Monitoring Úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím 2023-2024
Monitoring Úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím 2023-2024

Dňa 17. mája 2023 vykonali zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
monitoring v DSS Močenok.
Návšteva zariadenia bola vykonaná neohlásene, riaditeľ zariadenia bol osobne informovaný o
začatí výkonu monitoringu a zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím mu odovzdali oznámenie o výkone monitoringu a vyžiadali si potrebnú
dokumentáciu.
Monitoring mal formu dotazníkového šetrenia spojeného s rozhovormi s vedením, odbornými
zamestnancami a klientmi, ako aj pozorovaním prostredia v zariadeniach sociálnych služieb
s celoročnou pobytovou formou a týždennou formou a bol štruktúrovaný nasledovným
spôsobom:

  1. stretnutie s vedením zariadenia sociálnych služieb, oboznámenie sa s dokumentáciou zariadenia, štruktúrou a profiláciou klientov podľa druhu zdravotného postihnutia, veku, mobility, spôsobilosti na právne úkony a agendou opatrovníctva;
  2. prehliadka vonkajších a vnútorných priestorov;
  3. osobné záležitosti klientov a ťažisko zamerania sociálnych služieb na klienta;
  4. poskytovanie stravy;
  5. kontakt s rodinou a program vo voľnom čase;
  6. zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť;
  7. oboznámenie vedenia zariadenia sociálnych služieb s prvotnými zisteniami.

Údaje získané z dotazníkového šetrenia sú významným podkladom pre:

  1. podávanie návrhov a odporúčaní v prípade zistenia, že pri poskytovaní sociálnej služby v ZSS došlo k porušeniu alebo k ohrozeniu práv osôb so  zdravotným postihnutím;
  2. návrhy zmien platnej legislatívy v prípade zistenia, že platnou legislatívou a praxou sú porušované konkrétne články Dohovoru.

Správu z monitoringu si môžete prečítať tu.

V súvislosti s monitoringom obdržal náš klient list od Komisárky pre osoby so ZP, ktorý s jeho súhlasom uverejňujeme – 1. strana a 2. strana.

Riaditeľ DSS Močenok obdržal tiež list od Komisárky pre osoby so ZP, ktorý si tiež môžete prečítať tu.