Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Aktuálne projekty

Deinštitucionalizácia DeD Močenok informácie TU

 

Obnova fasády Kaštieľa Močenok

pokračovanie v realizácii záverečnej etapy obnovy fasády kaštieľa v Močenku s cieľom obnoviť a prezentovať pôvodný stav juhozápadnej a severozápadnej, juhovýchodnej a severovýchodnej fasády hlavnej budovy kaštieľa.

V roku 2020 bol projekt úspešne ukončený, fasáda celého objektu bola kompletne obnovená a zrekonštruovaná.

Zrealizované projekty

Podpora sociálneho začleňovania vybraných skupín osôb so zdravotným znevýhodnením informácie TU

 

Posilnenie osamostatňovania sa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V projekte sa realizujú aktivity:

1. pobyt mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytované služby podľa osobitných zákonov v prenajatých bytoch,

2. výkon ústavnej starostlivosti 1 samostatnej skupiny v opravenom rodinnom dome,

3. školenie detí (nad 15 rokov veku) a  mladých dospelých z detského domova, mladých dospelých  po ukončení ústavnej starostlivosti a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytované služby podľa osobitných zákonov,

4. školenie zamestnancov DeD.

Projektu sa má zúčastniť 80 osôb – z toho zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti soc. inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore – zamestnanci DeD v počte 35, deti a mladí dospelí pred ukončením ústavnej starostlivosti (vek 15 – 25 rokov)  v počte 10, mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti (vek 18 – 25 rokov) v počte 13, plnoleté fyzické osoby, pre ktoré sa vykonávajú OSPODaSK a poskytujú soc. služby (vek 26 – 40 rokov) v počte  22.

logá-FSR-ESF-ZaSi2

Rekonštrukcia a modernizácia Detského domova v Močenku

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.

Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie zariadenia. Uskutočnila sa obnova strechy – oprava krovu, výmena strešnej krytiny, vybudoval sa bezbariérový vstup a bol zateplený strop budovy. Ďalšou aktivitou projektu bolo obstaranie IKT vybavenia. Projekt sa realizoval od februára 2010 do júna 2012.

Investícia do Vašej budúcnosti.     www.ropka.sk

BETTER FUTURE – Podpora prístupu marginalizovaných skupín na trh práce a do spoločnosti

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Cieľom projektu bola podpora získavania pracovných a praktických zručností, osobnostného rozvoja, s využitím poskytnutých služieb regiónu v aspekte zlepšovania postavenia cieľovej skupiny na trhu práce. Získavanie pracovných a praktických zručností osôb z cieľovej skupiny s cieľom zvýšenia kvalifikácie pre potreby trhu práce a zlepšenia prístupu k pracovným príležitostiam. Sieťovanie sociálnych služieb poskytovaných v regióne s ich využitím pre klientov zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí. Sieťovanie zdravotných služieb poskytovaných v regióne s ich využitím pre klientov zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí. Posilnenie odbor. rozvojového individuálneho prístupu k osobám, ktorým sa poskytujú služby v zariadení, s vytvorením kontinuity sociálnej  a zdravotmej starostlivosti. S realizáciou projektu sa začalo 30. 4. 2012 a trval do 31. 3. 2014. Vrámci projektu boli vypracované  ”na mieru” resocializačné programy, individuálne plány sociálnej rehabilitácie, individuálne kontinuálne plány sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre 73 klientov. Projekt bol venovaný tiež problematike marginalizovaných rómskych komunít. Projektu sa zúčastnilo 73 osôb, ktorým sa poskytovali služby starostlivosti, z toho 68 mužov, 45 osôb so zdravotným postihnutím, 23 príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

logá-FSR-ESF-ZaSi2

Fyzioterapia s využitím obnoviteľných zdrojov energie

zivenergia-300x255

ekopolis

zse3-300x185Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Nadačného fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis.

Zámerom projektu bola inštalácia ďalších solárnych kolektorov za účelom ohrevu vody pre prevádzkovanie vodoliečby v balneologickej vani so saturátorom CO2, v rámci fyzioterapie poskytovanej  v Detskom domove-DeD,  Domove sociálnych služieb a  Zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby ZSS v Močenku,  pre deti a mladých  dospelých so zdravotným, mentálnym postihnutím. Sada solárnych kolektorov, zabezpečených z tohto projektu, znižuje energetickú záťaž, náklady na prevádzku a tým umožňuje poskytovanie vodoliečby väčšiemu okruhu klientov, znásobuje využitie balneologickej rehabilitačnej vane so saturátorom. Pomocou rehabilitácie dosahujeme zlepšenie zdravotného stavu a celkovej pohody detí DeD, klientov DSS  s rôznymi psychickými, mentálnymi a fyzickými handicapmi, špeciálnymi potrebami, zmiernenie bolestí, zlepšenie mentálnej a pohybovej integrity. Projekt sa realizoval od septembra 2012 do júna 2013. Z finančného príspevku poskytovateľa sa zakúpili a inštalovali k doteršiemu solárnemu systému ohrevu teplej úžitkovej vody ďalšie kolektory v počte 8.

Zachráňme kultúrne pamiatky NSK – Kaštieľ Močenok

v rámci projektu bola zrealizovaná obnova fasády kaštieľa, reštaurovanie štukovej výzdoby vonkajšej fasády – stredného rizalitu tympanónu – reštaurovanie nosiča – omietky, štukovej výzdoby a ozdobných prvkov – reliéf anjela, ornamentálnych ozdôb, realizovaných v kove – zliatina vonkajšej východnej fasády – stredného rizalitu – tympanónu Biskupského kaštieľa, v ktorom sídli Domov sociálnych služieb a detský domov.

Obnova fasády Kaštieľa v Močenku I. etapa

zámerom projektu bolo realizovať I. etapu obnovy fasády kaštieľa v Močenku s cieľom obnoviť a prezentovať pôvodný stav.

Vzdelávanie a praktická príprava pre sociálne vylúčené cieľové skupiny.

logá-FSR-ESF-ZaSi2

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Hlavný cieľ projektu spočíval v zlepšení podmienok zameraných na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením, vo zvýšení počtu pracovných príležitostí a zamestnateľnosti cieľových skupín, v zlepšení životných podmienok a zaistení udržateľného príjmu cieľových skupín. Hlavnou aktivitou bolo ponúknuť svojim klientom vzdelanie a praktickú prípravu v oboroch, v ktorých je vzhľadom na aktuálny stav a hlavne budúci vývoj na trhu práce dlhodobá perspektíva ich ďalšieho uplatnenia sa, ako aj reálna budúca potreba existencie osôb s nižšie uvedenými špecializáciami na voľnom trhu práce. Všetky hlavné aktivity projektu boli ukončené teoretickou a praktickou skúškou a po úspešnom absolvovaní každý účastník obdržal osvedčenie, ktorým sa môže preukázať pri záujme o zamestnanie. V rámci projektu boli realizované nasledovné kurzy:

Realizácia psychosociálnych a komunikačných schopností

cieľom kurzu bolo naučiť účastníkov zvládať náročné situácie, ktorým budú musieť čeliť pri integrácii do pracovného života. Okrem toho cieľom kurzu bolo tiež zvýšiť právne vedomosti cieľovej skupiny, ktorých absencia spôsobuje ťažkosti pri hľadaní si zamestnania a komunikácii s potencionálnymi zamestnávateľmi.

Kurz „Stolár“

kurz bol zameraný na základné technologické postupy spracovania dreva, prípravu a ochranu dreva, tesárske práce a postupy výroby drevárskych výrobkov.

Kurz „Záhradník“

výučba bola zameraná na získanie manuálnych zručností s nasledujúcou osnovou: práca s náradím, substrátmi a hnojivami, rozpoznávanie rastlín, práca v rôznych pestovateľských prostrediach, vysádzanie, presádzanie, črepníkovanie, manipulácia s rastlinami, závlaha a výživa, zakladanie, úprava a údržba trávnika.

Vzdelávací kurz „Kuchár/čašník“

Cieľom tejto aktivity bolo teoretické a praktické zvládnutie technológie prípravy pokrmov, základných foriem podávania jedál a základných pravidiel správnej výživy.

Vzdelávací kurz „Základy práce s PC“

absolventi nadobudli základné znalosti nevyhnutné pre prácu s operačným systémom Windows a pre prácu s programami Word a Excel, ako aj práce s elektronickou poštou a orientáciou v sieti internet.

Odborné kurzy v stavebníctve

Kurzy boli zamerané na odvetvie stavebníctva. V rámci projektu boli cieľové skupiny preškolené v týchto oblastiach: vodičské oprávnenie – osobné auto, vodičské oprávnenie – traktor, vodičské oprávnenie – nákladné auto, zváračsky kurz, kurz stavebných a klampiarskych prác, kurz manipulácie na vysokozdvižnom vozíku.

Projekt Fénix

cieľom bola realizácia aktivít za účelom hľadania a podporovania možnosti začleňovania sociálne ohrozenej skupiny do spoločnosti, korešpondujúc so Štandardnými pravidlami na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím prijatými na Valnom zhromaždení OSN.

Mosty

Cieľom projektu bolo poskytnutie komplexnej pomoci chlapcom, ktorí sú bez rodinného zázemia a „žijú na ulici“, pomocou v teréne alebo umiestnením do zariadenia sociálnych služieb, zvýšenie kapacity zariadenia Rodina dobrej nádeje, monitorovanie rodinnej situácie klientov so snahou integrácie do rodinného prostredia /pôsobenie na klienta, i na rodinu, rodinná terapia/, napojenie klientov na štátnu správu a miestnu samosprávu, najmä na oddelenia sociálnych vecí.

Projekt IMRO – Integrácia Mladých RÓmov

cieľom bolo vzdelávaním prispieť k integrácii mladých Rómov – chlapcov vo veku 18-28 rokov do občianskej spoločnosti. Vzdelávanie bolo zamerané na samotných mladých Rómov, ako aj na doplnkové vzdelávanie inštruktorov a zamestnancov Komunity.

ROZVOJ

Základným cieľom projektu bolo posilnenie organizácie, za účelom skvalitnenia a rozšírenia pomoci a služieb uvedenej sociálnej skupine, prípadne iných činností. Z uvedeného cieľa vyplývali dve dôležité cieľové aktivity – vytvorenie podmienok a prostredia v organizácii na hlbšie, odbornejšie prenikanie do problematiky sociálnej pomoci v spolupráci s rôznymi odborníkmi a prípadné možné koncipovanie a realizácia ďalších projektov vychádzajúcich z reálnych potrieb pomoci pri zaraďovaní uvedenej sociálnej skupiny do spoločnosti.

SPOLUŽITIE

cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok spolužitia majority s rómskou menšinou v objekte kaštieľa v Radošine. Išlo o spoločný život na spôsob rodiny. Teda všetky aktivity boli uskutočňované spoločne – bývanie, stravovanie, výlety, práce v domácnosti a pod. Projekt bol realizovaný v Radošine, okres Topoľčany. Projekt Spolužitie bol realizovaný Komunitou Kráľovnej pokoja od 1.marca 2000 do 31.12.2000. Niektoré výsledky projektu boli prezentované do 31.marca 2001 (médiá). Nosnou aktivitou, ktorú sme realizovali bol spoločný život reprezentantov minority (20 chlapcov Rómov) a majority (10 ľudí, z toho 6 stále žijúcich celý rok s chlapcami, 4 ľudia sa menili na rôzne dlhé pobyty). Spoločný život sa podobal bežnému spoločnému životu v rodine (spoločné stravovanie, príprava jedál, upratovanie, práce na záhrade, okolo domu, pranie, žehlenie). Boli organizované spoločné rekreácie. Ďalšími aktivitami boli rôzne výlety, návštevy, vystúpenia, spevy, stretnutia (Lukov Dvor, Bratislava, Nitra, Telgárd, Králiky, Banská Bystrica, Osušie). Aktivitou, ktorá priniesla dobré výsledky s nadviazaním nových kontaktov chlapcov-Rómov s bielym obyvateľstvom bola účasť Rómov na 5 zájazdoch do zahraničia (Taliansko, Chorvátsko) – 10 chlapcov-Rómov. Na výletoch a návštevách chlapci spievali, rozprávali o svojich životoch, viedli rozhovory. Nadviazali nové kontakty, priateľstvá. Treťou aktivitou bola prezentácia spoločného života v médiách (2 články v miestnych novinách, celostranová reportáž v Živote, celostranová reportáž v Pravde, 2 relácie v STV,  1 dokument na Markíze), vydanie buletínu. Projekt pokladáme za veľmi úspešný. Prvok spoločného života bol jedným zo základných prvkov vedúcich k úspešnosti. Pri takomto živote sa navzájom spoznávali obe strany (reprezentanti minority i majority). Chlapci-Rómovia boli systematickými, postupne prehlbujúcimi sa krokmi vedení k zodpovednosti, k pracovným návykom a zručnostiam, ku komunikácii, prezentácii vlastných názorov, problémov a životných skúseností. Do budúcnosti chceme pokračovať v realizácii projektu. Je veľmi potrebné zblíženie oboch strán. Je náročné venovať sa rómskym komunitám žijúcim v osadách. O to dôležitejšie je nutné podchytiť mladých Rómov, ktorí ešte nežijú v osadách a oni sa môžu stať formátormi do budúcnosti.

PODANÉ RUKY

Väčšina mladých ľudí, ktorí ukončili ústavnú výchovu sa ocitá na ulici bez akéhokoľvek zázemia a uplatnenia sa v občianskej spoločnosti. Sú poznačení systémom ústavnej výchovy. Väčšina z nich nemá ukončenú základnú školu. Ich sociálne zručnosti sú nedostatočné, ťažšie sa dokážu zaradiť do občianskeho života, potrebujú pomoc a podporu ľudí, ktorí im pomôžu prekonať komplex menejcennosti. Z našej 10-ročnej skúsenosti poznáme hodnotu nadobudnutého sebavedomia mladých Rómov, ktorým poskytnuté zázemie zabezpečí nový entuziazmus a prebudí v nich chuť žiť a pracovať dôstojným spôsobom života. Mnohí z chlapcov sú nám už nápomocní pri pomoci a formácii novoprijatých Rómov z ústavnej výchovy. To, čo „do nich“ vkladáme, má veľkú hodnotu. Týmto projektom chceme týchto mladých Rómov zblížiť s majoritnou spoločnosťou a prehĺbiť túto sociálnu interakciu. Očakávame prínos v oblasti ich sebaprijatia a odbúrania komplexov menejcennosti, čo im pomôže v príprave na samostatný a zodpovedný spôsob života v občianskej spoločnosti. Preto chceme vytvoriť podmienky v našom zariadení a otvoriť dvere dobrovoľníkom (prevažne študentom vysokých škôl), ktorí prejavujú záujem prežiť skúsenosť spoločného života s rómskymi chlapcami (1-2 týždňové pobyty). Ďalej vidíme potrebu a nutnosť vzbudiť u mladých Rómov záujem o vzdelávanie. Preto chceme projektom vytvoriť podmienky k ukončeniu základnej školy v spolupráci so ZŠ v Radošine. Externými doučovateľmi plánujeme podporiť prípravu mladých Rómov na dokončenie základného vzdelania (zatiaľ majú ukončené len osobitné, príp. pomocné školy), na ktoré môže nadviazať ďalšie vzdelávanie na stredných školách a pod. Dokončenie vzdelania bude veľkým prínosom pre samotných mladých Rómov  i rómske etnikum, a tiež pre našu organizáciu.

Ciele projektu:

zblíženie mladých chlapcov – Rómov ubytovaných v Radošine s majoritnou spoločnosťou,

vzbudenie záujmu mladých Rómov o vzdelávanie.

Realizáciou projektu chceme ponúknuť chlapcom – Rómom, predstaviteľom majority, miestnemu obyvateľstvu, študentom a pod. vytvorenie priestoru na vzájomné spoznávanie, zblíženie, odbúranie komplexov na jednej strane a predsudkov a zábran na strane druhej. Spoluprácou týchto dvoch,  bude vytvorený a realizovaný program na realizáciu spoločných aktivít.

Cieľovou skupinou projektu sú:

mladí muži  – Rómovia (28) ubytovaní v zariadení v Radošine,

majoritná spoločnosť, ktorej predstavitelia prídu s rómskymi chlapcami do kontaktu počas realizácie projektu – domáce obyvateľstvo, dobrovoľníci, študenti, učitelia.

Aktivity  projektu možno súhrnne zoradiť do nasledujúcich bodov:

–  Zájazdy – poznávacie a turistické, pobyty dobrovoľníkov, 4-dňový pobyt mimo zariadenia, vzdelávanie.

Rozsah pomoci, ktorú chceme poskytnúť mladým Rómom realizovaním predkladaného projektu je zhrnutý do 4 hrubých aktivít:

1.     Zájazdy – poznávacie a turistické:

Náplňou tejto aktivity sú spoločné zájazdy, na ktoré pozveme aj miestne obyvateľstvo, realizované prostredníctvom autobusu. Budú veľmi zaujímavým doplnením aktivít, a vytvoria podmienky pre zbližovanie majority s minoritou. Zmena prostredia a nové kontakty doplnia celkový účel tohto projektu. Spoločným celodenným výletom, spoločným cestovaním, občerstvením sa vytvorí neformálny priestor na spoločné rozhovory, zdieľanie, zblíženie, spoznávanie majority s minoritou. Navrhujeme jednodňové zájazdy so spoločným  obedom – buď v reštaurácii alebo na ceste v tvare pripravených  balíkov s potravinami. Touto aktivitou sa stretne v užšom priestore cca 100 občanov a 28 chlapcov Rómov.

  1. Pobyty dobrovoľníkov:

Táto aktivita zahŕňa týždňové pobyty dobrovoľníkov v kaštieli v Radošine s mladými Rómami. Títo dobrovoľníci si chcú vyskúšať spoločný život s touto minoritou. Toto spolunažívanie bude prínosom aj pre majoritu, minoritu i pre našu organizáciu.

Dobrovoľníkmi budú prevažne študenti vysokých škôl – z celého územia Slovenska. Mladí muži – Rómovia získajú podmienky na vzájomné zblíženie s občanmi minority, ktorá má o nich záujem a budú mať príležitosť využiť volný čas viac kreatívne ako doteraz. Z otvorenia sa pre  iných vzíde  spoluúčasť na spoločnom živote. Očakávame, že dobrovoľníci si pobytom v našom zariadení prehĺbia motiváciu k realizácii aktivít smerujúcich k spolunažívaniu s rómskou minoritou.

Pre realizáciu tejto aktivity potrebujeme pripraviť miestnosti pre bývanie dobrovoľníkov. Z tohto dôvodu uvádzame v rozpočte nákup postelí (5 ks), vankúšov a perín (7ks), skríň (2 ks), na najnutnejšie doplnenie vybavenia izieb v našom zariadení.

  1. Pobyt mimo zariadenia – 4 dňový

Táto aktivita nadväzuje na aktivitu 2. Budeme vychádzať zo skúseností získaných počas pobytov dobrovoľníkov v našom zariadení. 4-dňový pobyt – spoločný pre mladých Rómov a predstaviteľov majority, ktorí absolvujú týždenný pobyt v našom zariadení, bude „spracovávaním“ nadobudnutých skúseností zo spoločného života. Jeho náplňou budú aktivity so sociálnym zameraním. Pobyt bude realizovaný vo vybranom rekreačnom stredisku na území Slovenska.

  1. Vzdelávanie

Okrem individuálnej prípravy mladých Rómov na ukončenie základnej školy v spolupráci so ZŠ Radošina, chceme týmto rómskym chlapcom poskytnúť odbornejšiu prípravu prostredníctvom externých doučovateľov, s ktorými strávia 26 hodín mesačne.

Ďalej je náplňou tejto aktivity zaúčanie práce Rómskych chlapcov s PC. Zakúpenie počítača pre tieto i pre kancelárske účely je uvedený v rozpočte. Takisto pri realizácii tejto aktivity budeme využívať pomôcky – učebnice, knihy, písacie potreby, atď.

Projekt bol podporený Fondom Kanady pre SR.

 

STROM

projekt STROM, v ktorom sa uskutočňovali aktivity ako vytváranie pracovných príležitostí pre rómskych občanov v oblasti životného prostredia, čím sa sledovalo vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode.

POSILNENIE

cieľom projektu bolo posilnenie prevádzky zariadenia, v ktorom sa poskytuje komplexná pomoc chlapcom (ubytovanie, stravovanie, nevyhnutné služby a pod. Cieľovou skupinou boli klienti vo veku 18 – 28 rokov, ktorí po 18. roku veku ukončili ústavnú výchovu a keďže nemajú rodinné, ani žiadne iné zázemie, ocitli sa „na ulici“. Ide zväčša o Rómov, s ľahkou mentálnou retardáciou, absolventov špeciálnych internátnych škôl. Projekt podporilo Veľvyslanectvo Holandska v SR.

ZÁCHRANA GAŠTANICE RADOŠINA

projekt bol zameraný na záchranu a zachovanie genofondu ohrozenej lesnej dreviny – gaštana jedlého.

HABILITAS

Projekt Habilitas sme realizovali v období 1.6.2001 – 31.5.2002 v zariadení RDN Radošina. Projekt bol zameraný na habilitáciu mentálne postihnutých osôb do občianskej spoločnosti. Uvedený cieľ sme v projekte sledovali uskutočňovaním  vzdelávacích stretnutí priamo v zariadení DSS. Projektu sa zúčastnilo 25 mentálne postihnutých osôb. Dvakrát mesačne sa uskutočnili vzdelávacie stretnutia z oblastí psychohygieny (sebaprijatie, sebaúcta, kreativita, empatie a pod./, spoločenských vied /výchova k princípom občianskej spoločnosti a pod./. Niektorých stretnutí sa zúčastnili tiež študenti Trnavskej univerzity. Realizovaním projektu sa zvýšili vedomosti postihnutých, prehĺbilo sa logické uvažovanie, myslenie, posilnila sa sebadôvera, vytvoril sa priestor na nácvik spôsobov vyjadrovania svojich názorov, pocitov. Celkovo hodnotíme projekt ako veľmi prínosný. Bolo však žiadúce nadviazať na stretnutia programami a tréningami, ktoré neboli uskutočnené z dôvodu neschválenia finančných prostriedkov na ich realizáciu. Finančné prostriedky vo výške 30.000 Sk boli použité v súlade so schváleným rozpočtom na nákup vzdelávacích potrieb výtvarné potreby, knihy, zošity, perá, ceruzky, fixy a pod.

BENEDIKT

projekt sa zameriaval na integráciu mladých rómskych chlapcov do spoločnosti cez prehlbovanie ich vzťahu k práci, získavanie pracovných zručností a návykov, nácvik hľadania zamestnania a doplnkové rozvojové psychosociálne aktivity. V projekte sa vytvorili pracovné príležitosti pre 15 chlapcov.

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE