Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Zmluvy
Zmluva o poskytnutí NFP
Nájomná zmluva pre projekt Posilnenie osamostatňovania sa v aktuálnom znení
Zmluva o dodaní údržbárskych potrieb pre projekt Better future
Zmluva o dodaní OOPP pre projekt Better future
Zmluva o spolupráci - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci NP POS
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci NP POS
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci NP POS
Zmluva o poskytnutí NFP zamestnávateľovi - NP RaP
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci NP POS
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - NP RaP
Zmluva o poskytnutí NFP MŽP SR
Zmluva o dielo s Dodatkom č. 1 na realizáciu projektu "Modernizácia zdroja tepla"
Dodatok č. 2 na realizáciu projektu "Modernizácia zdroja tepla"
Mandátna zmluva stavebný dozor na realizáciu projektu "Modernizácia zdroja tepla"
Poistná zmluva
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia rodinného domu ul. Dekana Dúbravického 1821/28, Močenok
Zmluva o spolupráci - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
Poistná zmluva
Zmluva na obnovu NKP na území NSK
Zmluva s MK SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K916-211-17
Zmluva na obnovu NKP na území NSK
Zmluva s MK SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu
Kúpna zmluva DeI DeD Močenok dodávka nábytku RD Ra a RD Nr
Mandátna zmluva DeI DeD Močenok stavebný dozor
Kúpna zmluva DeI DeD Močenok dodávka stoličkového výťahu
Dodatok ku Kúpnej zmluve dodávka stoličkového výťahu
Zmluva o dielo - Dei DeD Močenok stavebné práce
Dodatok 1 k Mandátnej zmluve DeI DeD Močenok stavebný dozor
Kúpno-predajná zmluva - Dei DeD Močenok auto
Dodatok ku Kúpno-predajnej zmluve - Dei DeD Močenok auto
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti 2
Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby ... od poskytovateľa FP MsČ Bratislava-Petržalka
Kúpno predajná zmluva, osobný automobil

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE