Domov sociálnych služieb
Domov sociálnych služieb

DSS v Radošine celoročnou formou sme zriadili v roku 1993. V roku 2014 sme doplnili tiež týždennú formu. V súčasnosti máme 12 klientov – mladých dospelých, ktorí boli k nám zväčša prijatí po ukončení ústavnej starostlivosti vykonávanej v detských domovoch.

Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečujeme: ošetrovateľskú starostlivosť, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení, záujmovú činnosť. Utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.  Prevádzkový poriadok.

Naša služba je pre nás povolaním a misiou.  Sprevádzame klientov na ceste hľadania ich identity a ponúkame duchovnú i ľudskú pomoc v ich dozrievaní a osobnostnom raste. Súčasťou života v DSS Radošina je aj rozvoj pracovných zručností, ktoré okrem bežných každodenných prác zahŕňajú aj drobnú prácu na hospodárstve. Pod vedením pracovníkov sa klienti starajú o ošípané, hovädzí dobytok. Obhospodarujeme 18 ha ornej pôdy a 7 ha ovocný sad. To prác na našej drobnej farme sa klienti môžu zapájať podľa svojich schopností, možností a záujmu. Dopestovanú zeleninu, či mäso z dochovaných zvierat používame pre svoju spotrebu. Vrámci pomoci pri pracovnom uplatnení sú prijímatelia sociálnej služby zamestnaní v chránenej dielni.

Klienti DSS môžu využívať aj rehabilitačné služby a procedúry: masáž, parafín, inhalácia, elektroliečba, biolampa, ultrazvuk, oxygenoterapia a ďalšie v spolupráci s naším zariadením v Močenku.

Prostredie a vybavenie zariadenia.

Cenník DSS Radošina – celoročná PF.

Cenník DSS Radošina týždenná forma od 4/2023

V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sú priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 odseku 3 písm. a) zákona č. 448/2008 z. z. za DSS Radošina/celoročná a týždenná  pobytová forma za rozpočtový rok 2023 po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby zverejnené na tomto mieste  za celoročnú pobytovú formu a týždennú pobytovú formu.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.