútro kaštieľa tvoria náročne riešené interiéry.

Na prízemí je ústredný vestibul s dvojramenným schodiskom, kazetovým stropom, stĺporadím s iónskymi a dórskymi hlavicami. Na poschodí sú izby veľkej umeleckej hodnoty, sú sčasti zachované umelecké
parkety, maľby na stropoch, tapety, benátske zrkadlá a v niektorých miestnostiach i lustre. V bývalej zasadacej miestnosti vidieť namaľovaný obraz vtedajšej Nitry a Močenku, rôzne romantické cudzokrajné krajinky, kvetiny, kytice…

Osobitné postavenie má kaplnka s oltárom Svätého Kríža.  Je vysoká 12 metrov. Steny sú obložené imitáciou mramoru. Pod chórom je asi 3 metre vysoký stĺp z bieleho mramoru s korintskou hlavicou a oproti na oltári je asi trojmetrový kríž z ebonitového dreva. Stenu za ním zaberá veľkoplošná maľba znázorňujúca Boha -Otca a Ducha Svätého. Tesne pod stropom sú štyri vety, ktoré v preklade znamenajú:

Kríž Kristov je vždy so mnou.
Krížu Kristovmu sa vždy klaniam.
Kríž Kristov je moje útočište.
Kríž Kristov je moja istá spása.

V kaštieli bola aj biskupská knižnica, ktorá obsahovala do 2200 zväzkov kníh. Neskôr bola presťahovaná do nitrianskej diecéznej knižnice. Počas prvej svetovej vojny tu sídlil počas dvoch rokov biskupský úrad. Po skončení vojny nitriansky biskup Dr. Karol Kmeťko prenajal kaštieľ misionárom Spoločnosti Božieho Slova (verbisti).

V rokoch 1928 – 1950 si kaštieľ prenajali Školskí bratia sv. Jána Krstiteľa de la Salle, ktorí tu mali noviciát a založili i chlapčenskú školu.

V roku 1950 sa začala smutná história, kedy nastalo zrušenie všetkých mužských reholí a kláštory boli premenené na sústreďovacie ústavy pre rehoľníkov. Takým sa stal i tento kaštieľ, kde bolo internovaných okolo 300 rehoľníkov, kňazi a biskupi.

Od roku 1952 slúžil kaštieľ ako charitný domov pre choré a staré rehoľné sestry. Sestry sem boli privezené z rôznych kláštorov a z rôznych reholí, nakoľko im bola znemožnená práca najprv v školách a neskoršie aj v nemocniciach. Sestry jednotlivých reholí  sa po roku 1989 presťahovali do svojich kláštorov a zostali tu už iba sestry Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky).

Od roku 2003 má kaštieľ v úžívaní Komunita Kráľovnej pokoja, ktorá tu prevádzkuje Detský domov, Domov sociálnych služieb a Duchovné centrum Terezianum. Komunita začala s kompletnou obnovou objektu v roku 2004. Kaštieľ prechádza najrozsiahlejšou rekonštrukciou vo svojej vyše 150 ročnej histórii.

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE