Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Štandardy kvality

Štandardy kvality

Podmienky kvality sociálnych služieb v zariadenia sociálnych služieb Komunity Kráľovnej pokoja

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v § 104 určuje hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.
 • Podmienky kvality sociálnych služieb stanovuje zákon rovnako pre všetky zariadenia na celom území SR, ktoré sú zadefinované v prílohe č. 2 k zákonu o sociálnych službách.
 • Podmienky kvality sociálnych služieb sú nástrojom na hodnotenie a zároveň zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Sú cestou na zlepšenie sociálnych služieb.
 • Podmienky kvality prostredníctvom jednotlivých štandardov a indikátorov konkrétne definujú realizáciu poskytovaných sociálnych služieb, aby boli kvalitné.
 • Kvalitné sociálne služby umožňujú prijímateľom sociálnych služieb rozhodovať o svojich prioritách a žiť kvalitný a spokojný život s pracovníkmi, ktorí im pomáhajú hľadať cestu k naplneniu.
 • Podmienky sú v zákone rozdelené na:
  • procedurálne (zamerané na klienta) – určujú ako má poskytovaná služby vyzerať,
  • personálne (zamerané na zamestnanca) – určujú personálne a odborné zabezpečenie poskytovanej sociálnej služby,
  • prevádzkové – určujú prevádzkové podmienky pre poskytovanie sociálnej služby.

Manuál štandardov poskytovanej sociálnej služby

Etický kódex

I. OBLASŤ: PROCEDURÁLNE PODMIENKY

I. OBLASŤ PROCEDURÁLNE PODMIENKY

1.1 Kritérium: Účel a obsah poskytovania sociálnej služby (strategická vízia, poslanie, ciele) a prístup k prijímateľovi sociálnej služby

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovanú strategickú víziu, poslanie a ciele so zameraním na podporu a rozvoj individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb a má vypracovanú stratégiu, plán a účel poskytovania sociálnej služby zameraný na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby viesť samostatný život a na podporu jeho začlenenia do spoločnosti. Poskytovateľ sociálnej služby presadzuje partnerský, individuálny a aktívny prístup k prijímateľovi sociálnej služby, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu, splnomocneniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu prijímateľa sociálnej služby pre spoločnosť.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.1 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

       Prepojené s:

 • Interný predpis IP 1.2/2023 – Dostupnosť sociálnej služby pre každého žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie sociálnej služby ustanovené zákonom
 • Interný predpis IP 1.3/2023 – Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • Domáci poriadok
 • Prevádzkový poriadok

INDIKÁTOR: 

Základným poslaním Komunity Kráľovnej pokoja ako poskytovateľa sociálnej služby je zamerať sa na neustále zvyšovanie kvality života znevýhodnených ľudí s dôrazom na priateľskú atmosféru a prostredie.

Víziou Komunity Kráľovnej pokoja ako poskytovateľa sociálnej služby  je vybudovanie takého domova, kde budú vytvorené špecifické zodpovedajúce podmienky prispôsobené potrebám všetkých prijímateľov sociálnych služieb, zriadenia inovatívnej celoročnej a týždennej pobytovej formy poskytovania sociálnych služieb.

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne presadzuje partnerský a individuálny prístup, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu a splnomocneniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu prijímateľa sociálnej služby pre spoločnosť.

Poskytovateľ sociálnej služby vytvára priestor pre prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinu a iné fyzické osoby na to, aby sa prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby mohli vyjadrovať k strategickej vízii, cieľom, stratégii a plánu poskytovania sociálnej služby a takto podporili zabezpečenie súladu účelu a obsahu sociálnych služieb s potrebami prijímateľov sociálnych služieb.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má v písomnej forme presne definovanú strategickú víziu (poslanie a hodnoty), ciele, stratégiu a plán poskytovania sociálnej služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb a aktívne ju napĺňa a realizuje.

 

 

1.2 Kritérium : Dostupnosť sociálnej služby pre každého žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie sociálnej služby ustanovené týmto zákonom

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby nemôže odoprieť prístup k sociálnej službe fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky na poskytnutie sociálnej služby ustanovené týmto zákonom, na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národného pôvodu alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, zdravotného postihnutia a veku. Každému, kto žiada o poskytnutie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnych služieb, je sociálna služba poskytnutá v súlade so zákonom alebo mu je poskytnuté sociálne poradenstvo o možnostiach zabezpečenia sociálnej služby alebo potrebnej podpory iným subjektom. Žiadnemu prijímateľovi sociálnej služby nie je poskytovaná sociálna služba proti jeho vôli alebo len na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národného pôvodu alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, zdravotného postihnutia a veku. Poskytovateľ sociálnej služby na základe vnútorných pravidiel prostredníctvom určeného zodpovedného zamestnanca aktívne, transparentne a zrozumiteľne informuje všetkých potenciálnych záujemcov o ponúkanej sociálnej službe a o všetkých právach a povinnostiach, ktoré pre záujemcu o sociálnu službu zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyplynú, vrátane druhu, formy, rozsahu poskytovania sociálnej služby a výšky úhrady za jej poskytnutie.

Východisková dokumentácia determinujúca  požiadavky K 1.2 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

      Prepojené s:

 • Interný predpis IP 1.3/2023 – Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • Metodický postup  MP 1.3/2023 – Postupy, pravidlá a podmienky prijímania žiadateľa/ky

INDIKÁTOR:

ZSS sú  zariadeniami sociálnych služieb s pobytovou formou poskytovania, umožňujúcou pobyt prijímateľom sociálnych služieb.

ZSS sídli

 • DSS  na ulici Piešťanská 11/18, 95605 Radošina,
 • DSS, ZpS, ZOS, ŠZ na ulici sv. Gorazda 553/28, 95131 Močenok.

Druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnych služieb plne zodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby so zohľadnením jeho prirodzených vzťahov, rodiny a komunity a sú určované v súlade s princípmi subsidiarity.

 

 

1.3 Kritérium: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný transparentný a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74. Poskytovateľ sociálnej služby vedie dokumentáciu o procese začatia poskytovania sociálnej služby. Prijatie a poskytovanie sociálnej služby je založené na slobodnom a informovanom rozhodnutí prijímateľa sociálnej služby (vrátane súhlasu so zmluvnými podmienkami upravenými zmluvou o poskytovaní sociálnych služieb vyjadreného jej podpisom). Poskytovateľ sociálnej služby je povinný poskytnúť fyzickej osobe, ktorá nevyjadrila súhlas s poskytovaním sociálnej služby alebo nepristúpila k podpisu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, sociálne poradenstvo.

Uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby predstavuje významný míľnik spolupráce medzi záujemcom o sociálnu službu a jej poskytovateľom. Je súčasťou komplexného procesu, v ktorom podpísanie zmluvy nadväzuje na predchádzajúcu komunikáciu záujemcu o sociálnu službu a poskytovateľa.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.3 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Zákon č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom v ZNP
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v ZNP
 • Interný predpis IP 1.3/2023 – Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • Metodický postup  MP 1.3/2023 – Postupy, pravidlá a podmienky prijímania žiadateľa/ky

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný transparentný a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný určený postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Poskytovateľ sociálnej služby na základe vnútorných pravidiel prostredníctvom určeného zodpovedného zamestnanca aktívne, transparentne a zrozumiteľne informuje všetkých potencionálnych záujemcov o ponúkanej sociálnej službe a o všetkých právach a povinnostiach, ktoré pre záujemcu o sociálnu službu zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyplynú, vrátane druhu, formy, rozsahu poskytovania sociálnej služby a výšky úhrady za jej poskytnutie.

Poskytovateľ sociálnej služby vedie dokumentáciu o procese začatia poskytovania sociálnej služby.

 

 

1.4 Kritérium: Účel a odborné zameranie metód, techník a postupov pri poskytovaní odborných činností vymedzených pre daný druh sociálnej služby

ŠTANDARD: 

Odborné činnosti vymedzené pre daný druh sociálnej služby sa vykonávajú metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. Sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania. Poskytovateľ sociálnej služby uplatňuje inovatívne overené vedecké poznatky a flexibilne ich využíva. Odborní zamestnanci poskytovateľa sociálnej služby majú dostatočné a rôznorodé zručnosti a znalosti pri poskytovaní odborných činností určených zákonom pre daný druh sociálnej služby vrátane sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a sú o nastavených postupoch a pravidlách informovaní. Podpora prijímateľov pobytovej sociálnej služby a ich rodín, blízkych osôb alebo opatrovníkov je orientovaná na podporu nezávislého života a začlenenie do komunity. Zamestnanci poskytovateľa pobytovej sociálnej služby sú informovaní o dostupnosti a úlohe komunitných služieb a zdrojov na podporu nezávislého života a začlenenia do komunity. Prijímateľom sociálnej služby je sprostredkovaná možnosť konzultovať a využiť podporu iných odborných pracovníkov z príslušných profesií a oblastí, ak si to sami želajú.

Metóda – je spôsob, prostredníctvom ktorého sa dosahuje vytýčený cieľ sociálnej intervencie, spôsob, ktorý sa analyzuje a rieši sociálny problém jednotlivca, skupiny, komunity

Technika – je bližší návod, ako zvolenú metódu cieľa použiť alebo ako metódu prispôsobiť tak, aby čo najlepšie zodpovedala potrebám konkrétnej osoby, skupiny

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.4 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľa sociálnej služby uplatňuje inovatívne, overené vedecké poznatky a flexibilne ich využíva. Odborné postupy sú používané cielene a sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky, ktoré prinášajú čo najmenšie zásahy do slobodnej vôle prijímateľa sociálnych služieb a vedie ho k zodpovednému prístupu voči sebe a ostatným. Pravidlá vytvorené na ochranu zdravia a bezpečia musia byť čo najmenej obmedzujúce. Našou snahou je sprevádzať a pomáhať prijímateľom sociálnych služieb v oblastiach, ktoré nezvládajú, alebo zvládajú len s ťažkosťami.

