Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Aktuálne projekty

 

Deinštitucionalizácia DeD Močenok informácie TU

 

Obnova fasády Kaštieľa Močenok

pokračovanie v realizácii záverečnej etapy obnovy fasády kaštieľa v Močenku s cieľom obnoviť a prezentovať pôvodný stav juhozápadnej a severozápadnej, juhovýchodnej a severovýchodnej fasády hlavnej budovy kaštieľa.

V roku 2020 bol projekt úspešne ukončený, fasáda celého objektu bola kompletne obnovená a zrekonštruovaná.

Zrealizované projekty

Posilnenie osamostatňovania sa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V projekte sa realizujú aktivity:

1. pobyt mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytované služby podľa osobitných zákonov v prenajatých bytoch,

2. výkon ústavnej starostlivosti 1 samostatnej skupiny v opravenom rodinnom dome,

3. školenie detí (nad 15 rokov veku) a  mladých dospelých z detského domova, mladých dospelých  po ukončení ústavnej starostlivosti a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytované služby podľa osobitných zákonov,

4. školenie zamestnancov DeD.

Projektu sa má zúčastniť 80 osôb – z toho zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti soc. inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore – zamestnanci DeD v počte 35, deti a mladí dospelí pred ukončením ústavnej starostlivosti (vek 15 – 25 rokov)  v počte 10, mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti (vek 18 – 25 rokov) v počte 13, plnoleté fyzické osoby, pre ktoré sa vykonávajú OSPODaSK a poskytujú soc. služby (vek 26 – 40 rokov) v počte  22.

logá-FSR-ESF-ZaSi2

Rekonštrukcia a modernizácia Detského domova v Močenku

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.

Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie zariadenia. Uskutočnila sa obnova strechy – oprava krovu, výmena strešnej krytiny, vybudoval sa bezbariérový vstup a bol zateplený strop budovy. Ďalšou aktivitou projektu bolo obstaranie IKT vybavenia. Projekt sa realizoval od februára 2010 do júna 2012.

Investícia do Vašej budúcnosti.     www.ropka.sk

BETTER FUTURE – Podpora prístupu marginalizovaných skupín na trh práce a do spoločnosti

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Cieľom projektu bola podpora získavania pracovných a praktických zručností, osobnostného rozvoja, s využitím poskytnutých služieb regiónu v aspekte zlepšovania postavenia cieľovej skupiny na trhu práce. Získavanie pracovných a praktických zručností osôb z cieľovej skupiny s cieľom zvýšenia kvalifikácie pre potreby trhu práce a zlepšenia prístupu k pracovným príležitostiam. Sieťovanie sociálnych služieb poskytovaných v regióne s ich využitím pre klientov zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí. Sieťovanie zdravotných služieb poskytovaných v regióne s ich využitím pre klientov zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí. Posilnenie odbor. rozvojového individuálneho prístupu k osobám, ktorým sa poskytujú služby v zariadení, s vytvorením kontinuity sociálnej  a zdravotmej starostlivosti. S realizáciou projektu sa začalo 30. 4. 2012 a trval do 31. 3. 2014. Vrámci projektu boli vypracované  ”na mieru” resocializačné programy, individuálne plány sociálnej rehabilitácie, individuálne kontinuálne plány sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre 73 klientov. Projekt bol venovaný tiež problematike marginalizovaných rómskych komunít. Projektu sa zúčastnilo 73 osôb, ktorým sa poskytovali služby starostlivosti, z toho 68 mužov, 45 osôb so zdravotným postihnutím, 23 príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

logá-FSR-ESF-ZaSi2

Fyzioterapia s využitím obnoviteľných zdrojov energie

zivenergia-300x255

ekopolis

zse3-300x185Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Nadačného fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis.

Zámerom projektu bola inštalácia ďalších solárnych kolektorov za účelom ohrevu vody pre prevádzkovanie vodoliečby v balneologickej vani so saturátorom CO2, v rámci fyzioterapie poskytovanej  v Detskom domove-DeD,  Domove sociálnych služieb a  Zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby ZSS v Močenku,  pre deti a mladých  dospelých so zdravotným, mentálnym postihnutím. Sada solárnych kolektorov, zabezpečených z tohto projektu, znižuje energetickú záťaž, náklady na prevádzku a tým umožňuje poskytovanie vodoliečby väčšiemu okruhu klientov, znásobuje využitie balneologickej rehabilitačnej vane so saturátorom. Pomocou rehabilitácie dosahujeme zlepšenie zdravotného stavu a celkovej pohody detí DeD, klientov DSS  s rôznymi psychickými, mentálnymi a fyzickými handicapmi, špeciálnymi potrebami, zmiernenie bolestí, zlepšenie mentálnej a pohybovej integrity. Projekt sa realizoval od septembra 2012 do júna 2013. Z finančného príspevku poskytovateľa sa zakúpili a inštalovali k doteršiemu solárnemu systému ohrevu teplej úžitkovej vody ďalšie kolektory v počte 8.

Zachráňme kultúrne pamiatky NSK – Kaštieľ Močenok

v rámci projektu bola zrealizovaná obnova fasády kaštieľa, reštaurovanie štukovej výzdoby vonkajšej fasády – stredného rizalitu tympanónu – reštaurovanie nosiča – omietky, štukovej výzdoby a ozdobných prvkov – reliéf anjela, ornamentálnych ozdôb, realizovaných v kove – zliatina vonkajšej východnej fasády – stredného rizalitu – tympanónu Biskupského kaštieľa, v ktorom sídli Domov sociálnych služieb a detský domov.

Obnova fasády Kaštieľa v Močenku I. etapa

zámerom projektu bolo realizovať I. etapu obnovy fasády kaštieľa v Močenku s cieľom obnoviť a prezentovať pôvodný stav.

Vzdelávanie a praktická príprava pre sociálne vylúčené cieľové skupiny.

logá-FSR-ESF-ZaSi2

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Hlavný cieľ projektu spočíval v zlepšení podmienok zameraných na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením, vo zvýšení počtu pracovných príležitostí a zamestnateľnosti cieľových skupín, v zlepšení životných podmienok a zaistení udržateľného príjmu cieľových skupín. Hlavnou aktivitou bolo ponúknuť svojim klientom vzdelanie a praktickú prípravu v oboroch, v ktorých je vzhľadom na aktuálny stav a hlavne budúci vývoj na trhu práce dlhodobá perspektíva ich ďalšieho uplatnenia sa, ako aj reálna budúca potreba existencie osôb s nižšie uvedenými špecializáciami na voľnom trhu práce. Všetky hlavné aktivity projektu boli ukončené teoretickou a praktickou skúškou a po úspešnom absolvovaní každý účastník obdržal osvedčenie, ktorým sa môže preukázať pri záujme o zamestnanie. V rámci projektu boli realizované nasledovné kurzy:

Realizácia psychosociálnych a komunikačných schopností

cieľom kurzu bolo naučiť účastníkov zvládať náročné situácie, ktorým budú musieť čeliť pri integrácii do pracovného života. Okrem toho cieľom kurzu bolo tiež zvýšiť právne vedomosti cieľovej skupiny, ktorých absencia spôsobuje ťažkosti pri hľadaní si zamestnania a komunikácii s potencionálnymi zamestnávateľmi.

Kurz „Stolár“

kurz bol zameraný na základné technologické postupy spracovania dreva, prípravu a ochranu dreva, tesárske práce a postupy výroby drevárskych výrobkov.

Kurz „Záhradník“

výučba bola zameraná na získanie manuálnych zručností s nasledujúcou osnovou: práca s náradím, substrátmi a hnojivami, rozpoznávanie rastlín, práca v rôznych pestovateľských prostrediach, vysádzanie, presádzanie, črepníkovanie, manipulácia s rastlinami, závlaha a výživa, zakladanie, úprava a údržba trávnika.

Vzdelávací kurz „Kuchár/čašník“

Cieľom tejto aktivity bolo teoretické a praktické zvládnutie technológie prípravy pokrmov, základných foriem podávania jedál a základných pravidiel správnej výživy.

Vzdelávací kurz „Základy práce s PC“

absolventi nadobudli základné znalosti nevyhnutné pre prácu s operačným systémom Windows a pre prácu s programami Word a Excel, ako aj práce s elektronickou poštou a orientáciou v sieti internet.

Odborné kurzy v stavebníctve

Kurzy boli zamerané na odvetvie stavebníctva. V rámci projektu boli cieľové skupiny preškolené v týchto oblastiach: vodičské oprávnenie – osobné auto, vodičské oprávnenie – traktor, vodičské oprávnenie – nákladné auto, zváračsky kurz, kurz stavebných a klampiarskych prác, kurz manipulácie na vysokozdvižnom vozíku.

Projekt Fénix

cieľom bola realizácia aktivít za účelom hľadania a podporovania možnosti začleňovania sociálne ohrozenej skupiny do spoločnosti, korešpondujúc so Štandardnými pravidlami na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím prijatými na Valnom zhromaždení OSN.

Mosty

Cieľom projektu bolo poskytnutie komplexnej pomoci chlapcom, ktorí sú bez rodinného zázemia a „žijú na ulici“, pomocou v teréne alebo umiestnením do zariadenia sociálnych služieb, zvýšenie kapacity zariadenia Rodina dobrej nádeje, monitorovanie rodinnej situácie klientov so snahou integrácie do rodinného prostredia /pôsobenie na klienta, i na rodinu, rodinná terapia/, napojenie klientov na štátnu správu a miestnu samosprávu, najmä na oddelenia sociálnych vecí.

Projekt IMRO – Integrácia Mladých RÓmov

cieľom bolo vzdelávaním prispieť k integrácii mladých Rómov – chlapcov vo veku 18-28 rokov do občianskej spoločnosti. Vzdelávanie bolo zamerané na samotných mladých Rómov, ako aj na doplnkové vzdelávanie inštruktorov a zamestnancov Komunity.

ROZVOJ

Základným cieľom projektu bolo posilnenie organizácie, za účelom skvalitnenia a rozšírenia pomoci a služieb uvedenej sociálnej skupine, prípadne iných činností. Z uvedeného cieľa vyplývali dve dôležité cieľové aktivity – vytvorenie podmienok a prostredia v organizácii na hlbšie, odbornejšie prenikanie do problematiky sociálnej pomoci v spolupráci s rôznymi odborníkmi a prípadné možné koncipovanie a realizácia ďalších projektov vychádzajúcich z reálnych potrieb pomoci pri zaraďovaní uvedenej sociálnej skupiny do spoločnosti.

SPOLUŽITIE

cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok spolužitia majority s rómskou menšinou v objekte kaštieľa v Radošine. Išlo o spoločný život na spôsob rodiny. Teda všetky aktivity boli uskutočňované spoločne – bývanie, stravovanie, výlety, práce v domácnosti a pod. Projekt bol realizovaný v Radošine, okres Topoľčany.

STROM

projekt STROM, v ktorom sa uskutočňovali aktivity ako vytváranie pracovných príležitostí pre rómskych občanov v oblasti životného prostredia, čím sa sledovalo vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode.

POSILNENIE

cieľom projektu bolo posilnenie prevádzky zariadenia, v ktorom sa poskytuje komplexná pomoc chlapcom (ubytovanie, stravovanie, nevyhnutné služby a pod.

ZÁCHRANA GAŠTANICE RADOŠINA

projekt bol zameraný na záchranu a zachovanie genofondu ohrozenej lesnej dreviny – gaštana jedlého.

HABILITAS

projekt sme realizovali v zariadení Rodina dobrej nádeje Radošina. Projekt bol zameraný na habilitáciu mentálne postihnutých chlapcov do občianskej spoločnosti.

BENEDIKT

projekt sa zameriaval na integráciu mladých rómskych chlapcov do spoločnosti cez prehlbovanie ich vzťahu k práci, získavanie pracovných zručností a návykov, nácvik hľadania zamestnania a doplnkové rozvojové psychosociálne aktivity. V projekte sa vytvorili pracovné príležitosti pre 15 chlapcov.

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE