Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov

ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ DOKLADY

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci


Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného
pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis,
číslo bankového účtu fyzickej osoby


Právny základ spracovania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o
sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a subjekty, ktorým
osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy,
orgány činné v trestnom konaní
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Účtovné doklady 10 rokov
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou
zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

POŠTA

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia došlej a odoslanej pošty.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti.
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie,
e-mailová adresa, predmet a obsah pošty
Právny základ spracovania osobných údajov: zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o
e-Governmente)
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach
a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Bežná korešpondencia 3 roky
Registratúrny denník 10 rokov

Prevádzkovateľ: Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 95605 Radošina, IČO: 34003681
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou
zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

ZMLUVY S FYZICKÝMI OSOBAMI

Účel spracúvania osobných údajov je príprava a uzatváranie zmlúv s fyzickými osobami.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zmluvná strana
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, číslo účtu fyzickej osoby,
názov banky, číslo občianskeho preukazu, údaje týkajúce sa predmetu zmluvy
Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach
a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
zmluvy 10 rokov
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou
zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

EVIDENCIA DETÍ A MLÁDEŽE CENTRA PRE DETI A RODINU
Účel spracúvania osobných údajov je evidencia detí a mládeže centra pre deti a rodinu.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – deti a mládež
fyzické osoby – biologickí rodičia
Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, číslo OP, email, dátum
narodenia, číslo rozsudku, zdravotná poisťovňa
Právny základ spracovania osobných údajov: Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Kategórie príjemcov: Zriaďovateľ – Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, UPSVaR – Zákon č. 305/2005 Z.z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zdravotné poisťovne – Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Prokurátor – Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať
o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní a sprostredkovatelia:
LET.IS System, s.r.o., Kopčianska 10 Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, 50442171
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov: –
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou
zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Prevádzkovateľ: Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 95605 Radošina, IČO: 34003681
EVIDENCIA ŽIADATEĽOV V ZARIADENÍ POSKYTUJÚCE SOCIÁLNE SLUŽBY
Účel spracúvania osobných údajov je evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy

o poskytovaní sociálnej služby.

Okruh dotknutých osôb: žiadatelia o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a ich
zákonných zástupcoch, dieťa žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, zdravotná poisťovňa,
adresa príbuzných, výška dôchodku, národnosť, číslo občianskeho preukazu a ZŤP preukazu,
telefónne číslo
Právny základ spracovania osobných údajov: zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach
a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Osobné spisy žiadateľov 45 rokov
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou
zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

EVIDENCIA UBYTOVANÝCH V ZARIADENÍ POSKYTUJÚCE SOCIÁLNE SLUŽBY
Účel spracúvania osobných údajov je evidencia prijímateľov sociálnej služby.
Okruh dotknutých osôb: prijímateľ sociálnej služby, zákonný zástupca prijímateľa sociálnej služby
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, zdravotná poisťovňa,
adresa príbuzných, výška dôchodku, národnosť, číslo občianskeho preukazu a ZŤP preukazu,
telefónne číslo
Právny základ spracovania osobných údajov: zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, zákon č. 447/2008 Z. z. o
peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Kategórie príjemcov: zriaďovateľ – zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, Zdravotné poisťovne – zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a subjekty, ktorým
osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy,
orgány činné v trestnom konaní
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Osobné spisy prijímateľov 45 rokov
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou
zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Prevádzkovateľ: Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 95605 Radošina, IČO: 34003681

OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ POMOCI

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia opatrení sociálnoprávnej pomoci.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby v zmysle § 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, obvyklý pobyt dieťaťa,
navštevované školské resp. predškolské zariadenie
Právny základ spracovania osobných údajov: zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a
povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní, Orgány sociálnoprávnej ochrany
detí a o sociálnej kurately a zariadenia zriadené na výkon rozhodnutia súdu – zákon č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Policajný zbor SR – zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Osobné spisy prijímateľov 45 rokov
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou
zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

FOTOGRAFIE

Účel spracúvania osobných údajov je zverejňovanie fotografií na webovom sídle

prevádzkovateľa za účelom prezentácie.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zamestnanci, klienti a účastníci akcií
Zoznam osobných údajov: fotografia
Právny základ spracovania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach
a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
fotografie po dobu trvania súhlasu
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej
týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na
súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti
informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia dotknutých osôb pri zasielaní odpovedí na

položenú otázku.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, email, bydlisko, telefónne číslo

Prevádzkovateľ: Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 95605 Radošina, IČO: 34003681
Právny základ spracovania osobných údajov: §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach
a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
kontaktný formulár maximálne 6 mesiacov (v prípade plnenia si
zákonných povinností či právnych nárokov
prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy).

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej
týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na
súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti
informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

KAMEROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Účel spracúvania osobných údajov je ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
odhaľovania kriminality, ochrany zdravia a majetku prevádzkovateľa a dotknutých osôb.
Okruh dotknutých osôb: osoby nachádzajúce sa v priestore monitorovanom kamerovým systémom
Zoznam osobných údajov: záznam z kamier
Právny základ spracovania osobných údajov: čl.6 ods.1 písm. f) Nariadenia
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach
a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
kamerový záznam 3 dni
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa
a taktiež ochrana majetku, života a zdravia dotknutých osôb.

ŽIADOSTI DOTKNUTÝCH OSÔB NA UPLATNENIE PRÁV

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia a vybavenie žiadostí dotknutých osôb pri

uplatňovaní práv v zmysle Nariadenia.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – dotknuté osoby / žiadatelia
Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, emailová adresa
Právny základ spracovania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach
a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Žiadosti 10 rokov
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou
zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Prevádzkovateľ: Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 95605 Radošina, IČO: 34003681

VŠEOBECNÁ AGENDA

Účel spracúvania osobných údajov pri elektronickej komunikácii občanov s orgánmi verejnej

moci.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – občania
Zoznam osobných údajov: všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo, titul, meno a priezvisko,
bydlisko, telefónne číslo, e-mail, číslo OP, dátum narodenia a zaručený elektronický podpis
Právny základ spracovania osobných údajov: zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-
Govermente )
Kategórie príjemcov: Ústredný portál verejnej správy, ministerstvá a orgány štátnej správy, subjekty,
ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb
(napr. súdy)
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
všeobecná agenda 10 rokov
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou
zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si
môžu uplatniť nasledovné práva:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – Právo na opravu osobných údajov – Právo na
vymazanie osobných údajov – Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Právo namietať
proti spracúvaniu osobných údajov – Právo na prenos svojich osobných údajov – Právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá
osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej
žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie
informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju
totožnosť.
Komunita Kráľovnej pokoja prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia
za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich
zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám
oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných
údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických
osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
Právne predpisy a s nimi súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť.
Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás
o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v
prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto
zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto
zásady pravidelne kontrolovali.
Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie
uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu poskytovanú spoločnosťou
EuroTRADING s.r.o. (www.eurotrading.sk), emailom na zo@eurotrading.sk. Všetky vaše podnety a
sťažnosti riadne preveríme a zašleme Vám vyjadrenie.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na

Prevádzkovateľ: Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 95605 Radošina, IČO: 34003681
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE