Domov sociálnych služieb
Domov sociálnych služieb

DSS v Močenku sme zriadili v roku 2003 a to celoročnú formu. Týždennú formu sme zriadili od roku 2022.  Kapacita zariadenia je 35 miest pre celoročnú a 5 miest (11 miest od 1. 1. 2023) pre týždennú formu.

Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečujeme: ošetrovateľskú starostlivosť, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení, záujmovú činnosť. Utvárame podmienky na úschovu cenných vecí. Prevádzkový poriadok.

Naša služba je pre nás povolaním, misiou, hľadaním Krista v našich chlapcoch, objavovaním ich dobra a krásy, úsilím pomôcť im poznať ich pravú hodnotu. Sprevádzame ich na ceste hľadania ich identity a ponúkame duchovnú i ľudskú pomoc v ich dozrievaní a osobnostnom raste. Ponúkame im formáciu a prípravu pri prijatí sviatostí. Naša vízia.

Súčasťou života v DSS Močenok je aj rozvoj pracovných zručností, ktoré okrem bežných každodenných prác zahŕňajú aj drobnú prácu na hospodárstve. Pod vedením pracovníkov sa klienti starajú o ošípané, ovce. Chováme tiež na skrášlenie života pávov a danielov. Vrámci pomoci pri pracovnom uplatnení sú prijímatelia sociálnej služby zamestnaní v chránenej dielni.

Klienti DSS môžu využívať aj rehabilitačné služby a procedúry: vírivá vaňa, infrasauna, masáž, laser, parafín, inhalácia, lokálna kryoterapia, elektroliečba, magnet, biolampa, biofeetback, ultrazvuk, oxygenoterapia (tiež v hyperbarickej komore).

Novinkou je aj snoezelen terapia, slúžiaca na zmyslovú stimuláciu a relaxáciu. Okrem toho klienti môžu využiť širokú ponuku záujmových krúžkov: počítačový, pohybový, kulinársky, cyklistický, korčuliarsky, futbalový, tvorivú dielňu a pod.

Cenník DSS celoročná forma.

Cenník DSS týždenná forma.

V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sú priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 odseku 3 písm. a) zákona č. 448/2008 z. z. za DSS Močenok pobytová forma za rozpočtový rok 2022 po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby zverejnené za celoročnú a týždennú formu.

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID-19

Plán a režim návštev v súvislosti s pandémiou COVID-19

Galéria