Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov

Kto sme
Kto sme

Ježiš Kristus prišiel na svet prostredníctvom presvätej Panny Márie a takisto jej prostredníctvom musí kraľovať vo svete… tá, ktorá ho darovala svetu prvý raz, prinesie ho svetu v žiare i druhý raz. (sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, O pravej úcte k Panne Márii, č. 1, 13) 

Sme mladá kresťanská komunita, túžiaca svedčiť svojim životom o Kristovej láske v charitatívnej a sociálnej oblasti. Svojím životom sa chceme pridať k hlasu sv. Jána Pavla II.:

,,aby sa v tejto historickej dobe znova zjavila tá láska, ktorá je v Otcovi, a aby sa pôsobením Syna i Ducha Svätého stala zreteľne prítomnou v terajšom svete a mocnejšou nad každé zlo, mocnejšou, než je hriech a smrť.“ (enc. Dives in Misericordia, 15)

Ako súkromné združenie veriacich kresťanov – katolíkov v zmysle CIC kán. 299, 304, 321 – 326 žijeme v plnom spoločenstve s Katolíckou Cirkvou a našu činnosť vykonávame pre dobro Cirkvi a celej ľudskej rodiny so schválením Konferencie biskupov Slovenska (24. februára 1994).

Dňa 26. októbra 1993 nitriansky sídelný biskup Ján Chryzostom kardinál Korec  schválil Komunitu Kráľovnej pokoja s kánonickým štatútom CHRISTIFIDELIUM CONSOTIATIO.

Členov Komunity tvoria: 

 • zasvätení bratia a sestry,
 • kňazi,
 • rodiny,
 • laici žijúci vo svete – tzv. ,,tretí rád“.

Galéria

Vznik a začleňovanie do komunity
Vznik a začleňovanie do komunity

Vznik Komunity Kráľovnej pokoja bol inšpirovaný životom sv. Vincenta de Paul – patrónom charitatívnych diel, ktorý bol povolaný ohlasovať Krista ako evanjelizátora chudobných. Aj my chceme objavovať v dnešnom svete rozmanité a naliehavé formy chudoby a hľadať účinné prostriedky na odstraňovanie jej najškodlivejších následkov tak v duchovnej ako aj v materiálnej oblasti.

Naším súčasným apoštolátom je v prvom rade starostlivosť o našich ,,chlapcov“ v rámci prevádzky domova sociálnych služieb (v Močenku a v Radošine), a starostlivosť o deti v našom detskom domove/centre pre deti a rodiny (v Močenku).

Ďalšími formami apoštolátu sú:

 • zariadenie pre seniorov (Močenok)
  zariadenie opatrovateľskej služby (Močenok)
 • rehabilitačné stredisko (Močenok)
 • exercičný dom a duchovné centrum k úcte sv. Terézii z Lisieux – Tereziánum (Močenok)
 • vydavateľstvo (Močenok)
 • potravinová pomoc pre sociálne slabé rodiny (Močenok)
 • chránené dielne (Radošina, Močenok)
 • hospodárstvo (Radošina, Močenok)
 • obnova a rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok – biskupských kaštieľov, v ktorých žijeme (Radošina, Močenok)
 • rekreačný dom (Hrabičov)
 • bytovka pre nácvik samostatného života (Šaľa – Veča)

Začleňovanie do komunity

 • Kandidatúra – postulát ( min. 1 rok)
 • Noviciát (min. 1 rok). Noviciát sa končí zložením prísľubov, ktoré sa obnovujú každý rok na slávnosť Zoslania Ducha Svätého
 • Permanentná formácia
Charizma a spiritualita
Charizma a spiritualita

Našou charizmou je žiť život spoločne s ,,chudobnými“ z Pánovho evanjelia a každodenne sa usilovať o pokoj a milosrdenstvo v konkrétnej službe činorodej lásky.

Základom spirituálnosti našej Komunity je podľa vzoru sv. Vincenta de Paul jednota kontemplatívneho a činného apoštolského života. V kontemplácii s Ježišom skrze Ducha Svätého roznecovať súcit a účinnú lásku k chudobným, ale zároveň v chudobných poznávať tvár chudobného a trpiaceho Krista. Ak opúšťame kontempláciu pre skutok lásky k blížnemu podľa sv. Vincenta opúšťame Boha pre Boha…. v chudobných nájdeme Tvár trpiaceho Krista.

Osobitne naliehavou črtou našej spirituálnosti je neustále, každodenné úsilie uskutočňovať v našom živote verné nasledovanie Ježiša Krista, vtelenú Božiu Vôľu v našom zmýšľaní, v slovách i v skutkoch.

Komunita Kráľovnej pokoja žije duchovnosť ,,malej cesty“ svätej Terezky od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre. Učí nás, ako Pána Ježiša milovať a pričiňovať sa o to, aby bol milovaný. Aj náš život chce byť obetou Jeho Milosrdnej láske a odpoveďou na výkrik Jeho smädu po spáse duší. Každodenné slávenie svätej omše, poklona pred sviatostným Ježišom, rozjímanie Božieho Slova, modlitba svätého ruženca a úcta k Božiemu Milosrdenstvu sú hlavným pokrmom na to, aby sme v dôvere malého dieťaťa hľadali a šírili Božie kráľovstvo. Viac o živote a spiritualite sv. Terezky sa dozviete na našej stránke www.terezka.kkp.sk.

 

História
História

Zakladateľmi Komunity Kráľovnej pokoja sú páter Rudolf Priedhorský, CM († 2004) a páter Branko Tupý (v čase vzniku Komunity študent teológie, vysvätený za kňaza v roku 2003). Prvým impulzom pre založenie Komunity bola potreba ujímať sa chlapcov, ktorým po dovŕšení osemnásteho roku života skončila nariadená ústavná starostlivosť a títo sa ocitali na ulici, v azylových domoch a pod. Nemali zázemie, rodinu, ani psychické podmienky na dôstojný samostatný život.

Pre vybudovanie komplexného diela na pomoc týmto chlapcom, zväčša sirotám, sme dostali v roku 1993 k dispozícii od otca kardinála J. Ch. Korca kaštieľ v Radošine. Schátralý objekt si vyžadoval kompletnú rekonštrukciu. V kaštieli nebola elektrika, okná, voda. Do týchto podmienok bez akýchkoľvek istôt sa do jednej miestnosti nasťahovali už spomínaní nadšenci so svojimi prvými šiestimi chlapcami koncom roka 1993. Spočiatku sme boli bez finančných prostriedkov. Na pomoc nám prichádzali priatelia a dobrovoľníci, mladí ľudia hľadajúci svoje povolanie, tí, čo túžili zasvätiť Bohu svoj život v službe našim chlapcom. Tak sa začala formovať a rozrastať naša Komunita. Dňa 26. októbra 1993 schválil nitriansky sídelný biskup kardinál Ján Chryzostom Korec Komunitu Kráľovnej pokoja s kánonickým štatútom CHRISTIFIDELIUM CONSOTIATIO.

Prvú väčšiu finančnú pomoc sme dostali od zahraničných kresťanských organizácií z Nemecka, Belgicka a Holandska. Z týchto finančných prostriedkov sme zrekonštruovali prízemie kaštieľa. Ako prvú sme vybudovali malú kaplnku. Po desiatkach rokov sme obnovili slúženie svätých omší v biskupskom kaštieli. Objekt sme obnovovali plných 7 rokov. Chlapci sa pri rekonštrukcii aktívne podieľali, všetko sme sa snažili robiť svojpomocne.

Od roku 1994 sme začali s hospodárskou činnosťou. Kardinál Korec nám poskytol 60 ha pôdy, kde sme pestovali obilie, repku, hrach, jedlé gaštany zemiaky, zeleninu. Súčasťou farmy bol tiež chov domácich zvierat. Takto sa členovia Komunity snažili od začiatku v duchu sv. Vincenta de Paul milovať Boha prácou svojich rúk a potom svojej tváre.

Počet chlapcov postupne vzrastal. V roku 1995 sme našu službu oficiálne zaregistrovali a zariadenie sociálnych služieb sme nazvali Rodina dobrej nádeje. V rámci Rodiny dobrej nádeje sme realizovali viacero projektov zameraných na rozvoj osobnosti a postupnej habilitácie chlapcov do spoločnosti (Fénix, Mosty, Rozvoj, Spolužitie, IMRO…).

V roku 2003 sme na rozšírenie našej služby dostali k dispozícii od otca J. Ch. Korca ďalší kaštieľ – v Močenku. Tu sme okrem Domova sociálnych služieb, Zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby zriadili aj Detský domov/Centrum pre deti a rodiny. V súčasnosti máme 15 chlapcov v DSS Radošina, 38 chlapcov v DSS Močenok, 10 seniorov  a 50 detí v DeD/CDR Močenok. Spolu tvoríme jednu veľkú rodinu.

Patróni

Panna Mária Kráľovná pokoja

Ježiš Kristus prišiel na svet prostredníctvom presvätej Panny Márie a takisto jej prostredníctvom musí kraľovať vo svete… tá, ktorá ho dala svetu prvý raz, prinesie ho svetu v žiare i druhý raz.“ (sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, O pravej úcte k Panne Márii, čl. 1, 13)

Panna Mária je pre nás vzorom a sprievodkyňou vo všetkých oblastiach života: v zasvätení sa Kristovi, čistote, chudobe, poslušnosti, pokore, v službe. Denne si obnovujeme zasvätenie k našej Kráľovnej a Matke Milosrdenstva. Do Jej rúk vkladáme všetko: cestu nášho vlastného posvätenia, našich zverencov, zamestnancov, dobrodincov, i celý svet.

V roku 2013 bol z iniciatívy našej komunity vydaný slovenský preklad Encykliky pápeža Pia XII. AD CAELI REGINAM (O Nebeskej Kráľovnej).
Toto sú slová pápeža Pia XII. : ,,Touto Encyklikou zavádzame sviatok, aby všetci mohli jasnejšie uznať a zbožnejšie si ctiť milosrdnú a materinskú moc Božej Matky. Sme presvedčení, že tento sviatok pomôže zachovať, posilniť a predĺžiť onen pokoj medzi národmi, ktorý je denne skoro zničený obnovujúcimi sa krízami. Nie je snáď Ona dúhou v oblakoch, siahajúcou k Bohu, zárukou zmluvy pokoja? „Pohliadni na dúhu a zvelebuj Toho, kto ju stvoril, veľmi je utešená svojím leskom. Svojím skvostným oblúkom sa vinie po nebi, ruky Vznešeného ju rozopäli [na obdiv].Kto si teda uctí Kráľovnú neba a zeme – a nech sa nik necíti vyňatým z tohto holdu vďačnej a milujúcej duše – nech prosí túto najúčinnejšiu z kráľovien, Sprostredkovateľku pokoja; nech rešpektuje a zachováva pokoj, ktorý nie je len nepotrestanou zlobou, ani bezbrehou slobodou, ale usporiadanou harmóniou pod zákonom Božej vôle; k jeho zachovávaniu a šíreniu nás pohýnajú mierne naliehania a príkazy Panny Márie. /51/

sv.-vincent-1_patroni

 

Sv. Vincent de Paul

zdôrazňuje potrebu ,,načúvania chudobnému“, počúvať, čo mi hovorí chudobný, blížny. Započúvať sa do druhého, aj keď sa nevie dobre vyjadrovať, aj keď nevie dobre vyjaviť svoju potrebu, aj keď nevie ,,hýbať perami.“ U Terezky sa viac sústreďujeme na to, ako sa otvoriť Božiemu Milosrdenstvu, sv. Vincent nás pozýva odovzdávať blížnym milosrdenstvo, ktoré sme prijali od Boha, aby sme neboli ako nemilosrdný sluha (por. Mt 18, 23 – 35). Sv. Vincent nás vyzýva „Milujme Boha, bratia moji, milujme Boha, ale nech je to s námahou naších rúk a v pote našej tváre.  Je totiž veľa ľudí, ktorí sa správajú bezúhonne, sú naplnení vznešenými citmi k Bohu a s tým sa uspokoja. No keď má dôjsť k činom, keď treba konať, nepokročia – sú bezradní. Hrdia sa horúčkovitou predstavivosťou, majú záľubu v sladkých rozhovoroch s Bohom pri modlitbe, hovoria takmer ako anjeli. Keď sa však treba dať do práce pre Boha, trpieť a umŕtvovať sa, učiť chudobných, hľadať stratenú ovečku, keď sa treba uskromniť, keď niečo chýba, keď treba prijať chorobu alebo iné nepríjemnosti – ach! – vtedy sa všetko rúca a stráca sa odvaha. Nie, neklamme sa: Celé naše dielo spočíva na činoch.“

Kto je chudobnejší ako dieťa? Sv. Vincent sa k nemu pozorne nakláňa, počúva ho a snaží sa mu porozumieť tak, ako počúva Božie Slovo, ktoré drží v ľavej ruke. Sv. Vincent nehľadí na dieťa, ale na kríž, ktorý odhaľuje predmet horlivosti všetkých jeho nasledovníkov – ,,Láska Ježiša Krista ukrižovaného nás ženie.“ Ruka, ktorá stíska kríž, zároveň prstami vyznáva dve prirodzenosti Krista – božskú a ľudskú, ktorú z lásky k nám prijal. Preto iste platia slová vteleného Božieho Syna ,,Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Štóla splývajúca z pliec sv. Vincenta, podobne ako u sv. Don Bosca, poukazuje na kňazské povolanie týchto svätcov. Na štóle je latinský nápis, ktorý v príklade znamená ,,Poslal ma ohlasovať radostnú zvesť chudobným“ (porov. Lk 4, 18). Konštatovanie sv. Vincenta platí aj pre dnešnú dobu: „Je v našej dobe veľa takých, čo sa zdajú byť cnostní a skutočne aj sú, ale klonia sa skôr k pokojnému a bezstarostnému životu a nie k statočnej a vytrvalej nábožnosti. Cirkev je veľká žatva, ktorá potrebuje žencov, ale takých, čo pracujú. Nič nie je v lepšej zhode s duchom evanjelia, než zhromažďovať v duši svetlo a silu z modlitby, čítania a samoty, aby sme potom mohli ísť a deliť sa s ľuďmi o tento duchovný pokrm. Postupovať teda tak ako náš Pán a po ňom jeho apoštoli a spájať úlohu Marty s úlohou Márie, nasledovať holuba, ktorý zje len polovicu získaného pokrmu a s ostatkom v zobáku kŕmi mláďatá. takto máme konať a skutkami dosvedčovať, že milujeme Boha. Celé naše dielo spočíva na činoch.“ (Saint Vincent de Paul, Corespondance, entretiens, dokuments, XI 40-41)

sv.terezka-1_patroniSv. Terezka od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

je 33. učiteľkou Cirkvi. Kríž v jej pravej ruke pripomína jej túžbu byť mučeníčkou Božej lásky skrze obetovanie s Milosrdnej láske. ,,Čím je väčšia ľudská bieda, tým viac sa musí človek pokladať za predmet spôsobilý k tomu, aby sa na ňom prejavilo nekonečné Milosrdenstvo…. Obetujme mu svoje úbohosti, aby nás od nich oslobodil, aby nás uzdravil. A to nie preto, že si to zasluhujeme, ale preto, aby sme dali Božej Láske príležitosť prejaviť sa takou, aká naozaj je – milosrdná. !Ježišove slzy a krv sa Sali jej rosou a jej slnkom bola prevelebná Tvár. ,,Dovtedy som neskúmala hĺbku pokladov ukrytých v svätej Tvári. … pochopila som, že ozajstná múdrosť spočíva v to, aby sme boli radi, že sme neznámi a že nás nepokladajú za nič… Áno, tak ako Ježišova Tvár, chcela som, aby moja tvár bola naozaj ukrytá, aby ma na zemi nik nepoznal… inými slovami, musíme súhlasiť s tým, že zostaneme stále malí a bez sily. „Rozpäté ruky Terezky, v ktorých drží vyobrazenie Presvätej Tváre, nás povzbudzujú pristupovať s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase (porov. Heb 4, 16).  Terezka nás vyzýva prejsť z úvahy o súdiacom Bohu k úvahe o otcovsko-materinskom Bohu, od nedôvery k jednoduchej a milujúcej dôvere, ktorá sa celkom ocitne v jeho náručí, od hľadania dokonalosti k hľadaniu jednoty s Bohom, od komplikovanosti k jednoduchosti, od zákonov, ktoré zotročujú, ku konkrétnemu a účinnému zákonu lásky, ktorý oslobodzuje, od nedospelosti k dospelosti, od vonkajšieho asketizmu k evanjeliovému sebazáporu, od zásluh k „prázdnym rukám“, od čisto duchovných úvah k Božiemu slovu, od komplikovanej modlitby k jednoduchému kontemplatívnemu pohľadu, od neprístupnej Márie k Márii nám veľmi blízkej, takej, akú opisuje evanjelium. Viac sa môžete dozvedieť o živote a poslaní sv. Terezky na našej stránke (stačí kliknúť na tento odkaz stránky)  www.terezka.kkp.sk/zivotopis-sv-terezie-z-lisieux/

sv.-don-Bosco-1_patroniSv. Don Bosco

tento patrón a vychovávateľ mládeže, založil veľké dielo služby chlapcom ulice. Je pre nás učiteľom služby – výchovy. Je znázornený s troma majákmi – stĺpmi, podľa prorockého sna, ktorý mal. Na rozbúrenom mori je veľká loď, ktorou je Cirkev. túto loď sprevádza mnoho ďalších lodí, ktoré poslúchajú rozkazy admirála veľkej lode, ktorým je pápež. Proti veľkej lodi bojujú iné malé lode, ktoré tvoria nespočetnú flotilu. Na šírom mori sa týčia dva vysokánske majáky , ku ktorým pápež vedie loď. Z týchto majákov visia kotvy a háky na reťaziach. Na jednom z majákov stojí krásna socha Nepoškvrnenej . Na druhom majáku, oveľa vyššom a mohutnejšom, žiari hostia – Eucharistia. ,,Na záchranu v takomto smútku existuje len jeden prostriedok: časté sv. prijímanie a úcta k Panne Márii.( Tento sen môže byť majákom pre každého človeka, ktorý sa otvoril Božej milosrdnej láske. dnes málokto popiera existenciu Boha, stáva sa však moderným odmietanie Cirkvi, ako starej a nefunkčnej lode, ktorou s a môže na prvý pohľad zdať. Sv. Don Bosco držiac túto starú loď v náručí nám pripomína, že máme ľuďom vo svojom okolí ponúknuť nielen chlieb Božieho Slova, ale aj domov, spoločenstvo v Cirkvi. Don Bosco používal poučenie zo svojho prorockého sna ako vodidlo pri rozlišovaní duchov posudzovaní situácií i povolaní. Sk sa v jednom spoločenstve alebo v jednej osobe spája láska ku Sv. Otcovi a Cirkvi s výraznou úctou k Panne Márii a hlbokou eucharistickou zbožnosťou, netreba sa obávať smútkov a poblúdení. (br. Efraim)

Ustanovenie sviatku Blahoslavenej Panny Márie KRÁĽOVNEJ A Zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pápežom Piom XII.

Z encykliky pápeža Pia XII. AD CEALI REGINAM o kráľovskej hodnosti Blahoslavenej Panny Márie a o ustanovení jej sviatku

…A keď sme sa po zrelej a premyslenej úvahe presvedčili, že Cirkvi prinesie veľký úžitok, ak bude táto pevne dokázaná pravda všetkým jasnejšie žiariť ako lampa postavená na svietnik, rozhodli sme sa zo svojej apoštolskej moci ustanoviť sviatok Márie Kráľovnej, ktorý sa má každoročne sláviť na celom svete 31. mája.* A prikazujeme aj, aby sa v ten istý deň opakovalo zverenie ľudského rodu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. O toto Srdce sa totiž opiera veľká nádej, že svite šťastný vek, v ktorom zažiari víťazstvo náboženstva a kresťanský pokoj…

Nazdávame sa, že sviatok, ktorý sme ustanovili touto encyklikou a vďaka ktorému majú všetci jasnejšie spoznať a horlivejšie si uctiť milostivú a materinskú vládu Bohorodičky, môže prispieť aj k zachovaniu, upevneniu a ustáleniu pokoja národov, ktorý takmer každý deň narúšajú veľké úzkosti. aby všetci mohli jasnejšie uznať a zbožnejšie si ctiť milosrdnú a materinskú moc Božej Matky….

Keďže si najväčšmi žiadame, aby Kráľovná a Matka kresťanského ľudu prijala tieto naše prosby, obveselila svojím pokojom krajiny otriasané nenávisťou a po tomto b´vyhnanstve nám všetkým ukázala Ježiša, ktorý bude naveky naším pokojom a radosťou; neustále udeľujeme vám, ctihodný bratia, i vašim stádam apoštolské požehnanie všemohúceho Boha, ktorý je darcom pomoci a svedkom našej lásky.

Dané v Ríme pri svätom Petrovi na sviatok materstva Preblahoslavenej Panny Márie, 11. októbra 1954, v šestnástom roku nášho Pontifikátu.

Pius XII.

* Pozn.: Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile zmenila dátum slávenia spomienky Panny Márie Kráľovnej.  Slávi sa týždeň po sviatku (liturgickej slávnosti) Nanebovzatia Panny Márie, t. j. 22. augusta.

 

Zasvätenie sveta pápežom Piom XII.

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

( Modlitba pápeža Pia XII.)

 

 Kráľovná najsvätejšieho ruženca, pomocnica kresťanov, útočište ľudstva, víťazná v bitkách Božích!

 Pokorne padáme pred tvojím trónom, pevne dúfajúc, že si vyprosíme milosrdenstvo a obsiahneme milosť a potrebnú pomoc v prítomných pohromách, nie pre svoje zásluhy, na ktoré sa nespoliehame, lež jedine pre, nekonečnú dobrotu Tvojho materinského Srdca!

Tebe a Tvojmu nepoškvrnenému Srdcu zverujeme, odovzdávame a zasväcujeme nielen celú sv. Cirkev, tajuplné telo Tvojho Ježiša, ktoré trpí a krváca, sužované v toľkých údoch a tak rozličným spôsobom, ale i celý svet, roztrhaný toľkou nesvornosťou, znovu zachvátený ohňom nenávisti a trpiaci pre vlastné neprávosti.

Maj súcit s toľkou skazou hmotnou i mravnou, s toľkými bolesťami a úzkosťami otcov, matiek, manželov, bratov a nevinných dietok! Nech Ťa dojmú toľké životy, zničené v kvete; toľké telá, roztrhané v tomto hroznom prelievaní krvi, toľké duše, mučené a skonávajúce, z ktorých mnohé sa nachádzajú v nebezpečenstve, že budú naveky zatratené.

Matka milosrdenstva, vypros nám od Boha pokoj! Vypros nám predovšetkým tú milosť, ktorá môže naraz obrátiť ľudské srdcia, ktorá pripravuje, zjednáva a zaisťuje pokoj! Kráľovná pokoja, pros za nás a daj svetu, nachádzajúcemu sa vo vojne, pokoj, po ktorom vzdychajú národy, pokoj v pravde, spravodlivosti a láske Kristovej. Daj pokoj zbrani a pokoj sŕdc, aby sa v utíšených a usporiadaných pomeroch rozširovalo kráľovstvo Božie.

Poskytni svoju ochranu neveriacim a všetkým, ktorí ešte sedia v tôni smrti! Udeľ im pokoj a učiň, aby pre nich vyšlo slnko pravdy, aby mohli spolu s nami pred jedným Spasiteľom sveta opakovať: -Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle-(Luk.2,14.) 

 Daj pokoj národom, ktoré oddeľuje blud alebo nesvornosť, a zvlášť tým, ktorí Ti preukazujú zvláštnu úctu a u ktorých nebolo domu, kde by nemali v úcte Tvoj posvätný obraz (dnes azda skrývaný a odložený pre lepšie dni) a priveď ich do jediného ovčinca a pod jediného a pravého Pastiera.

Vymôž pokoj a úplnú slobodu pre svätú Cirkev Božiu. Zadrž šíriacu sa potupu novo- pohanstva. Udržuj vo veriacich lásku k čistote, činný kresťanský život, apoštolskú horlivosť, aby sa množil v zásluhách a po počte ľud tých, ktorí slúžia Bohu.

Konečne, ako bola Srdcu Tvojho Ježiša zasvätená Cirkev a celé ľudské pokolenie, aby po zložení všetkej nádeje v Neho, On bol im znakom a zárukou víťazstva a spásy, odteraz nech sú rovnako naveky zasvätené aj Tebe a Tvojmu nepoškvrnenému Srdcu, ó Matka naša a Kráľovná sveta! Kiež Tvoja láska a ochrana urýchli triumf kráľovstva Božieho, aby všetky národy, uspokojené medzi sebou a sBohom, vyhlasovali Ťa za blahoslavenú a s Tebou zaspievali od jednej končiny zeme ku druhej večné Magnificat slávy, lásky a vďačnosti Srdcu Ježišovmu, v ktorom jedine môžu nájsť Pravdu, Život a Pokoj. Amen 

(A.A.Sedis, 23.nov.1942.)

Zverenie Cirkvi v Európe Márii, Matke nádeje - Kráľovnej pokoja pápežom sv. Jánom Pavlom II. v roku 2003

Mária, Matka nádeje,
kráčaj s nami!
Nauč nás oslavovať živého Boha;
pomáhaj nám svedčiť o Ježišovi, jedinom Spasiteľovi;
sprav nás ochotných pomáhať blížnym;
pohostinných k tým, ktorí sú v núdzi;
urob nás nositeľmi spravodlivosti;
sprav z nás zanietených staviteľov
spravodlivejšieho sveta;
prihováraj sa za nás, ktorí žijeme a konáme v dejinách
s istotou, že Otcov plán
sa naplní.

Ranná zora nového sveta,
ukáž, že si Matkou nádeje,
a bedli nad nami!
Bedli nad Cirkvou v Európe:
celú ju prežiar evanjeliom;
nech je skutočným miestom spoločenstva;
nech žije svojím poslaním
ohlasovať a sláviť evanjelium nádeje a slúžiť mu
v záujme pokoja a radosti všetkých.

Kráľovná pokoja,
ochraňuj ľudstvo tretieho tisícročia.
Bedli nad všetkými kresťanmi;
nech kráčajú bezpečne
po ceste jednoty
ako kvas zmierenia pre tento kontinent.
Bedli nad mladými ľuďmi,
nádejou do budúcnosti
nech veľkodušne odpovedajú
na Ježišovo volanie.
Bedli nad zodpovednými predstaviteľmi národov;
nech sa ujmú výstavby
spoločného domu,
v ktorom sa bude ctiť dôstojnosť a práva
každého človeka.

Mária, daruj nám Ježiša!
Daj, aby sme ho nasledovali a milovali!
On je nádejou Cirkvi,
Európy i ľudstva.
On žije pri nás, medzi nami,
vo svojej Cirkvi.
Spolu s tebou hovoríme: „Príď, Pane Ježišu!“ (Zjv 22, 20).                                                                                  Kiež nádej na slávu,
ktorú on vlieva do našich sŕdc,
prinesie ovocie spravodlivosti
a pokoja!

sv. Ján Pavol II.

(in Posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II.  CIRKEV  V EURÓPE, čl. 125)

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE