Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Rekreačný dom pre pobyty

Priestory rekreačného domu zároveň ponúkame pre skupiny. Hrabičov (okres Žarnovica) sa nachádza v pohorí Vtáčnik vo veľkolepom prostredí uprostred krásnej prírodnej scenérie.

kapacita: 30 osôb
cenník: na vyžiadanie na e-mailovej adrese: kkp@slovanet.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby - ukončené
Zariadenie opatrovateľskej služby - ukončené

Zariadenie opatrovateľskej služby v Hrabičove sme zriadili v roku 2013, t. č. je prevádzka prerušená.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • utvárame podmienky na úschovu cenných vecí

Poskytovanie tejto sociálnej služby sme ukončili k 31. 3. 2020.

Galéria

Zariadenie pre seniorov - ukončené

V roku 2013 sme začali prevádzkovať aj zariadenie pre seniorov, t. č. je prevádzka prerušená.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie, utvárame podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečujeme záujmovú činnosť.

Poskytovanie tejto sociálnej služby sme ukončili k 31. 3. 2020.

Opatrovateľská služba terénna - ukončené

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby sme v obci Hrabičov poskytovali v rokoch 2014 – 2015.  T. č. v tejto lokalite túto službu neposkytujeme.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a  je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 .
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Poskytovanie tejto sociálnej služby sme ukončili k 3. 8. 2022.

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE