Panny Márie Kráľovnej
Panny Márie Kráľovnej

Dňa 22. augusta sme slávili sviatok Panny Márie Kráľovnej22. august je pre našu Komunitu zvlášť sviatočným dňom. V tento deň sa schádzajú všetci členovia Komunity, chlapci, deti, seniori, zamestnanci, priatelia a dobrodinci, aby sme vzdali vďaku našej hlavnej patrónke Panne Márii Kráľovnej. Je to tiež príležitosť ďakovať Pánu Bohu za dar kňazstva nášho pátra Branka Tupého, ktorý práve v tento deň slávi výročie svojej vysviacky. Tento rok už jedenáste. Slávnostnú svätú omšu v močenskom kaštieli spolu s našim pátrom Brankom celebroval náš milý hosť vdp. trnavský biskupský vikár, pán kanonik R. Kiss. Za jeho otcovské slová a ľudský prístup vyslovujeme vrelé Pán Boh zaplať.

galéria