Poskytovateľ sociálnej služby má v písomnej forme definované a zverejnené postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby, ktoré sa vykonávajú odborne prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich vedných disciplín, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb a aktívne ich realizuje.

 

 

1.5 Kritérium: Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby alebo postupy a pravidlá individuálnej práce s prijímateľom sociálnej služby

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby pri poskytovaní všetkých druhov sociálnych služieb. Sociálne služby uvedené v § 26, § 27, § 33 až 40 a § 57 sú poskytované na základe individuálneho plánu, ktorý vychádza z individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby. Individuálny plán je nástrojom na spoluprácu medzi prijímateľom sociálnej služby a zamestnancami poskytovateľa sociálnej služby. Každý prijímateľ sociálnej služby má komplexný individuálny plán, ktorý obsahuje jeho ciele (najmä vo fyziologickej, sociálnej, psychickej, kultúrnej a spirituálnej oblasti) a želania, ale aj ciele v oblasti aktivizácie, vzdelávania a zamestnávania, ktoré smerujú k podpore nezávislého života, podpore duševného zdravia alebo k prevencii voči zhoršeniu súčasného stavu. Cieľom individuálneho plánu je vytvoriť takú podporu, aby mohol prijímateľ sociálnej služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život. Poskytovateľ sociálnej služby vytvára priestor na to, aby pri všetkých rozhodnutiach poskytol prijímateľovi potrebnú podporu a rešpektoval jeho preferencie a želania. Poskytovateľ pobytovej sociálnej služby využíva všetky možnosti na uľahčenie prechodu prijímateľa pobytovej sociálnej služby ku komunitnému spôsobu života v prirodzenom prostredí. Individuálny plán reflektuje rozhodnutia a preferencie prijímateľa sociálnej služby v oblasti podpory, efektívne sa realizuje a je pravidelne prehodnocovaný a aktualizovaný prijímateľom sociálnej služby a zamestnancami poskytovateľa sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby má písomne alebo audiovizuálne vypracovaný individuálny plán pre každého prijímateľa sociálnej služby tak, aby bol zrozumiteľný prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine a podpornej komunite. Poskytovateľ sociálnej služby plánuje, realizuje a hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby spoločne s prijímateľom sociálnej služby s ohľadom na jeho osobné ciele a možnosti. Ak je prijímateľom sociálnej služby maloleté dieťa, rozhodujúce postavenie má rodina a pri plánovaní sa vychádza z individuálnych potrieb rodiny prijímateľa sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje osobné preferencie prijímateľa sociálnej služby pri výbere kľúčového pracovníka v procese individuálneho plánovania. Počet prijímateľov sociálnej služby, ktorých v procese individuálneho plánovania podporuje a sprevádza jeden kľúčový pracovník poskytovateľa sociálnej služby, zohľadňuje mieru intenzity potrebnej podpory.
V procese individuálneho plánovania poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľa sociálnej služby v príprave plánu vopred vyslovených želaní, ktorý špecifikuje starostlivosť, podporu a možnosti nezávislého života podľa preferencií prijímateľa sociálnej služby v situácii, keď mu zdravotný stav v budúcnosti neumožní komunikovať svoje voľby a preferencie.

Kľúčovou hodnotou sociálnych služieb, bez ohľadu na ich druh a formu je podpora zvyšovania aktívnej účasti prijímateľov sociálnych služieb pri definovaní ich vlastných potrieb.    Sociálne služby by mali viesť prijímateľov k vyššej miere samostatnosti a k udržaniu kontroly nad podporou a pomocou, ktoré im poskytujú.

Proces vypracovania individuálneho plánu musí vychádzať z týchto zásad:

 1. Identifikácia individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny a prirodzených zdrojov podpory.
 2. Voľba cieľov – ciele individuálneho plánu a ciele sociálnej služby vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby a jeho rodiny. Ciele individuálneho plánu sú ciele prijímateľa sociálnej služby a sú definované v spolupráci s kľúčovým pracovníkom ako „ciele spolupráce.“ Pri práci s prijímateľmi sociálnych služieb, ktorí potrebujú pomoc pri verbalizácii a definovaní cieľov sociálnych služieb, je potrebné venovať pozornosť špeciálnym technikám komunikácie a mapovania potrieb prijímateľa sociálnej služby.

2.1. Ciele individuálneho plánu sú logicky zostavené a idú od všeobecných cieľov ku konkrétnym cieľom.

2.2. Ciele individuálneho plánu vychádzajú z holistického prístupu k osobnosti človeka.

2.3.Konkrétne ciele (najnižšia úroveň cieľov, na ktorú sa vypracovávajú konkrétne metódy)     musia spĺňať tieto podmienky:

 • špecifickosť, konkrétnosť cieľa
 • merateľnosť cieľa
 • akceptovateľnosť cieľa prijímateľom sociálnej služby
 • reálnosť cieľa
 • časové vymedzenie dosiahnutie cieľa
 1. Voľba a popis metód – metódy spolupráce s prijímateľom sociálnej služby sú akceptované prijímateľom sociálnej služby a jeho rodinou a inými osobami. Metódy spolupráce s prijímateľom sociálnej služby musia byť jasne a zrozumiteľne popísané a musí byť dodržaný princíp tímovej a multidisciplinárnej spolupráce.
 2. Plán činností – poskytovateľ sociálnej služby musí mať v písomnej forme, pred začiatkom realizácie individuálneho plánu naplánované konkrétne miesto, čas, metódu realizácie a určené zodpovedné osoby, ktoré budú prijímateľovi sociálnej služby poskytovať vopred dohodnutú mieru podpory.
 3. Hodnotenie –  plán hodnotenia individuálneho plánu je vytvorený individuálne na základe spolupráce a potrieb prijímateľa sociálnej služby, uskutočňuje sa minimálne raz za pol roka.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.5 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
 • Charta základných práv Európskej únie
 • Ústava SR
 • Interný predpis IP 1.5/2023 – Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby alebo postupy a pravidlá individuálnej práce s prijímateľom sociálnej služby

INDIKÁTOR:

Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby individuálny plán bol plánom prijímateľa sociálnej služby, ktorý sa aktívne zúčastňuje na jeho tvorbe a realizácii. Účasť na individuálnom plánovaní je slobodnou voľbou prijímateľa sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby plánuje, realizuje a hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby spoločne s prijímateľom sociálnej služby s ohľadom na jeho osobné ciele a možnosti. Cieľom individuálneho plánu je vytvoriť takú podporu, aby mohol prijímateľ sociálnej služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život. Poskytovateľ sociálnej služby určí kľúčového pracovníka, ktorého si prijímateľ sociálnej služby vybral na základe osobnej preferencie v procese individuálneho plánovania. Počet individuálnych plánov koordinovaných jedným kľúčovým pracovníkom poskytovateľa sociálnej služby zohľadňuje mieru intenzity potrebnej podpory prijímateľov sociálnych služieb.

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne alebo audiovizuálne vypracovaný individuálny plán pre každého prijímateľa sociálnej služby, tak, aby bol zrozumiteľný aj prijímateľovi sociálnej služby a jeho rodine a komunite.

 

 

1.6 Kritérium: Aktivizácia prijímateľa sociálnej služby a sieťovanie ďalšej podpory

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje každému prijímateľovi sociálnej služby prístup k rôznym druhom aktivizácie, ktoré zohľadňujú potreby a preferencie prijímateľa a ktorých prostredníctvom môže rozvíjať svoje kognitívne schopnosti a zručnosti v oblasti zamestnávania, vzdelávania alebo v iných oblastiach tak, aby mohol naplniť predstavu o svojom sociálnom postavení v živote. Rozvoj zručností je prispôsobený osobným preferenciám prijímateľa sociálnej služby, jeho veku, zdravotnému stavu a individuálnym schopnostiam a môže obsahovať aj rozvoj každodenných zručností vrátane úkonov starostlivosti o seba. Poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľov sociálnej služby v založení a rozvíjaní ich podpornej sociálnej siete a udržiavaniu kontaktu s členmi svojej sociálnej siete tak, aby im uľahčil nezávislý život a začlenenie sa do komunity. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje podporu v prepájaní a sieťovaní prijímateľov sociálnej služby, ich rodín a blízkych osôb v súlade s ich predstavami. Poskytovateľ sociálnej služby podporuje alebo zabezpečuje prijímateľom sociálnej služby prepojenie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími podpornými službami v komunite (napríklad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, agentúry podporovaného zamestnávania, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, školy, sociálna poisťovňa, psychoterapie a iné).

 

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky  K 1.6 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.  z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Interný predpis IP 1.4/2023 – Účel a odborné zameranie metód, techník a postupov pri poskytovaní odborných činností vymedzených pre daný druh sociálnej služby
 • Interný predpis IP 1.5/2023 – Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby alebo postupy a pravidlá individuálnej práce s prijímateľom sociálnej služby

        Prepojené s:

 • Interný predpis IP 1.6/2023 – Aktivizácia prijímateľa sociálnej služby
 • Interný predpis IP 1.10/2023 – Zisťovanie spokojnosti prijímateľa sociálnej služby
 • Metodický postup  MP 1.10/2023 – Zásady postupu pri prijímaní a vybavovaní sťažností

 

 

1.7 Kritérium: Podpora pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti a prevencia v oblasti zdravia

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne podporuje prijímateľa sociálnej služby pri realizácii jeho práva na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V prípade potreby zdravotných výkonov, ktoré nie je možné poskytovať v zariadení, má poskytovateľ pobytovej sociálnej služby vypracovaný postup pre zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pre prijímateľov sociálnej služby. Poskytovateľ pobytovej sociálnej služby zabezpečuje alebo realizuje pravidelné vzdelávanie v oblasti zdravia zamerané najmä na zmierňovanie dopadov socioekonomických determinantov zdravia, poskytovanie informácií a konzultácií o zdravom životnom štýle a správnych hygienických návykoch a preventívne aktivity zamerané na zachytenie chorôb vo včasnom štádiu predovšetkým prostredníctvom skríningu.

 

Informácia je základom pre komunikáciu, v rámci ktorej človek získava nové poznatky a komunikuje s inými ľuďmi. Zrozumiteľná komunikácia a vzájomné zdieľanie dôležitých informácií je v sociálnych službách základom všetkých procesov, nakoľko vytvára základ pre informované rozhodovanie a prijímanie tzv. informovaných rozhodnutí všetkých zúčastnených strán.        Informované rozhodnutia vytvárajú základ pre kvalitné a udržateľné riešenia do budúcnosti a zúčastnené strany sa pri nich prirodzene angažujú za preberanie zodpovedností, ktoré z nich vyplývajú.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.7 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Interný predpis IP 1.7/2023 – Podpora pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti a prevencia v oblasti zdravia
 • Metodický postup MP 1.7-1/2023 – Pád prijímateľa/ky sociálnej služby
 • Metodický postup MP 1.7-2/2023 – Evidencia liekov
 • Metodický postup MP 1.7-3/2023 – Prevencia dekubitov
 • Metodický postup MP 1.7-4/2023 – Aplikácia liekov do očí
 • Metodický postup MP 1.7-5/2023 – Prvá pomoc
 • Metodický postup MP 1.7-6/2023 – Odmietanie liečebného programu

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby vníma komunikáciu ako neoddeliteľnú súčasť života a prostriedok k uspokojovaniu  potrieb. Aktívne komunikuje so záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby a využíva formy verbálnej, neverbálnej komunikácie a využíva alternatívne spôsoby a metódy komunikácie a komunikácia prebieha na princípoch partnerstva a rovnakého zaobchádzania.

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne informuje záujemcu sociálnej služby alebo prijímateľa sociálnej služby o aktuálnej situácii a podmienkach poskytovania sociálnej služby. Zamestnanci priameho kontaktu ovládajú spôsoby a metódy komunikácie zohľadňujúce individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby aktívne zabezpečuje, aby informácie osobného charakteru boli záujemcovi o sociálnu službu a prijímateľovi sociálnej služby podávané vhodným spôsobom, vo vhodnom čase a na vhodnom mieste a k tomu zodpovedajúcim a kompetentným zamestnancom.

 

 

1.8 Kritérium: Prevencia krízových situácií a práca s rizikom v sociálnych službách. Používanie prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia.

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií. Poskytovateľ sociálnej služby má zistené rizikové oblasti, v ktorých hrozí riziko porušovania základných ľudských práv a slobôd a má písomne vypracované vnútorné preventívne opatrenia na predchádzanie ich porušovaniu. Poskytovateľ sociálnej služby spolu s prijímateľom sociálnej služby, jeho rodinou a inými osobami navrhuje, dohodne a vypracováva postup krízovej intervencie na zvládanie krízových situácií, má vytvorené postupy a pravidlá na riešenie krízy u prijímateľa sociálnej služby a zabezpečenie vhodných služieb (napríklad rizikový plán).
Pri poskytovaní sociálnej služby má poskytovateľ sociálnej služby určené postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia v jasne definovaných prípadoch nutnosti ich využitia. Všetky použitia netelesných a telesných obmedzení je poskytovateľ sociálnej služby povinný hlásiť v súlade s týmto zákonom. Prijímatelia sociálnej služby nie sú vystavení izolácii alebo obmedzujúcim prostriedkom. Poskytovateľ sociálnej služby uplatňuje prioritne alternatívne riešenia namiesto používania izolácie alebo obmedzenia a zamestnanci sú vyškolení v deeskalačných technikách, krízovej intervencii, plánovaní rizík a predchádzaniu utrpenia prijímateľov sociálnej služby alebo ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov. Nastavenie deeskalačných techník, techník na zvládanie krízy je realizované a konzultované s prijímateľmi sociálnej služby tak, aby boli identifikované spúšťače a faktory, ktoré môže vnímať prijímateľ sociálnej služby ako nápomocné v predchádzaní kríz. Zároveň je nutné, aby boli definované preferované metódy, techniky a postupy krízovej intervencie. Preferované metódy, techniky a postupy krízovej intervencie identifikované konkrétnym prijímateľom sociálnej služby sú okamžite dostupné pri vzniku krízy a sú súčasťou jeho individuálneho plánu.

Množstvo krízových situácií, ku ktorým dochádza pri poskytovaní sociálnych služieb, vzniká v dôsledku neprofesionálneho riadenia a nedostatočného využívania odborných metód, postupov a nástrojov riadenia kvality sociálnych služieb. Problematika prevencie krízových situácií cez vedomé riadenie rizík je v sociálnych službách naliehavá, nakoľko sa týka všetkých aktérov, ktorí v nich pôsobia.

V súlade so sociálno-ekologickým prístupom v sociálnej práci je jedným z dôležitých filozofických východísk poskytovanej pomoci a podpory formou sociálnych služieb nadväzovanie na tzv. bežné zdroje prijímateľov, na ktoré boli doposiaľ zvyknutí. Ide o služby určené pre bežnú verejnosť, o kontakt s rodinou, priateľmi a inými dôležitými osobami a subjektmi v ich prirodzenom prostredí. princíp nadväznosti a kontinuity bežných zdrojov prijímateľa sociálnej služby je dôležitý pre zachovanie bežného spôsobu života a pre predchádzanie závislosti na sociálnej službe vedúcej k izolácii a sociálnemu vylúčeniu.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.8 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

INDIKÁTOR:

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované vnútorné preventívne opatrenia, dokumenty, na ktorých je postavená činnosť zariadenia a poskytované sociálne služby. Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby sa snaží eliminovať riziká, pripraviť sa na možné krízové situácie. Poskytovateľ sociálnej služby spolu s prijímateľom sociálnej služby, jeho rodinou a inými osobami navrhuje, dohodne a vypracováva postup krízovej intervencie na zvládanie krízových situácií, má vytvorené postupy a pravidlá na riešenie krízy u prijímateľa sociálnej služby a zabezpečenie vhodných služieb.

 

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky na to, aby prijímateľ sociálnej služby mohol využívať iné služby verejného charakteru v komunite. Zabezpečuje, aby boli prijímateľovi sociálnej služby poskytnuté všetky potrebné informácie o prevádzkovateľoch bežne dostupných verejných služieb v komunite.

Poskytovateľ sociálnej služby organizuje množstvo pravidelných aktivít mimo zariadenia – návšteva rôznych kultúrnych podujatí, akcie a športové podujatia s partnerskými inštitúciami, výlety v okolí, návštevy kaviarní, kín, nákupných centier, cestovanie verejnou dopravou.

 

 

1.9 Kritérium: Ochrana pred zlým zaobchádzaním

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby má spracované a realizuje preventívne opatrenia a postupy na zabránenie mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu v súlade s čl. 16 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a ostatným formám zlého zaobchádzania. Zamestnanci poskytovateľa sociálnej služby zaobchádzajú s prijímateľmi sociálnej služby ľudsky, dôstojne a s úctou. Žiadny prijímateľ sociálnej služby nie je vystavený akejkoľvek forme týrania, ponižujúceho zaobchádzania, zneužívania alebo iným formám zlého zaobchádzania. Poskytovateľ sociálnej služby má prijaté náležité opatrenia, aby nedochádzalo k žiadnym formám týrania, zanedbávania, zneužívania alebo zlého zaobchádzania. Poskytovateľ sociálnej služby pomáha prijímateľom sociálnej služby, ktorí boli týraní, zanedbávaní alebo zneužívaní, získať potrebnú podporu. Voči osobe, o ktorej bolo preukázané, že týra, zneužíva alebo zanedbáva prijímateľov je vyvodená disciplinárna a iná právna zodpovednosť.

 

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.9 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

INDIKÁTOR: 

 

 

1.10 Kritérium: Zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby (najmä prostredie, starostlivosť, strava a podobne), využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby informuje a sprístupní prijímateľom sociálnej služby mechanizmy/spôsoby nastavené pre vyjadrenie ich názorov a pripomienok k poskytovaniu služieb a ich zlepšovaniu. Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje právo prijímateľa sociálnej služby na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovanej a zabezpečovanej sociálnej služby. Vyjadrenie nespokojnosti so sociálnou službou prijímateľom sociálnej služby nie je podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by prijímateľovi sociálnej služby spôsobili akúkoľvek ujmu. Poskytovateľ sociálnej služby sa pravidelne zaujíma o názor prijímateľa sociálnej služby na poskytovanú sociálnu službu. Osoba, ktorá sa domnieva, že práva a právom chránené záujmy prijímateľa sociálnej služby boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou poskytovateľa sociálnej služby alebo zriaďovateľa sociálnej služby, môže podať sťažnosť. Poskytovateľ informuje prijímateľov sociálnej služby o postupoch podávania podnetov a sťažností na báze dôvery, taktiež o možnosti využiť pomoc orgánov a inštitúcií, ktoré na základe platných právnych predpisov pôsobia v oblasti ochrany a podpory ľudských práv alebo v oblasti ochrany práva všeobecne. Poskytovateľ sociálnej služby informuje prijímateľov sociálnej služby o možnostiach využiť právne poradenstvo a v prípade záujmu umožní prístup k právnym zástupcom a vytvorí podmienky na stretávanie sa s nimi v súkromí.

 

Sociálne služby majú vždy spĺňať určité kritériá, medzi ktoré patrí aj kvalita. Kvalita v sociálnych službách ako v službách poskytovaných vo verejnom záujme sa vymedzuje ako jedna z ultimatívnych hodnôt, na ktorých sú tieto služby v rámci európskeho sociálneho modelu postavené, či ako cesta ochrany zraniteľných sociálne odkázaných osôb.

Spokojnosť so sociálnou službou sa všeobecne vymedzuje ako reakcia na diskrepanciu medzi tým, čo klient od sociálnej služby očakáva a aká je realita. Pri vyjadrovaní takéhoto rozdielu sa môže zameriavať na znaky výkonu sociálnej služby, alebo na udalosti, ktoré klient považuje pri poskytovaní sociálnej služby za dôležité. Výsledky takéhoto zisťovania predstavujú významný zdroj informácií pre poskytovateľa sociálnej služby a pomáhajú pri odstraňovaní nedostatkov pri poskytovaní sociálnej služby.

Sťažnosť je jednou z metód merania ne/spokojnosti klienta, ktorý hodnotí tieto udalosti subjektívne.

Poskytovateľ sociálnej služby je viazaný záväzkami pravidelného prehodnocovania súladu medzi poslaním a cieľmi svojej sociálnej služby vyjadrenými v zakladajúcich dokumentoch a vývojom individuálnych potrieb a osobných plánov/ cieľov prijímateľov sociálnych služieb.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.10 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Interný predpis IP 1.10/2023 – Zisťovanie spokojnosti prijímateľa sociálnej služby
 • Metodický postup  MP 1.10/2023 – Zásady postupu pri prijímaní a vybavovaní sťažností

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný a vytvorený systém na podávanie sťažností, pripomienok, námietok a návrhov ku kvalite ohľadom sociálnych služieb, s vážnosťou sa nimi zaoberá a má vytvorený systém opatrení na ich aktívne riešenie. Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje právo prijímateľa sociálnych služieb na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb.

Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované primerané formy aktívneho zisťovania spätnej väzby od prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb. Na zisťovanie spokojnosti, poskytovateľ sociálnej služby využíva spôsob primeraný veku a nepriaznivej sociálnej situácii prijímateľa sociálnych služieb.  

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby aktívne reaguje na pripomienky vyjadrujúce nespokojnosť prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb, vyvodzuje z nich dôsledky a na základe nich plánuje a realizuje zmeny v jednotlivých zložkách poskytovanej sociálnej služby. Pripomienky a námietky vníma poskytovateľ sociálnej služby ako zdroj pre ďalšie skvalitňovanie ním poskytovaných sociálnych služieb.

 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má vypracované vnútorné postupy hodnotenia poskytovania sociálnych služieb, aktívne ich realizuje a neustále preveruje, či ponúkané sociálne služby sú pre prijímateľov sociálnych služieb stále potrebné, prínosné a či sú s poskytovanými službami prijímatelia sociálnych služieb spokojní. Vedenie organizácie získava informácie pozorovaním a vykonávaním kontrolnej činnosti. Pravidelná supervízia, na všetkých úrovniach (supervízia organizácie, riadiaca supervízia pre manažment, individuálna a skupinová supervízia pre všetkých zamestnancov) má u poskytovateľa sociálnej služby stabilnú pozíciu a je vnímaná ako nástroj nachádzania možností učiacej sa organizácie.

Poskytovateľ sociálnej služby spätne konfrontuje úroveň ním poskytovaných sociálnych služieb s podnetmi získanými štúdiom a zážitkovým učením.

Poskytovateľ sociálnej služby využíva skutočnosti získané z hodnotenia poskytovania sociálnych služieb na zavádzanie zmien smerujúcich k vyššej spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb. Výstupy z hodnotenia a prijaté opatrenia vedúce k zmenám sú prístupné prijímateľom sociálnych služieb, jeho rodine a komunite.

 

 

1.11 Kritérium: Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb a schopností

ŠTANDARD: 

Záujemcovi o sociálnu službu, prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine a iným osobám poskytovateľ sociálnej služby poskytuje komplexné, dostupné, zrozumiteľné a pravdivé informácie im dostupným a zrozumiteľným spôsobom, podľa ich individuálnych potrieb a schopností. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne komunikuje so záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby, využíva formy verbálnej komunikácie, neverbálnej komunikácie a využíva alternatívne spôsoby a metódy komunikácie. Komunikácia prebieha na princípoch partnerstva a rovnakého zaobchádzania. Poskytovateľ sociálnej služby v zrozumiteľnej forme poskytuje jasné a vyčerpávajúce informácie prijímateľom sociálnej služby a ich blízkym osobám o podpore a starostlivosti a sprostredkúva im informácie o podpore v oblasti zdravia tak, aby im bolo umožnené realizovať slobodné a informované rozhodnutia. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne informuje záujemcu o poskytovanie sociálnej služby alebo prijímateľa sociálnej služby o aktuálnej dostupnosti a podmienkach poskytovania sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby odborní zamestnanci ovládali spôsoby a metódy komunikácie zohľadňujúce individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby záujemca o sociálnu službu, prijímateľ sociálnej služby, jeho rodina boli informovaní o najnovších trendoch a prístupoch pri poskytovaní sociálnej služby, druhoch sociálnych služieb, formách a spôsoboch poskytovania sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne zabezpečuje, aby informácie osobného charakteru boli záujemcovi o poskytovanie sociálnej služby a prijímateľovi sociálnej služby podávané vhodným spôsobom, vo vhodnom čase a na vhodnom mieste a k tomu zodpovedajúcim a kompetentným zamestnancom.

Informačná stratégia predstavuje komplexný záver, ako bude poskytovateľ sociálnej služby nakladať s poznatkami, s relevantnými informáciami a dátami získanými počas poskytovania sociálnej služby. Slúži na určenie, ktoré informácie sú dôležité pre prijímanie kľúčových rozhodnutí poskytovateľa ohľadom fungovania sociálnej služby. Rovnako na určenie cieľových skupín ako odberateľov relevantných informácií poskytovateľa.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.11 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

         Prepojené s:

 • Interný predpis IP 1.2/2023 – Dostupnosť sociálnej služby pre každého žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie sociálnej služby ustanovené zákonom
 • Interný predpis IP 1.3/2023 – Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

INDIKÁTOR:

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby považuje informovanosť za základnú podmienku pre dostupnosť služieb  a rovnako pre transparentnosť.  Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby sprístupňuje verejnosti informácie o svojom poslaní, cieľoch, princípoch a cieľových skupinách prijímateľov sociálnych služieb a ďalšie informácie, ktoré uľahčujú orientáciu nielen záujemcom o poskytované sociálne služby, ale i iným subjektom, čím prispievame k dostupnosti služieb. Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný postup a spôsob spracúvania a poskytovania informácií o sociálnej službe na mieste, na ktorom sú sociálne služby poskytované, v miestnej komunite a na verejnosti a podľa neho postupuje.

Poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky na zapojenie prijímateľov sociálnych služieb do spôsobu spracúvania, dopĺňania, finalizácie a overovania poskytovania informácií o sociálnej službe. Na poskytovanie informácií o sociálnej službe sú použité v súčasnosti bežne dostupné informačné technológie.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby si overuje dostupnosť, úplnosť a zrozumiteľnosť informácií o poskytovaných sociálnych službách a získané poznatky.

 

 

1.12 Kritérium: Právo slobodne komunikovať a právo na nenarušovanie osobného priestoru

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby umožní, aby prijímatelia sociálnej služby mohli slobodne a bez cenzúry využívať u poskytovateľa dostupné komunikačné prostriedky (telefón, email a internet). Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje právo prijímateľov sociálnej služby na súkromie pri komunikácii. Poskytovateľ sociálnej služby vytvorí podmienky na to, aby prijímatelia sociálnej služby mohli komunikovať v jazyku, ktorý si sami zvolia a sprostredkuje im potrebnú podporu tak, aby mohli vyjadriť svoje potreby a želania. Poskytovateľ sociálnej služby umožní prijímateľom pobytovej sociálnej služby prijímať návštevy v primeranom čase a rešpektuje ich preferencie pri výbere osôb, s ktorými chcú udržiavať kontakt. Prijímatelia pobytovej sociálnej služby sa môžu voľne pohybovať v objekte poskytovateľa sociálnej služby (mimo priestorov vyhradených výlučne pre personál) tak, aby právo iných osôb na nenarušovanie osobného priestoru nebolo porušené. Prijímatelia pobytovej sociálnej služby môžu vzájomne komunikovať a stretávať sa vrátane komunikovania a stretávania sa s osobami opačného pohlavia.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.12 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Interný predpis IP 1.12/2023 – Právo slobodne komunikovať a právo na nenarušovanie osobného priestoru

        Prepojené s:

 • Interný predpis IP 1.9/2023 – Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby alebo postupy a pravidlá individuálnej práce s prijímateľom sociálnej služby
 • Interný predpis IP 1.10/2023 – Zisťovanie spokojnosti prijímateľa sociálnej služby
 • Interný predpis IP 1.13/2023 – Právo na nezávislý spôsob života s primeranou podporou
 • Metodický postup MP 1.12/2023 – Zachovanie tajomstva spojeného s korešpondenciou, elektronickou či telefonickou komunikáciou

 

 

1.13 Kritérium: Právo na nezávislý spôsob života s primeranou podporou

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľov sociálnej služby pri napĺňaní ich práva na nezávislý spôsob života v komunite s primeranou podporou. Poskytovateľ sociálnej služby informuje prijímateľov sociálnej služby o možnostiach zabezpečenia finančných prostriedkov nevyhnutných pre nezávislý život v komunite a poskytuje im podporu pri ich získavaní. Poskytovateľ sociálnej služby informuje, sprostredkúva a podporuje prijímateľov sociálnej služby pri získaní a udržaní bezpečného, finančne dostupného a prijateľného bývania v komunite. Poskytovateľ sociálnej služby informuje, sprostredkúva a podporuje prijímateľov sociálnej služby pri využití práva na prístup ku vzdelávaniu, profesijnému rozvoju a získavaniu platených pracovných príležitostí. Poskytovateľ sociálnej služby informuje, sprostredkúva a podporuje prijímateľov sociálnej služby v zapojení sa do politického a verejného života a podporuje ich pri uplatňovaní ich volebného práva a účasti v politických, náboženských a spoločenských organizáciách a v organizáciách zastupujúcich záujmy cieľových skupín prijímateľov sociálnych služieb.
Poskytovateľ sociálnej služby informuje, sprostredkúva a podporuje prijímateľov sociálnej služby pri využívaní spoločenských, kultúrnych, náboženských a voľnočasových aktivít v komunite, ktoré si sami prijímatelia sociálnych služieb vybrali. Prijímateľom sociálnej služby sú ponúkané pravidelné a plánované, vekovo vhodné a primerané aktivity v priestoroch poskytovateľa sociálnej služby a aj v komunite.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.13 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Interný predpis IP 1.13/2023 – Právo na nezávislý spôsob života s primeranou podporou

         Prepojené s:

 • Interný predpis IP 1.3/2023 – Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • Interný predpis IP 1.6/2023 – Aktivizácia prijímateľa sociálnej služby
 • Interný predpis IP 1.9/2023 – Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby alebo postupy a pravidlá individuálnej práce s prijímateľom sociálnej služby
 • Interný predpis IP 1.10/2023 – Zisťovanie spokojnosti prijímateľa sociálnej služby
 • Interný predpis IP 1.12/2023 – Právo slobodne komunikovať a právo na nenarušovanie osobného priestoru
 • Metodický postup MP 1.12/2023 – Zachovanie tajomstva spojeného s korešpondenciou, elektronickou či telefonickou komunikáciou

 

 

1.14 Kritérium: Právo na uplatňovanie spôsobilosti na právne úkony

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľov sociálnej služby pri uplatňovaní spôsobilosti na právne úkony alebo im sprostredkuje možnosť iniciovať konanie o prinavrátení spôsobilosti na právne úkony. Zamestnanci zaobchádzajú a komunikujú s prijímateľmi sociálnej služby vždy s rešpektom a úctou, pričom uznávajú ich schopnosť porozumieť informáciám, rozhodovať sa. Podpora pri rozhodovaní a spolupráca s rodinou a dôverníkom je prevažujúci model.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.14 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Interný predpis IP 1.14/2023 – Právo na uplatňovanie spôsobilosti na právne úkony

         Prepojené s:

 • Interný predpis IP 1.2/2023 – Dostupnosť sociálnej služby pre každého žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie sociálnej služby ustanovené zákonom
 • Interný predpis IP 1.3/2023 – Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 

 

1.15 Kritérium: Dôverník v sociálnych službách

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby, okrem poskytovateľa sociálnej služby poskytovanej ambulantnou formou alebo sociálnej služby uvedenej v § 28, § 41 až 47 a § 52 až 60, umožní prijímateľovi sociálnej služby využiť jeho právo na určenie dôvernej osoby, s ktorou môže konzultovať svoje slobodné rozhodnutia o podpore, poskytovaní sociálnej služby a s jej podporou realizovať rozhodnutia o osobných, právnych, finančných a ďalších záležitostiach. Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje voľbu tejto osoby prijímateľom sociálnej služby a rešpektuje aj autoritu nominovanej podpornej osoby tak, aby boli rozhodnutia prijímateľa sociálnej služby efektívne komunikované a realizované.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.15 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 

II. OBLASŤ: PERSONÁLNE PODMIENKY

II. OBLASŤ PERSONÁLNE PODMIENKY

2.1 Kritérium: Personál poskytovateľa sociálnej služby je vyškolený v oblasti základných ľudských práv a aktívne ich aplikuje pri poskytovaní sociálnej služby

ŠTANDARD: 

Zamestnanci poskytovateľa sociálnej služby sú vyškolení a majú aj písomné informácie o základných ľudských právach a slobodách, sú oboznámení s národnými a medzinárodnými ľudsko-právnymi štandardmi. Odborní zamestnanci poskytovateľa sociálnej služby majú dostatočné a rôznorodé zručnosti a znalosti v poskytovaní sociálnej služby, poradenstva, sociálnej rehabilitácie a sú informovaní, vzdelávaní a podporovaní v oblasti ľudských práv a slobôd.

 

Plnenie záväzku sa napĺňa tým, akú má poskytovateľ organizačnú štruktúru a kultúru, akých zamestnáva zamestnancov (z hľadiska kvalifikačných predpokladov) a v akej štruktúre. Aké im vytvára pracovné podmienky, vrátane podmienok ďalšieho vzdelávania a odborného rastu.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.1 pre poskytovanie služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona č, 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Interný predpis IP 2.1/2023 – Personál poskytovateľa sociálnej služby je vyškolený v oblasti základných ľudských práv a aktívne ich aplikuje pri poskytovaní sociálnej služby

         Prepojený s:

 • Interný predpis IP 2.3/2023 – Prijímanie zamestnancov a zaškoľovanie zamestnancov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • Interný predpis IP 2.4/2023 – Ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňa vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia
 • Interný predpis IP 1.2/2023 – Dostupnosť sociálnej služby pre každého žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie sociálnej služby ustanovené zákonom

 

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby aktívne a priebežne oboznamuje všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov so strategickou víziou, poslaním, cieľmi, organizačnou štruktúrou a kompetenciami zamestnancov a ich zmenami.

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na zabezpečenie vhodného podielu zamestnancov a odborných zamestnancov pre napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby uplatňuje aktívnu multidisciplinárnu a tímovú spoluprácu medzi všetkými organizačnými zložkami s cieľom napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

Poskytovateľ sociálnej služby má problematiku personálnych podmienok definovanú a vymedzenú vo viacerých interných dokumentoch, ktoré zahŕňajú rôzne vzájomne prepojené činnosti – od plánovania potreby zamestnancov, cez ich získavanie, adaptáciu, odmeňovanie, vzdelávanie, cez celkovú organizačnú štruktúru, kultúru, komunikáciu, procesy informovanosti v organizácii, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovné vzťahy až po sociálnu starostlivosť zamestnávateľa.

 

 

2.2 Kritérium: Štruktúra a počet pracovných miest a kvalifikačné predpoklady na ich plnenie sú v súlade s § 84. Počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnej služby a ich potrebám.

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovanú štruktúru zamestnancov a počet pracovných miest, ktorá zodpovedá definovanej strategickej vízii, poslaniu a cieľom organizácie a aktuálnemu počtu prijímateľov sociálnej služby. Kvalifikačné požiadavky na zamestnancov, povinnosti a kompetencie sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečením napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby má vytvorené podmienky na individuálnu spoluprácu s prijímateľmi sociálnej služby, neprekračuje maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a dodržiava minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.

 

Plánovanie pracovných síl v sociálnych službách je proces systematického vyhodnocovania súladnosti poslania a cieľov organizácie s existujúcou organizačnou štruktúrou organizácie a jej ľudskými zdrojmi pre napĺňanie týchto cieľov. V sociálnych službách potrebu plánovania bezprostredne vyvoláva vývoj potrieb ich prijímateľov, ktorý sa následne premieta do poslania a cieľov organizácie.

Výber zamestnancov pre sociálne služby je cieľavedomý proces výberu osoby na novovytvorené, respektíve uvoľnené pracovné miesto, ktorá najviac zodpovedá požiadavkám pre vytvorenú, alebo uvoľnenú pracovnú pozíciu.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.2 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Interný predpis IP 2.2/2023 – Stanovenie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s § 84, s určením štruktúry, povinností a kompetencií jednotlivých zamestnancov
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v ZNP
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. / Zákonník práce ) v ZNP
 • Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
 • Klasifikácia zamestnaní vydaná vyhláškou štatistického úradu SR č. 516/2011 Z. z.
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v ZNP
 • Zákon č. 122/ 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov plnom znení
 • Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníckej činnosti
 • Bezpečnostný projekt organizácie
 • Zákon č. 341/2004 Z. z. Nariadenie o katalógových pracovných činnostiach pri výkone práce vo verejnom záujme

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby rozhoduje o nábore nových zamestnancov na základe analýzy svojich cieľov a aktuálnych ľudských zdrojov, ktoré ich napĺňajú, a práve tieto pravidlá majú systematicky riešiť výber zamestnancov pre organizáciu. Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný písomný postup na adaptáciu nového zamestnanca poskytovateľa sociálnych služieb a zabezpečí, aby k tomuto zamestnancovi bol pridelený iný, skúsený zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý ho podporuje, pomáha mu v adaptačnom procese minimálne počas troch kalendárnych mesiacov.

Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby po nástupe novoprijatého zamestnanca bol v spolupráci s ním vypracovaný písomný individuálny plán jeho zaškolenia a adaptačného procesu a aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu plánu.

 

 

2.3 Kritérium: Prijímanie zamestnancov a zaškoľovanie zamestnancov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

ŠTANDARD: 

Pri postupoch, pravidlách a podmienkach prijímania zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby je rozhodujúcim kritériom odborná kvalifikovanosť pre danú pracovnú pozíciu a osobnostné predpoklady zamestnanca. Zaškoľovanie zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a novému zamestnancovi umožňuje poskytovateľ sociálnej služby získavať nevyhnutné odborné vedomosti a zručnosti v rozsahu jeho pracovnej činnosti a odborne ho vedie počas adaptačného procesu. Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný písomný postup na adaptáciu nového zamestnanca a zabezpečí, aby k tomuto zamestnancovi bol pridelený iný skúsený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby, ktorý ho podporuje a pomáha mu v adaptačnom procese minimálne počas troch kalendárnych mesiacov. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby po nástupe novoprijatého zamestnanca bol v spolupráci s ním vypracovaný písomný individuálny plán jeho zaškolenia a adaptačného procesu. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu tohto plánu.

 

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.3 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • 311/2001 Zákonník práce
 • Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
 • Interný predpis IP 2.3/2023 – Prijímanie zamestnancov a zaškoľovanie zamestnancov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 

 

2.4 Kritérium: Ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňa vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia

ŠTANDARD: 

Základným dokumentom personálneho riadenia je písomne vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorý vytvára podmienky na optimálne naplňovanie cieľov a poslania organizácie. Postupy a pravidlá na hodnotenie zamestnancov vychádzajú z ich konkrétnych cieľov a oblastí ich pracovnej činnosti, úrovne ich spolupráce s prijímateľmi sociálnej služby a sú prínosom pre personálny manažment, posilňujú zvyšovanie kvality sociálnej služby a efektívne využívanie ekonomických zdrojov. Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný pre každého odborného zamestnanca písomný individuálny plán ďalšieho vzdelávania, zvyšovania odbornej spôsobilosti a supervízie (ďalej len „individuálny plán ďalšieho vzdelávania zamestnanca“). Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu individuálneho plánu ďalšieho vzdelávania zamestnanca, ktorý je pravidelne spolu so zamestnancom vyhodnocovaný a aktualizovaný minimálne raz za dva roky. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne zabezpečuje pre zamestnancov prístup k zdrojom informácií o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych podmienkach súvisiacich s poskytovanou sociálnou službou a preukázateľne ich upozorňuje na pripravované a realizované zmeny v oblasti sociálnych služieb. Umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania v súlade s individuálnym plánom ďalšieho vzdelávania zamestnancov.

V rámci logickej nadväznosti procesov riadenia ľudských zdrojov v organizácii sa organizácia zameriava na pravidlá a procesy ďalšieho vzdelávania a odborného rastu tých, ktorí po ukončení adaptačného procesu zostávajú u poskytovateľa sociálnych služieb ako perspektívna pracovná sila. Táto pracovná sila potrebuje neustálu starostlivosť o svoju kvalifikáciu. Len tak môže byť naplnený východiskový predpoklad, že kvalitné sociálne služby sa vykonávajú postupmi zodpovedajúcimi najnovším poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.4 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v ZNP
 • 311/2001 Zákonník práce
 • Interný predpis IP 2.4/2023 – Ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňa vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia

INDIKÁTOR:

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov je súčasťou celkovej stratégie a politiky organizácie. Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov  a supervízie.

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu individuálneho plánu ďalšieho vzdelávania zamestnanca, ktorý je pravidelne spolu so zamestnancami vyhodnocovaný a aktualizovaný minimálne raz ročne.

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne zabezpečuje pre zamestnancov prístup k zdrojom informácií o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych podmienkach súvisiacich s poskytovanou sociálnou službou a preukázateľne ich upozorňuje na pripravené a realizované zmeny v oblasti sociálnych služieb. Umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania v súlade s individuálnym plánom ďalšieho vzdelávania zamestnancov.

 

 

2.5 Kritérium: Program supervízie u poskytovateľa sociálnej služby

Štandard: 

Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 19, § 21, § 24a až 24d, § 25 až 29, § 31, § 32, § 33, § 34 až 41, § 52 až 55 a § 57 má písomne vypracovaný program supervízie poskytovania sociálnej služby, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Supervízia je pravidelne poskytovaná na úrovni externej supervízie organizácie alebo riadiacej supervízie pre manažment a pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou alebo individuálnou formou. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje priebežne počas roka pravidelnú externú supervíziu organizácie alebo riadiacu supervíziu pre manažment a externú supervíziu alebo internú supervíziu pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou.

Nevyhnutnosť zavádzania supervízie v zariadeniach sociálnych služieb potvrdzuje fakt, že každý pracovník pracujúci v sociálnych službách sa na rozdiel od minulosti dostal do pozície, kedy preberá vo vzťahu odborný zamestnanec – klient takmer rovnoprávne postavenie. Jeho úlohou je prijímateľovi sociálnej služby pomáhať, podporovať ho a sprevádzať. Táto interakcia si vyžaduje nevyhnutné vedomosti a zručnosti. Jednou z možností ako zvyšovať profesionálnu kompetenciu pri práci s klientom je aj supervízia.

Supervízia sa v sociálnej práci zväčša chápe ako poradenská metóda využívaná pre zabezpečenie kvality profesijnej činnosti, respektíve kompetencie sociálnych pracovníkov (Oláh, Schavel et al., 2009). Vytvára podmienky pre profesionálny rozvoj, vzdelávanie a odborný rast zamestnancov v ZSS.

Hlavným cieľom supervízie je verifikácia správnosti postupov pri práci s klientom, rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom, korigovanie neefektívnych postupov, prevencia poškodzovania klientov poradcom, učenie sa a zbieranie skúseností, hľadanie a nachádzanie možností a spôsobov ako pracovať s klientom a jeho najlepšom záujme. Supervízia vytvára priestor pre pochopenie konania a riešenia situácií z pohľadu odborníka. Hľadá riešenia, ale nehodnotí. Je to „…. metóda kontinuálneho zvyšovania kompetencie poradcu, vedie pracovníka k samostatnému vykonávaniu profesie, chráni klienta pred nevhodnými intervenciami a súčasne chráni status profesie“ (Žiaková, 2005).

Predmetom supervízie je konkrétne, praktické správanie a konanie sociálneho pracovníka.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.5 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

INDIKÁTOR:

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný komplexný plán supervízie, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na realizovanie pravidelnej supervízie na všetkých úrovniach: supervízie organizácie, riadiacej supervízie pre manažment a supervízie pre zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou.

Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje pravidelnú externú supervíziu organizácie alebo riadiacu supervíziu pre manažment minimálne raz ročne a externú supervíziu alebo internú supervíziu pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou minimálne raz ročne.

 

III. OBLASŤ: PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

III. OBLASŤ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

3.1 Kritérium: Priestory poskytovateľa sociálnej služby spĺňajú požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú priestorové, technické a hygienické podmienky prevádzkovania sociálnej služby.

ŠTANDARD: 

Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby (priestorové podmienky, prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť hygienickými zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajú druhu, poslaniu a účelu sociálnej služby, počtu a potrebám prijímateľov sociálnej služby a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Priestory poskytovateľa sociálnej služby sú v dobrom technickom stave, sú prístupné pre všetky osoby v zmysle univerzálneho navrhovania. Osvetlenie priestorov poskytovateľa sociálnej služby, vykurovanie a vetranie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Hygienické zariadenia umožňujú dostatok súkromia a sú oddelené pre mužov a pre ženy. Prijímatelia sociálnej služby majú nepretržitý prístup k hygienickým zariadeniam. Prijímatelia sociálnej služby s telesným postihnutím/imobilizačným syndrómom majú zabezpečený, prispôsobený a bezbariérový prístup k hygienickým zariadeniam.

 

Sociálna služba nie je charakterizovaná iba uplatňovanými procesmi a postupmi odborných a iných zamestnancov poskytovateľa. Dôležité sú aj aspekty prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná a jej celkový režim (organizácia, prevádzka). Prevádzkové podmienky majú vplyv na zabezpečovanie prakticky všetkých činností poskytovaných v rámci sociálnej služby – bežné denné činnosti, vzdelávanie, pracovné aktivity, stravovanie, voľno-časové aktivity, spirituálne aktivity, zdravotná starostlivosť a iné.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.1 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov
 • Zákon č. 124/ 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v ZNP
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v ZNP
 • Prevádzkový poriadok stravovacej prevádzky schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
 • Domáci poriadok ZSS
 • Interné predpisy v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi
 • Interný predpis IP 3.1/2023 – Priestory poskytovateľa sociálnej služby spĺňajú požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú priestorové, technické a hygienické podmienky prevádzkovania sociálnej služby
 • Prevádzkový poriadok Domova sociálnych služieb Radošina
 • Prevádzkový poriadok Domova sociálnych služieb Močenok
 • Prevádzkový poriadok Zariadenia pre seniorov Močenok
 • Prevádzkový poriadok Zariadenia opatrovateľskej služby Močenok

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby vychádza pri svojej činnosti z potrieb prijímateľov sociálnych služieb a dodržiava platné právne predpisy Slovenskej republiky. Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný Prevádzkový poriadok schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Priestorové podmienky zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb.

Cieľom materiálneho vybavenia je zabezpečenie dostatočného priestoru pre relaxáciu, terapeutickú činnosť, vzdelávania, stravovania, kultúrneho a športového vyžitia. Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby sa snaží o estetickú úpravu vnútorných a vonkajších priestorov, navodenie príjemnej a rodinnej atmosféry. Materiálne a priestorové vybavenie organizácie prechádza neustálym vývojom a prispôsobovaním potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

Priestory a zariadenie priestorov v ktorých je sociálna služba poskytovaná umožňujú prijímateľovi sociálnej služby uplatňovať si právo na súkromie. Prevádzkové podmienky sa flexibilne prispôsobujú potrebám prijímateľov sociálnych služieb a vytvárajú vhodné podmienky na napĺňanie cieľov individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb. Vzhľad priestorov zariadenia a ich vybavenie (účelnosť, útulnosť, disponibilita) pripomína vybavenie bežnej domácnosti.

 

 

3.2 Kritérium: Prijímatelia pobytovej sociálnej služby majú primerané a dobré podmienky na bývanie a právo na nenarušovanie osobného priestoru.

ŠTANDARD: 

Priestory určené na bývanie poskytujú prijímateľom pobytovej sociálnej služby dostatočný životný priestor v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a umožňujú mu realizovať jeho právo na nenarušovanie osobného priestoru. Prijímatelia pobytovej sociálnej služby (okrem sociálnej služby poskytovanej v nocľahárni) si môžu samostatne uzamykať izby, okrem prípadu, ak by podľa individuálneho plánu prijímateľa uplatnenie tohto práva predstavovalo ohrozenie života alebo zdravia prijímateľa. Muži, ženy, deti a seniori majú k dispozícii oddelené spálne s výnimkou partnerov, rodičov a detí. Prijímatelia sociálnej služby si určujú slobodne harmonogram dňa. Prijímatelia pobytovej sociálnej služby si môžu uschovávať osobné veci a majú dostupný vlastný uzamykateľný priestor na ich uloženie.

 

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.2 na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v ZNP
 • Interný predpis IP 3.2/2023 – Prijímatelia pobytovej sociálnej služby majú primerané a dobré podmienky na bývanie a právo na nenarušovanie osobného priestoru
 • Metodický postup MP 3.2-1/2023 Používanie bežných domácich spotrebičov a zabezpečovanie pravidelnej revízie
 • Metodický postup MP 3.2-2/2023 Ubytovanie

Prepojené s:

 • Interný predpis IP 1.9/2023 – Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby alebo postupy a pravidlá individuálnej práce s prijímateľom sociálnej služby
 • Interný predpis IP 3.1/2023 – Priestory poskytovateľa sociálnej služby spĺňajú požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú priestorové, technické a hygienické podmienky prevádzkovania sociálnej služby
 • Prevádzkové poriadky

 

3.3 Kritérium: Prijímateľom pobytovej sociálnej služby je poskytovaná primeraná strava, nezávadná pitná voda a zabezpečované oblečenie, ktoré vyhovuje ich potrebám a preferenciám

ŠTANDARD: 

Strava a nezávadná pitná voda sú k dispozícii v dostatočnom množstve, v dobrej kvalite a sú primerané kultúrnym preferenciám, zdravotným potrebám a požiadavkám prijímateľov pobytovej sociálnej služby. Strava sa pripravuje za primeraných podmienok a priestory pre stravovanie sú kultúrne, vhodné a odrážajú stravovacie zvyklosti v komunite. Prijímatelia pobytovej sociálnej služby nosia vlastné oblečenie a obuv, ktoré vyhovuje ich potrebám a osobným preferenciám. Ak si prijímatelia pobytovej sociálnej služby nevedia alebo nemôžu zabezpečiť oblečenie a obuv, je im zabezpečené oblečenie a obuv, ktoré zodpovedá ich potrebám a osobným preferenciám vrátane kultúrnych, a je vhodné pre dané ročné obdobie a vykonávané aktivity.

 

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.3 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v ZNP
 • Interný predpis IP 3.3/2023 – Prijímateľom pobytovej sociálnej služby je poskytovaná primeraná strava, nezávadná pitná voda a zabezpečované oblečenie, ktoré vyhovuje potrebám a preferenciám
 • Metodický postup MP 3.3/2023 Stravovanie

          Prepojené s:

 • Interný predpis IP 1.10/2023 – Zisťovanie spokojnosti prijímateľa sociálnej služby
 • Domáci poriadok
 • Prevádzkový poriadok

 

 

3.4 Kritérium: Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje stimulujúce prostredie priaznivé pre aktivizáciu prijímateľov sociálnej služby a disponuje dostatočným vybavením pre aktivizáciu prijímateľov

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby disponuje dostatočným vybavením pre aktivizáciu prijímateľov sociálnej služby. Dispozícia objektov poskytovateľa sociálnej služby vedie k interakcii medzi prijímateľmi sociálnej služby a zamestnancami, medzi prijímateľmi sociálnej služby a návštevníkmi a medzi prijímateľmi sociálnej služby navzájom. Poskytovateľ sociálnej služby má špecificky navrhnuté priestory/miestnosti pre voľnočasové aktivity prijímateľov sociálnej služby.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.4 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

Prepojené s:

 • Interný predpis IP 1.4/2023 – Účel a odborné zameranie metód, techník a postupov pri poskytovaní odborných činností vymedzených pre daný druh sociálnej služby

 

 

3.5 Kritérium: Určenie pravidiel prijímania darov

Štandard:

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy a pravidlá prijímania, použitia a zverejňovania peňažných darov a nepeňažných darov. Poskytovateľ sociálnej služby prijíma peňažný dar alebo nepeňažný dar výlučne na základe písomnej darovacej zmluvy s darcom s výnimkou darov nepatrnej hodnoty, uzatvorenej na základe slobodnej vôle a rozhodnutia darcu a poskytovateľa sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby má presne a písomne definované oblasti možných konfliktov záujmov vyplývajúcich z prijatia peňažného daru alebo nepeňažného daru a určené účinné opatrenia na predchádzanie ich vzniku. Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný spôsob transparentného zverejňovania prijatých peňažných darov a nepeňažných darov, darovacích zmlúv a účelu použitia peňažného daru alebo nepeňažného daru.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.5 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v ZNP
 • Zákon č. 40/1964 Z. z. ( Občiansky zákonník ) v ZNP
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v ZNP
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v ZNP
 • Interný predpis IP 3.5/2023 – Určenie pravidiel prijímania darov
 • Vedená evidencia darovacích zmlúv

INDIKÁTOR:

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby vníma problematiku prijímania darov ako citlivú. Na jednej strane súvisí s otázkami transparentného poskytovania sociálnych služieb, na druhej strane, vychádzajúc z cieľovej skupiny, akejsi vďaky za kvalitne odvedenú prácu zamestnancov, respektíve podporu od spoločností, ktoré vidia zmysel v práci našej organizácie, a teda prijímanie darov môže byť zdrojom financovania organizácie.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby prijíma peňažný dar alebo nepeňažný dar výlučne na základe písomnej darovacej zmluvy s darcom, uzatvorenej na základe slobodnej vôle a rozhodnutia darcu a poskytovateľa sociálnej služby. Má presne a písomne definované oblasti možných konfliktov záujmov vyplývajúcich z prijatia peňažného daru alebo nepeňažného daru a určené účinné opatrenia na predchádzanie ich vzniku.

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný spôsob transparentného zverejňovania prijatých peňažných darov a nepeňažných darov, darovacích zmlúv a účelu použitia peňažného alebo nepeňažného daru.

Keďže ide o otázku verejného záujmu a priorít, zároveň o uplatňovanie najširšej spoločenskej solidarity (sociálne služby sú financované aj cez systém daní) verejnosť má právo na informáciu, za akých podmienok sú sociálne služby u poskytovateľa poskytované a ako sú využívané verejné prostriedky alokované na tento účel. Verejnosťou sa  pritom nemyslia len tvorcovia národnej, regionálnej a lokálnej politiky a priami donori, ale aj odborná verejnosť a najširšia verejnosť. Vypracovávanie výročnej správy alebo záverečného účtu je formou širšej sociálnej kontroly, ktorá sa chápe ako jedna z metód sociálnej práce.

INDIKÁTOR: 

Výročná správa alebo záverečný účet poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti relevantné, zrozumiteľné a hodnoverné informácie o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.            

Poskytovateľ sociálnej služby má presne definovaný proces prípravy a spracovania výročnej správy v súlade so zákonom a určených zamestnancov zodpovedných za tento proces. Výročná správa alebo záverečný účet sú dostupné v tlačenej podobe na obvyklom prístupnom mieste v priestoroch poskytovateľa sociálnej služby a v elektronickej podobe na webovom sídle poskytovateľa sociálnej služby.

DODRŽIAVANIE ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD

OBLASŤ DODRŽIAVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV

Základné ľudské práva a slobody

ŠTANDARD: 

Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.

Pod pojmom ľudská dôstojnosť rozumieme vyjadrenie predstavy o osobnostnej a sociálnej hodnote každého človeka. V prvom rade vyjadruje vzťah k sebe samému, vzťah k iným ľuďom, skupinám, minoritám a vzťah k spoločnosti.

Ľudskosť predstavuje „morálnu kategóriu, ktorá súvisí s túžbami a úsilím človeka po dobrom a harmonickom živote, v súlade s ľudskosťou ako mravným ideálom.“

Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná, musí byť rešpektovaná a ochraňovaná. Je závislá na sebapoznaní, vlastnom hodnotovom rebríčku, kde nesmie chýbať spravodlivosť, zodpovednosť a humánnosť.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K.1.1. pre poskytovanie sociálnych služieb  v ZSS Radošina a Močenok:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
 • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Ústava SR (zákon č. 460/1992 Z.z.)
 • Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce SR
 • Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Bezpečnostný projekt organizácie (vypracovaný technikom BOZP)
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Zákonník práce
 • Zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
 • „Organizačná smernica Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby“
 • Interný predpis 1/2019 – Etický kódex zamestnancov
 • Interný predpis 2/2019 – Postupy a pravidlá a preventívne opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu základných ľudských práv a slobôd prijímateľa sociálnej služby a používaniu prostriedkov telesného obmedzenia a netelesného obmedzenia
 • Metodický postup MP 02 – Bývanie
 • Metodický postup MP 03 – Stravovanie
 • Metodický postup MP 04 – Poradenstvo
 • Metodický postup MP 05 – Zásady postupu pri prijímaní a vybavovaní sťažností
 • Metodický postup MP 06 – Voľnočasové aktivity – výchova – terapia

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a aktívne zabezpečuje ich dodržiavanie v súlade s prirodzenou dôstojnosťou a princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva či iného zmýšľania národného, alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti, alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral. Poskytovateľ sociálnej služby predovšetkým aktívne zabezpečuje ochranu pred diskrimináciou, neľudským zaobchádzaním alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd podľa medzinárodných dohovorov, Ústavy Slovenskej republiky a tohto zákona. 

Sociálny status prijímateľa sociálnej služby

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby.

Sociálny status je jeden zo základných pojmov sociálnej psychológie. Ide o súhrn práv, ktoré sú viazané na danú sociálnu pozíciu. Ide o sociálnu hodnotu daného miesta v danom sociálnom systéme (štruktúre). Sociálny status vyjadruje sociálne pozície jednotlivca a skupiny v danej spoločnosti, ktoré sú spojené s určitou mierou ocenenia zo strany sociálneho prostredia.

Sociálny status zachytáva všetky aspekty jeho životnej situácie (Veľký, 1996). V rámci vytvárania podmienok kvality sociálnych služieb sa v otázke sociálneho statusu vyžaduje, aby sa v bežnom kontakte pristupovalo k prijímateľovi sociálnej služby s úctou a rešpektom k ich individualite a dôstojnosti, čo je základom subjektívneho statusu každého konkrétneho človeka.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.2 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
 • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Ústava SR
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455-1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Organizačná smernica Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby
 • Interný predpis 10/2019 – Postupy a pravidlá na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby
 • Metodický postup MP 02 – Bývanie
 • Metodický postup MP 03 – Stravovanie
 • Metodický postup MP 06 – Voľnočasové aktivity – výchova – terapia

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a aktívne podporuje zachovanie identity prijímateľa sociálnej služby, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a aktívne zabezpečuje právo na vzdelávanie, prípravu na zamestnávanie a prístup k individualizovanej podpore. Poskytovateľ sociálnej služby uznáva, že napriek nepriaznivej sociálnej situácii zostáva prijímateľ sociálnej služby jedinečnou individualitou s vlastnou životnou históriou, súčasnosťou, s určitými schopnosťami, vedomosťami, zručnosťami, ktoré by sa vplyvom poskytovanej služby nemali znižovať, ale naopak – kultivovať a rozvíjať, minimálne udržiavať alebo účinne brániť ich rýchlemu regresu. Zamestnanci zariadenia od prvého kontaktu s prijímateľom sociálnych služieb k nemu pristupujú ako k partnerovi, ktorému nemajú riadiť život, ale sprevádzať a pomáhať mu v oblastiach, ktoré nezvláda alebo zvláda s ťažkosťami. Názor prijímateľa sociálnych služieb sa berie vždy na zreteľ a musí byť zrejmé, že na jeho názore zariadeniu skutočne záleží.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy podpory rozvoja schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby a aktívne ich realizuje na individuálnej úrovni.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby vedome a aktívne podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o každom prijímateľovi sociálnej služby aj smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti.

Vzťahy, rodina, komunita

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom zapojení sa a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitostí.

Zachovanie, obnova a rozvoj schopností viesť samostatný život a podpora začlenenia sa do spoločnosti patria k základným definičným znakom sociálnych služieb. Východiskom pre presadzovanie účinnej podpory sociálneho začlenenia človeka do spoločnosti je rešpektovanie jeho prirodzených vzťahov s rodinou, komunitou. Z poskytovania podpory zameranej na účinné začlenenie sa do spoločnosti nemôže byť nikto vylúčený na akomkoľvek základe.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.3 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
 • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Ústava SR
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostnenskom podnikaní
 • Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Metodický postup MP 04 – Poradenstvo

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby v plnej miere rešpektuje jeho prirodzené vzťahy v rámci jeho rodiny a komunity. Poskytovateľ sociálnej služb si zakladá na dobrej spolupráci so zákonnými zástupcami, opatrovníkmi, rodičmi, súrodencami a ostatnými členmi rodiny a priateľov prijímateľov sociálnych služieb. Spolupráca s nimi prináša mnohé výhody pre rýchlejšie napredovanie prijímateľov sociálnych služieb, uspokojenie ich potrieb, túžob, zabezpečenie pocitu istoty a bezpečie a skvalitnenie života.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby aktívne dodržuje právo na rovnosť príležitostí.

Výročné správy
Strategické ciele poskytovateľa sociálnych služieb na obdobie 2021-2024

1

Krok za krokom k poskytovaniu sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb Komunity Kráľovnej pokoja

Krok za krokom k poskytovaniu sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb Komunity Kráľovnej pokoja

1. krok

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb/DSS , v zariadení pre seniorov/ZpS alebo v zariadení opatrovateľskej služby/ZOS sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (odkaz na Nitriansky samosprávny kraj) a lekárom vyplneného tlačiva Lekársky nález Tlačivo žiadosti je dostupné na úradoch samosprávnych krajov pre DSS a na mestských/obecných úradoch pre ZpS a ZOS, ako aj na ich webových stránkach.

2. krok

Vyplnenú žiadosť je možné doručiť do podateľne úradov samosprávnych krajov alebo  mestských/obecných úradov osobne alebo poštou. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

3. krok

Lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 30 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľní príslušných úradov. Občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb len v tom prípade, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V. alebo VI., v zariadení pre seniorov minimálne IV. Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a lekársky posudok.

4. krok

V zákonom stanovenej lehote správny orgán, t. j. príslušný úrad samosprávneho kraja pre DSS a mestský/obecný úrad pre ZpS a ZOS, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po pätnástich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.

5. krok

Občan, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V prípade, ak si občan vyberie na poskytovanie sociálnych služieb naše zariadenie vyplní Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby, ktorú nájde na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty na stiahnutie, ale aj priamo na sociálnom úseku, kde Vám ho naše sociálne pracovníčky veľmi rady pomôžu vyplniť. Rovnako Vám vysvetlia všetky podmienky, postup a povinné prílohy Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby

Zoznam príloh:
– originál alebo overená kópia právoplatného “Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu“ + Posudku o odkázanosti na sociálnu službu (vydaný úradom samosprávneho kraja  alebo obcou/mestom),
– originál alebo overená kópia právoplatného „Uznesenie o ustanovení opatrovníka“ + „Rozsudok
o pozbavení / obmedzení spôsobilosti na právne úkony“ (vydané príslušným okresným súdom), ak je žiadateľ pozbavený / obmedzený spôsobilosti na právne úkony,
– potvrdenie o príjme (dôchodku) za predchádzajúci mesiac. (resp. posledné rozhodnutie o výške
dôchodku zo Sociálnej poisťovne),
– potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok u žiadateľa s nepravidelným príjmom,
– ak je žiadateľ poberateľom sociálnych dávok aj posledné rozhodnutie o priznaní týchto dávok,
– iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy,

– doklady o majetkových pomeroch:
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu,
(s osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike)
– VYHLÁSENIE o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
podľa § 72 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
(doklady preukazujúce zmeny vo vlastníctve nehnuteľného majetku za obdobie piatich
po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom
sa posudzuje príjem a majetok na účely platenia úhrady za sociálnu službu v zmysle § 72
zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov) s osvedčeným podpisom u               notára alebo na matrike – príloha žiadosti 1. strana (rok 2019 je potrebné aktualizovať na kalendárny rok, v ktorom sa podáva žiadosť),

– Čestné prehlásenie o vystrojení pohrebu – (s osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike)        – príloha žiadosti 2. strana,
– adresy a telefonické kontakty najbližších príbuzných a známych – príloha žiadosti 3. strana,
– doklady o príjme a majetku spoločne posudzovaných osôb (manžel/ manželka, rodičia, deti).

 

PRI NÁSTUPE DO ZARIADENIA SÚ POTREBNÉ VYŠETRENIA:
– na HBsAg
– RTG pľúc popis (nie starší ako 1 rok)
– výter z nosa
– výter z recta
– výter z tonzil

Enviroopatrenia v Močenku

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE