Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Domov sociálnych služieb
Domov sociálnych služieb

DSS v Radošine celoročnou formou sme zriadili v roku 1993. V roku 2014 sme doplnili tiež týždennú formu. V súčasnosti máme 12 klientov – mladých dospelých, ktorí boli k nám zväčša prijatí po ukončení ústavnej starostlivosti vykonávanej v detských domovoch.

Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečujeme: ošetrovateľskú starostlivosť, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení, záujmovú činnosť. Utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.  Prevádzkový poriadok.

Naša služba je pre nás povolaním a misiou. Vízia.

Sprevádzame klientov na ceste hľadania ich identity a ponúkame duchovnú i ľudskú pomoc v ich dozrievaní a osobnostnom raste. Súčasťou života v DSS Radošina je aj rozvoj pracovných zručností, ktoré okrem bežných každodenných prác zahŕňajú aj drobnú prácu na hospodárstve. Pod vedením pracovníkov sa klienti starajú o ošípané, hovädzí dobytok. Obhospodarujeme 18 ha ornej pôdy a 7 ha ovocný sad. To prác na našej drobnej farme sa klienti môžu zapájať podľa svojich schopností, možností a záujmu. Dopestovanú zeleninu, či mäso z dochovaných zvierat používame pre svoju spotrebu. Vrámci pomoci pri pracovnom uplatnení sú prijímatelia sociálnej služby zamestnaní v chránenej dielni.

Klienti DSS môžu využívať aj rehabilitačné služby a procedúry: masáž, parafín, inhalácia, elektroliečba, biolampa, ultrazvuk, oxygenoterapia.

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby.

Cenník DSS Radošina – celoročná PF.

Cenník DSS Radošina – týždenná PF.

V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sú priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 odseku 3 písm. a) zákona č. 448/2008 z. z. za DSS Radošina/celoročná a týždenná  pobytová forma za rozpočtový rok 2021 po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby zverejnené na tomto mieste  za celoročnú pobytovú formu a týždennú pobytovú formu.

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID-19

Plán a režim návštev v súvislosti s pandémiou COVID-19

Denný stacionár

Denný stacionár v Radošine začal svoju prevádzku od 1. 1. 2014. T. č. je prevádzka prerušená.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby najmenej v stupni III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie a zabezpečujeme pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. V dennom stacionári poskytujeme sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby.

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby v Radošine  sme zriadili v roku 2015, t. č. je prevádzka zariadenia prerušená.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Poskytujeme:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • ošetrovateľská starostlivosť ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie,
  • pranie,
  • žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  • utvárame podmienky na úschovu cenných vec

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.

Cenník ZOS Radošina.

Domáca opatrovateľská služba

Poskytovanie domácej  opatrovateľskej služby sme začali v obci Radošina  od roku 2014, t. č. ju v tejto lokalite neposkytujeme.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a  je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 .
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Úhrada klienta za poskytovanú opatrovateľskú službu v domácnosti je od 1. 1. 2018 vo výške 1,30 EUR/hod.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.

V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zverejnené priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 odseku 3 písm. a) zákona č. 448/2008 z. z. po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby sa nachádzajú tu.

Chránené dielne
Chránené dielne

Od roku 2006 sme zriadili chránenú dielňu, v rámci ktorej prevádzkujeme chránené pracoviská. V súčasnosti je v nich zamestnaných 22 zamestnancov so zdravotným postihnutím (12 v Močenku a 10 v Radošine) vo funkcii ,,pomocník sociálneho zariadenia“.

Chránená dielňa

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní
nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutým zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

História biskupského kaštieľa

Pôvodná renesančná stavba z druhej polovice 16. storočia bola v prvej tretine 17. storočia za nitrianskeho biskupa Františka Forgáča (1566 – 1615) prestavaná. Už od svojho vzniku slúžil kaštieľ reprezentačným potrebám nitrianskeho biskupstva ako letné sídlo. Opis kaštieľa nachádzame v knihe uhorského polyhistora Mateja Bela (1684 – 1749) Notitia Hungariae novae… vydanej vo Viedni v roku 1742. Uvádza, že kaštieľ bol postavený za nitrianskeho biskupa (od  roku 1706) Ladislava Adama Erdodyho (1677 – 1736) a bol dokončený v roku 1715. Má štvorcový pôdorys, je dôkladne vystavaný a zvlášť sa zmieňuje o miestnosti nad bránou zdobenou stĺpami, ktorá vraj patrí medzi najkrajšie v celom nitrianskom kraji .

Podľa mobiliára kaštieľa z roku 1804 tu bola sála s porcelánom z Viedne, denná izba, spálňa excelencie biskupa, knižnica, izba kanonika – bočná, okrúhla zelená miestnosť, kancelária správcu (directoris), átrium, kaplnka, biliardová sieň, červená izba, miestnosť s krbom, ošetrovňa a svetlá (žltá) izba. V spodnej časti kaštieľa boli sekretariát biskupa, pálenica, sklad dreva, tajná miestnosť (trezor), pracovne kancelistu a ďalších správcov, malá a dve veľké kuchyne, väzenie, sála prefekta a kancelárie úradníkov. Boli tu aj  miestnosti na kovové a drevené náradie a bohaté stajne.

Dnešná podoba kaštieľa – dvojpodlažná štvorkrídlová budova s uzatvoreným nádvorím, v nárožiach s polkruhovými arkiermi je výsledkom prestavby nitrianskeho biskupa Jána Telegdyho (1575 – 1647).  Sedemosové priečelie kaštieľa má polkruhovo zakončený vstupný portál, ktorý má v nadpraží balkón. V kaštieli sa rád zdržoval aj ostrihomský arcibiskup Peter  Pázmány (1570-1637).

Okolo kaštieľa mal biskup dva parky. Starší bol v roku 1795 renovovaný.  Vo veľkej záhrade sa pestovali ovocné stromy, ale i šafrán. Zemepán tu mal aj stromovú škôlku a povestnú gaštanicu. Gaštanový sad obnovil nitriansky biskup Imrich Bende v roku 1896 na počesť osláv milénia (1000. výročia príchodu Maďarov do dunajskej kotliny).

Od roku 1948 slúžil kaštieľ potrebám Štátnej obvodnej meštianskej školy a Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, šľachtiteľskej stanice v Radošine.  Neskoršie kaštieľ slúžil aj ako sklad čo sa odrazilo na celkovom stave budovy, ktorá chátrala. K dôkladnej oprave kaštieľa sa prikročilo začiatkom 90 – tych rokov.  Dnes je kaštieľ znovu majetkom nitrianskeho biskupstva. Od roku 1993 kaštieľ prenajal Komunite Kráľovnej pokoja vtedajší nitriansky biskup Ján Ch. kardinál Korec. Komunita  kaštieľ kompletne zrekonštruovala za finančnej pomoci zahraničných organizácií a vlastným pracovným nasadením jej členov, dobrovoľníkov. V súčasnosti v ňom Komunita prevádzkuje Domov sociálnych služieb pre mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti s kapacitou 29 miest.

Hospodárstvo
Hospodárstvo

V súčasnosti obrábame cca 30 ha pôdy, na ktorej len pre svoju potrebu pestujeme pšenicu, jačmeň, zemiaky, ďatelinu. Máme ovocnú a zeleninovú záhradu, skleník. Raritou je aj 7 ha gaštanica, ktorá pre chorobu stromov sa postupne mení na orechový sad. Okrem toho chováme ošípané a kravy.

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE