Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov

DODRŽIAVANIE ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD: I. OBLASŤ

I. OBLASŤ DODRŽIAVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV

1.1 Kritérium: Základné ľudské práva a slobody

ŠTANDARD: 

Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.

Pod pojmom ľudská dôstojnosť rozumieme vyjadrenie predstavy o osobnostnej a sociálnej hodnote každého človeka. V prvom rade vyjadruje vzťah k sebe samému, vzťah k iným ľuďom, skupinám, minoritám a vzťah k spoločnosti.

Ľudskosť predstavuje „morálnu kategóriu, ktorá súvisí s túžbami a úsilím človeka po dobrom a harmonickom živote, v súlade s ľudskosťou ako mravným ideálom.“

Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná, musí byť rešpektovaná a ochraňovaná. Je závislá na sebapoznaní, vlastnom hodnotovom rebríčku, kde nesmie chýbať spravodlivosť, zodpovednosť a humánnosť.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K.1.1. pre poskytovanie sociálnych služieb  v ZSS Radošina a Močenok:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
 • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Ústava SR (zákon č. 460/1992 Z.z.)
 • Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce SR
 • Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Bezpečnostný projekt organizácie (vypracovaný technikom BOZP)
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Zákonník práce
 • Zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
 • „Organizačná smernica Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby“
 • Interný predpis 1/2019 – Etický kódex zamestnancov
 • Interný predpis 2/2019 – Postupy a pravidlá a preventívne opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu základných ľudských práv a slobôd prijímateľa sociálnej služby a používaniu prostriedkov telesného obmedzenia a netelesného obmedzenia
 • Metodický postup MP 02 – Bývanie
 • Metodický postup MP 03 – Stravovanie
 • Metodický postup MP 04 – Poradenstvo
 • Metodický postup MP 05 – Zásady postupu pri prijímaní a vybavovaní sťažností
 • Metodický postup MP 06 – Voľnočasové aktivity – výchova – terapia

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a aktívne zabezpečuje ich dodržiavanie v súlade s prirodzenou dôstojnosťou a princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva či iného zmýšľania národného, alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti, alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral. Poskytovateľ sociálnej služby predovšetkým aktívne zabezpečuje ochranu pred diskrimináciou, neľudským zaobchádzaním alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd podľa medzinárodných dohovorov, Ústavy Slovenskej republiky a tohto zákona. 

1.2 Kritérium: Sociálny status prijímateľa sociálnej služby

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby.

Sociálny status je jeden zo základných pojmov sociálnej psychológie. Ide o súhrn práv, ktoré sú viazané na danú sociálnu pozíciu. Ide o sociálnu hodnotu daného miesta v danom sociálnom systéme (štruktúre). Sociálny status vyjadruje sociálne pozície jednotlivca a skupiny v danej spoločnosti, ktoré sú spojené s určitou mierou ocenenia zo strany sociálneho prostredia.

Sociálny status zachytáva všetky aspekty jeho životnej situácie (Veľký, 1996). V rámci vytvárania podmienok kvality sociálnych služieb sa v otázke sociálneho statusu vyžaduje, aby sa v bežnom kontakte pristupovalo k prijímateľovi sociálnej služby s úctou a rešpektom k ich individualite a dôstojnosti, čo je základom subjektívneho statusu každého konkrétneho človeka.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.2 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
 • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Ústava SR
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455-1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Organizačná smernica Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby
 • Interný predpis 10/2019 – Postupy a pravidlá na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby
 • Metodický postup MP 02 – Bývanie
 • Metodický postup MP 03 – Stravovanie
 • Metodický postup MP 06 – Voľnočasové aktivity – výchova – terapia

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a aktívne podporuje zachovanie identity prijímateľa sociálnej služby, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a aktívne zabezpečuje právo na vzdelávanie, prípravu na zamestnávanie a prístup k individualizovanej podpore. Poskytovateľ sociálnej služby uznáva, že napriek nepriaznivej sociálnej situácii zostáva prijímateľ sociálnej služby jedinečnou individualitou s vlastnou životnou históriou, súčasnosťou, s určitými schopnosťami, vedomosťami, zručnosťami, ktoré by sa vplyvom poskytovanej služby nemali znižovať, ale naopak – kultivovať a rozvíjať, minimálne udržiavať alebo účinne brániť ich rýchlemu regresu. Zamestnanci zariadenia od prvého kontaktu s prijímateľom sociálnych služieb k nemu pristupujú ako k partnerovi, ktorému nemajú riadiť život, ale sprevádzať a pomáhať mu v oblastiach, ktoré nezvláda alebo zvláda s ťažkosťami. Názor prijímateľa sociálnych služieb sa berie vždy na zreteľ a musí byť zrejmé, že na jeho názore zariadeniu skutočne záleží.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy podpory rozvoja schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby a aktívne ich realizuje na individuálnej úrovni.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby vedome a aktívne podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o každom prijímateľovi sociálnej služby aj smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti.

1.3 Kritérium: Vzťahy, rodina, komunita

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom zapojení sa a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitostí.

Zachovanie, obnova a rozvoj schopností viesť samostatný život a podpora začlenenia sa do spoločnosti patria k základným definičným znakom sociálnych služieb. Východiskom pre presadzovanie účinnej podpory sociálneho začlenenia človeka do spoločnosti je rešpektovanie jeho prirodzených vzťahov s rodinou, komunitou. Z poskytovania podpory zameranej na účinné začlenenie sa do spoločnosti nemôže byť nikto vylúčený na akomkoľvek základe.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.3 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
 • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Ústava SR
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostnenskom podnikaní
 • Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Metodický postup MP 04 – Poradenstvo

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby v plnej miere rešpektuje jeho prirodzené vzťahy v rámci jeho rodiny a komunity. Poskytovateľ sociálnej služb si zakladá na dobrej spolupráci so zákonnými zástupcami, opatrovníkmi, rodičmi, súrodencami a ostatnými členmi rodiny a priateľov prijímateľov sociálnych služieb. Spolupráca s nimi prináša mnohé výhody pre rýchlejšie napredovanie prijímateľov sociálnych služieb, uspokojenie ich potrieb, túžob, zabezpečenie pocitu istoty a bezpečie a skvalitnenie života.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby aktívne dodržuje právo na rovnosť príležitostí.

PROCEDURÁLNE PODMIENKY: II. OBLASŤ

II. OBLASŤ PROCEDURÁLNE PODMIENKY

2.1 Kritérium: Vymedzenie účelu a obsahu poskytovania sociálnej služby (strategická vízia, poslanie, ciele) a prístupu k prijímateľovi sociálnej služby

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovanú strategickú víziu, poslanie a ciele so zameraním na podporu a rozvoj individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb a má vypracovanú stratégiu, plán a účel poskytovania sociálnej služby zameraný na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby viesť samostatný život a na podporu jeho začlenenia do spoločnosti.

Poskytovateľ sociálnej služby presadzuje partnerský, individuálny a aktívny prístup k prijímateľovi sociálnej služby, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu, splnomocneniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu prijímateľa sociálnej služby pre spoločnosť.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.1 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v ZNP
 • Národné priority rozvoja sociálnych služieb (aktuálne pre roky 2015 – 2020)
 • Interný predpis 6/2019 – Postupy a pravidlá a preventívne opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu základných ľudských práv a slobôd prijímateľa sociálnej služby a používaniu prostriedkov telesného obmedzenia a netelesného obmedzenia
 • Interný predpis 7/2019 – Postupy a podmienky (vrátanie miesta a času) poskytovania sociálnej služby a aj jej rozsahu a formy
 • Interný predpis 8/2019 – Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • Interný predpis 9/2019 – Postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej služby
 • Interný predpis 10/2019 – Postupy a pravidlá na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby
 • Interný predpis 11/2019 – Zásady poskytovania informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb, schopností a cieľov
 • Interný predpis 12/2019 – Spôsob podpory a pomoci prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb, schopností a cieľov
 • Interný predpis 13/2019 – Postupy a pravidlá na zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby (prostredie, starostlivosť, strava a pod.) a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby
 • Interný predpis 14/2019 – Postupy, pravidlá a spôsob hodnotenia poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi poskytovanej sociálnej služby
 • Interný predpis 15/2019 – Pravidlá, postupy a kompetencie pri vybavovaní a evidencii sťažností prijímateľov/liek a zamestnancov
 • Interný predpis 3/2019 – Strategická vízia, poslanie a ciele zariadenia
 • Metodický postup MP 05 – Zásady postupu pri prijímaní a vybavovaní sťažností
 • Metodický postup MP 06 – Voľnočasové aktivity – výchova – terapia
 • Metodický postup MP 07 – Pomoc pri odkázanosti
 • Metodický postup MP 08 – Pád prijímateľa sociálnej služby
 • Metodický postup MP 09 – Evidencia liekov
 • Metodický postup MP 10 – Prevencia dekubitov
 • Metodický postup MP 11 – Aplikácia liekov do očí
 • Metodický postup MP 12 – Prvá pomoc
 • Metodický postup MP 14 – Prostriedky telesného a netelesného obmedzenia

INDIKÁTOR:         

Základným poslaním Komunity Kráľovnej pokoja ako poskytovateľa sociálnej služby je zamerať sa na neustále zvyšovanie kvality života znevýhodnených ľudí s dôrazom na priateľskú atmosféru a prostredie.

Víziou Komunity Kráľovnej pokoja ako poskytovateľa sociálnej služby  je vybudovanie takého domova, kde budú vytvorené špecifické zodpovedajúce podmienky prispôsobené potrebám všetkých prijímateľov sociálnych služieb, zriadenia inovatívnej celoročnej a týždennej pobytovej formy poskytovania sociálnych služieb.

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne presadzuje partnerský a individuálny prístup, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu a splnomocneniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu prijímateľa sociálnej služby pre spoločnosť.

Poskytovateľ sociálnej služby vytvára priestor pre prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinu a iné fyzické osoby na to, aby sa prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby mohli vyjadrovať k strategickej vízii, cieľom, stratégii a plánu poskytovania sociálnej služby a takto podporili zabezpečenie súladu účelu a obsahu sociálnych služieb s potrebami prijímateľov sociálnych služieb.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má v písomnej forme presne definovanú strategickú víziu (poslanie a hodnoty), ciele, stratégiu a plán poskytovania sociálnej služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb a aktívne ju napĺňa a realizuje.

2.2 Kritérium : Určenie postupov a podmienok (vrátane miesta a času) poskytovania sociálnej služby a aj jej rozsahu formy

ŠTANDARD: 

Druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnej služby zodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby so zohľadnením jeho prirodzených vzťahov, rodiny a komunity a sú určované v súlade s princípmi solidarity.

Úlohou organizácie je zabezpečenie maximálne možného súladu medzi potrebami prijímateľa sociálnej služby s organizačnými aspektami sociálnej služby, ktorými sú druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnej služby.

Keďže sociálne služby sú orientované primárne na ľudí, ktorí sa ocitli v zákonom definovaných nepriaznivých sociálnych situáciách, vo väčšine prípadov sa predpokladá, že vlastné úsilie rodiny nie je k riešeniu vzniknutej situácie postačujúce. Preto je nevyhnutné kombinovať jeho vlastné úsilie a úsilie jeho rodiny s vonkajšími intervenciami. ide o činnosť registrovaného poskytovateľa, ktorého sociálna služba svojou povahou (druhom) najviac zodpovedá potrebám osoby v nepriaznivej sociálnej situácii.

Východisková dokumentácia determinujúca  požiadavky K 2.2 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Zriaďovacia listina
 • Národné priority rozvoja sociálnych služieb (pre roky 2015 – 2020)
 • Interný predpis 7/2019 – Postupy a podmienky (vrátanie miesta a času) poskytovania sociálnej služby a aj jej rozsahu a formy
 • MP 01 – Postup, pravidlá a podmienky prijímania klienta,
 • MP 05 – Zásady postupu pri prijímaní a vybavovaní sťažností
 • MP 09 – Evidencia liekov,
 • MP 10 – Prevencia dekubitov,
 • MP 11 – Aplikácia liekov do očí.

INDIKÁTOR:

ZSS sú  zariadeniami sociálnych služieb s pobytovou formou poskytovania, umožňujúcou pobyt prijímateľom sociálnych služieb.

ZSS sídli

 • DSS,  na ulici Piešťanská 11/18, 95605 Radošina,
 • DSS, ZpS, ZOS, na ulici sv. Gorazda 553/28, 95131 Močenok.

Druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnych služieb plne zodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby so zohľadnením jeho prirodzených vzťahov, rodiny a komunity a sú určované v súlade s princípmi subsidiarity.

2.3 Kritérium: Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný transparentný a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa §74.

Uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby predstavuje významný míľnik spolupráce medzi záujemcom o sociálnu službu a jej poskytovateľom. Je súčasťou komplexného procesu, v ktorom podpísanie zmluvy nadväzuje na predchádzajúcu komunikáciu záujemcu o sociálnu službu a poskytovateľa.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.3 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Zákon č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom v ZNP
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v ZNP
 • MP 01 – Postupy, pravidlá a podmienky prijímania klienta,
 • Interný predpis 8/2019 – Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • Interný predpis 28/2019 – Postupy, pravidlá a spôsob spracúvania a vedenia evidencie dokumentácie o prijímateľovi sociálnej služby a jej archivácie.

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný transparentný a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný určený postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Poskytovateľ sociálnej služby na základe vnútorných pravidiel prostredníctvom určeného zodpovedného zamestnanca aktívne, transparentne a zrozumiteľne informuje všetkých potencionálnych záujemcov o ponúkanej sociálnej službe a o všetkých právach a povinnostiach, ktoré pre záujemcu o sociálnu službu zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyplynú, vrátane druhu, formy, rozsahu poskytovania sociálnej služby a výšky úhrady za jej poskytnutie.

Poskytovateľ sociálnej služby vedie dokumentáciu o procese začatia poskytovania sociálnej služby.

2.4 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej služby

ŠTANDARD: 

Postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby sa vykonávajú odborne, prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkov o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. Sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania.

Metóda – je spôsob, prostredníctvom ktorého sa dosahuje vytýčený cieľ sociálnej intervencie, spôsob, ktorý sa analyzuje a rieši sociálny problém jednotlivca, skupiny, komunity

Technika – je bližší návod, ako zvolenú metódu cieľa použiť alebo ako metódu prispôsobiť tak, aby čo najlepšie zodpovedala potrebám konkrétnej osoby, skupiny

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.4 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 •  zákon č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Interný predpis 9/2019 – Postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej služby

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľa sociálnej služby uplatňuje inovatívne, overené vedecké poznatky a flexibilne ich využíva. Odborné postupy sú používané cielene a sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky, ktoré prinášajú čo najmenšie zásahy do slobodnej vôle prijímateľa sociálnych služieb a vedie ho k zodpovednému prístupu voči sebe a ostatným. Pravidlá vytvorené na ochranu zdravia a bezpečia musia byť čo najmenej obmedzujúce. Našou snahou je sprevádzať a pomáhať prijímateľom sociálnych služieb v oblastiach, ktoré nezvládajú, alebo zvládajú len s ťažkosťami.

Poskytovateľ sociálnej služby má v písomnej forme definované a zverejnené postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby, ktoré sa vykonávajú odborne prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich vedných disciplín, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb a aktívne ich realizuje.

2.5 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby

ŠTANDARD:

            Sociálne služby (§ 33- 40 a § 57) sú poskytované na základe individuálneho plánu, ktorý vychádza z individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby. Individuálny plán je nástrojom na spoluprácu medzi prijímateľom sociálnej služby  a zamestnancami poskytovateľa sociálnej služby.

Kľúčovou hodnotou sociálnych služieb, bez ohľadu na ich druh a formu je podpora zvyšovania aktívnej účasti prijímateľov sociálnych služieb pri definovaní ich vlastných potrieb.    Sociálne služby by mali viesť prijímateľov k vyššej miere samostatnosti a k udržaniu kontroly nad podporou a pomocou, ktoré im poskytujú.

Proces vypracovania individuálneho plánu musí vychádzať z týchto zásad:

 1. Identifikácia individuálnych potriebprijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny a prirodzených zdrojov podpory.
 2. Voľba cieľov – ciele individuálneho plánu a ciele sociálnej služby vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby a jeho rodiny. Ciele individuálneho plánu sú ciele prijímateľa sociálnej služby a sú definované v spolupráci s kľúčovým pracovníkom ako „ciele spolupráce.“ Pri práci s prijímateľmi sociálnych služieb, ktorí potrebujú pomoc pri verbalizácii a definovaní cieľov sociálnych služieb, je potrebné venovať pozornosť špeciálnym technikám komunikácie a mapovania potrieb prijímateľa sociálnej služby.

2.1. Ciele individuálneho plánu sú logicky zostavené a idú od všeobecných cieľov ku konkrétnym cieľom.

2.2. Ciele individuálneho plánu vychádzajú z holistického prístupu k osobnosti človeka.

2.3. Konkrétne ciele (najnižšia úroveň cieľov, na ktorú sa vypracovávajú konkrétne metódy)     musia spĺňať tieto podmienky:

 • špecifickosť, konkrétnosť cieľa
 • merateľnosť cieľa
 • akceptovateľnosť cieľa prijímateľom sociálnej služby
 • reálnosť cieľa
 • časové vymedzenie dosiahnutie cieľa
 1. Voľba a popis metód – metódy spolupráce s prijímateľom sociálnej služby sú akceptované prijímateľom sociálnej služby a jeho rodinou a inými osobami. Metódy spolupráce s prijímateľom sociálnej služby musia byť jasne a zrozumiteľne popísané a musí byť dodržaný princíp tímovej a multidisciplinárnej spolupráce.
 2. Plán činností – poskytovateľ sociálnej služby musí mať v písomnej forme, pred začiatkom realizácie individuálneho plánu naplánované konkrétne miesto, čas, metódu realizácie a určené zodpovedné osoby, ktoré budú prijímateľovi sociálnej služby poskytovať vopred dohodnutú mieru podpory.
 3. Hodnotenie –  plán hodnotenia individuálneho plánu je vytvorený individuálne na základe spolupráce a potrieb prijímateľa sociálnej služby, uskutočňuje sa minimálne raz za pol roka.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.5 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
 • Charta základných práv Európskej únie
 • Ústava SR
 • Interný predpis 10/2019 – Postupy a pravidlá na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby

INDIKÁTOR:

Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby individuálny plán bol plánom prijímateľa sociálnej služby, ktorý sa aktívne zúčastňuje na jeho tvorbe a realizácii. Účasť na individuálnom plánovaní je slobodnou voľbou prijímateľa sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby plánuje, realizuje a hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby spoločne s prijímateľom sociálnej služby s ohľadom na jeho osobné ciele a možnosti. Cieľom individuálneho plánu je vytvoriť takú podporu, aby mohol prijímateľ sociálnej služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život. Poskytovateľ sociálnej služby určí kľúčového pracovníka, ktorého si prijímateľ sociálnej služby vybral na základe osobnej preferencie v procese individuálneho plánovania. Počet individuálnych plánov koordinovaných jedným kľúčovým pracovníkom poskytovateľa sociálnej služby zohľadňuje mieru intenzity potrebnej podpory prijímateľov sociálnych služieb.

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne alebo audiovizuálne vypracovaný individuálny plán pre každého prijímateľa sociálnej služby, tak, aby bol zrozumiteľný aj prijímateľovi sociálnej služby a jeho rodine a komunite.

2.6 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií. Pri poskytovaní sociálnej služby má určené postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia v jasne definovaných prípadoch nutnosti ich využitia.

 Množstvo krízových situácií, ku ktorým dochádza pri poskytovaní sociálnych služieb, vzniká v dôsledku neprofesionálneho riadenia a nedostatočného využívania odborných metód, postupov a nástrojov riadenia kvality sociálnych služieb.

Problematika prevencie krízových situácií cez vedomé riadenie rizík je v sociálnych službách naliehavá, nakoľko sa týka všetkých aktérov, ktorí v nich pôsobia.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky  K 2.6 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Interný predpis 31/2019 – Pravidlá, postupy a kompetencie pri vzniku a riešení zadefinovaných havarijných a núdzových situácií
 • MP 08 – Pád prijímateľa sociálnej služby,
 • MP 10 – Prevencia dekubitov,
 • MP 12 – Prvá pomoc,
 • MP 14 – Prostriedky telesného a netelesného obmedzenia
 • MP 15 – Krízový manažment,

INDIKÁTOR:

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované vnútorné preventívne opatrenia, dokumenty, na ktorých je postavená činnosť zariadenia a poskytované sociálne služby. Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby sa snaží eliminovať riziká, pripraviť sa na možné krízové situácie. Poskytovateľ sociálnej služby spolu s prijímateľom sociálnej služby, jeho rodinou a inými osobami navrhuje, dohodne a vypracováva postup krízovej intervencie na zvládanie krízových situácií, má vytvorené postupy a pravidlá na riešenie krízy u prijímateľa sociálnej služby a zabezpečenie vhodných služieb.

2.7 Kritérium: Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb, schopností

ŠTANDARD: 

Záujemcovi o sociálnu službu, príjemcovi sociálnej služby a jeho rodine a iným osobám poskytovateľ sociálnej služby poskytuje komplexné, dostupné, zrozumiteľné a pravdivé informácie im dostupným a zrozumiteľným spôsobom komunikácie, podľa ich individuálnych potrieb, schopností.

Informácia je základom pre komunikáciu, v rámci ktorej človek získava nové poznatky a komunikuje s inými ľuďmi. Zrozumiteľná komunikácia a vzájomné zdieľanie dôležitých informácií je v sociálnych službách základom všetkých procesov, nakoľko vytvára základ pre informované rozhodovanie a prijímanie tzv. informovaných rozhodnutí všetkých zúčastnených strán.        Informované rozhodnutia vytvárajú základ pre kvalitné a udržateľné riešenia do budúcnosti a zúčastnené strany sa pri nich prirodzene angažujú za preberanie zodpovedností, ktoré z nich vyplývajú.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.7 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Interný predpis 11/2019 – Zásady poskytovania informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb, schopností a cieľov

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby vníma komunikáciu ako neoddeliteľnú súčasť života a prostriedok k uspokojovaniu  potrieb. Aktívne komunikuje so záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby a využíva formy verbálnej, neverbálnej komunikácie a využíva alternatívne spôsoby a metódy komunikácie a komunikácia prebieha na princípoch partnerstva a rovnakého zaobchádzania.

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne informuje záujemcu sociálnej služby alebo prijímateľa sociálnej služby o aktuálnej situácii a podmienkach poskytovania sociálnej služby. Zamestnanci priameho kontaktu ovládajú spôsoby a metódy komunikácie zohľadňujúce individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby aktívne zabezpečuje, aby informácie osobného charakteru boli záujemcovi o sociálnu službu a prijímateľovi sociálnej služby podávané vhodným spôsobom, vo vhodnom čase a na vhodnom mieste a k tomu zodpovedajúcim a kompetentným zamestnancom.

2.8 Kritérium: Podpora a pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb a schopností a cieľov.

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na uplatňovanie práva prijímateľa sociálnej služby na sprostredkovanie, využívanie a pomoc pri využívaní dostupných verejných služieb, pri kontakte s právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré poskytujú iné služby a pri kontakte s jeho rodinou a prirodzeným prostredím, vychádzajúc z jeho individuálnych potrieb, schopností  a cieľov.

V súlade so sociálno-ekologickým prístupom v sociálnej práci je jedným z dôležitých filozofických východísk poskytovanej pomoci a podpory formou sociálnych služieb nadväzovanie na tzv. bežné zdroje prijímateľov, na ktoré boli doposiaľ zvyknutí. Ide o služby určené pre bežnú verejnosť, o kontakt s rodinou, priateľmi a inými dôležitými osobami a subjektmi v ich prirodzenom prostredí. princíp nadväznosti a kontinuity bežných zdrojov prijímateľa sociálnej služby je dôležitý pre zachovanie bežného spôsobu života a pre predchádzanie závislosti na sociálnej službe vedúcej k izolácii a sociálnemu vylúčeniu.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.8 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Interný predpis 12/2019 – Spôsob podpory a pomoci prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb, schopností a cieľov

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky na to, aby prijímateľ sociálnej služby mohol využívať iné služby verejného charakteru v komunite. Zabezpečuje, aby boli prijímateľovi sociálnej služby poskytnuté všetky potrebné informácie o prevádzkovateľoch bežne dostupných verejných služieb v komunite.

Poskytovateľ sociálnej služby organizuje množstvo pravidelných aktivít mimo zariadenia – návšteva rôznych kultúrnych podujatí, akcie a športové podujatia s partnerskými inštitúciami, výlety v okolí, návštevy kaviarní, kín, nákupných centier, cestovanie verejnou dopravou.

2.9 Určenie postupov a pravidiel na zisťovanie spokojnosti prijímateľov soc. služieb so všetkými zložkami poskytovanej soc. služby a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej soc. služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním soc. služby.

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje právo prijímateľa sociálnej služby na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb. Vyjadrenie nespokojnosti so sociálnymi službami prijímateľom sociálnej služby nie je podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by prijímateľovi sociálnej služby spôsobili akúkoľvek ujmu.

Poskytovateľ sociálnej služby sa pravidelne zaujíma o názor prijímateľa sociálnej služby na poskytované sociálne služby. Osoba, ktorá sa domnieva, že práva a právom chránené záujmy prijímateľa sociálnej služby boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou poskytovateľa sociálnej služby alebo zriaďovateľa sociálnej služby, môže podať sťažnosť.

Sociálne služby majú vždy spĺňať určité kritériá, medzi ktoré patrí aj kvalita. Kvalita v sociálnych službách ako v službách poskytovaných vo verejnom záujme sa vymedzuje ako jedna z ultimatívnych hodnôt, na ktorých sú tieto služby v rámci európskeho sociálneho modelu postavené, či ako cesta ochrany zraniteľných sociálne odkázaných osôb.

Spokojnosť so sociálnou službou sa všeobecne vymedzuje ako reakcia na diskrepanciu medzi tým, čo klient od sociálnej služby očakáva a aká je realita. Pri vyjadrovaní takéhoto rozdielu sa môže zameriavať na znaky výkonu sociálnej služby, alebo na udalosti, ktoré klient považuje pri poskytovaní sociálnej služby za dôležité. Výsledky takéhoto zisťovania predstavujú významný zdroj informácií pre poskytovateľa sociálnej služby a pomáhajú pri odstraňovaní nedostatkov pri poskytovaní sociálnej služby.

Sťažnosť je jednou z metód merania ne/spokojnosti klienta, ktorý hodnotí tieto udalosti subjektívne.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.9 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
 • Ústava SA, čl. 27 – petičné právo
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv
 • Európska sociálna charta
 • Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
 • Interný predpis 13/2019 – Postupy a pravidlá na zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby (prostredie, starostlivosť, strava a pod.) a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby
 • Interný predpis 14/2019 – Postupy, pravidlá a spôsob hodnotenia poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi poskytovanej sociálnej služby
 • Interný predpis 15/2019 – Pravidlá, postupy a kompetencie pri vybavovaní a evidencii sťažností klientov a zamestnancov
 • MP 05 – Zásady postupu pri prijímaní a vybavovaní sťažností

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný a vytvorený systém na podávanie sťažností, pripomienok, námietok a návrhov ku kvalite ohľadom sociálnych služieb, s vážnosťou sa nimi zaoberá a má vytvorený systém opatrení na ich aktívne riešenie. Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje právo prijímateľa sociálnych služieb na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb.

Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované primerané formy aktívneho zisťovania spätnej väzby od prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb. Na zisťovanie spokojnosti, poskytovateľ sociálnej služby využíva spôsob primeraný veku a nepriaznivej sociálnej situácii prijímateľa sociálnych služieb.  

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby aktívne reaguje na pripomienky vyjadrujúce nespokojnosť prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb, vyvodzuje z nich dôsledky a na základe nich plánuje a realizuje zmeny v jednotlivých zložkách poskytovanej sociálnej služby. Pripomienky a námietky vníma poskytovateľ sociálnej služby ako zdroj pre ďalšie skvalitňovanie ním poskytovaných sociálnych služieb.

2.10 Kritérium: Hodnotenie poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi poskytovanej sociálnej služby

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby pravidelne hodnotí, či druh, forma, rozsah a podmienky poskytovania sociálnej služby sú v súlade s účelom a cieľmi poskytovanej sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby pravidelne analyzuje a prehodnocuje, či možnosti ním poskytovanej sociálnej služby nelimitujú realizáciu cieľov, individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb a vyvodzuje z toho opatrenia. Nesúlad v tejto oblasti považuje za podnet zmeny.

Poskytovateľ sociálnej služby je viazaný záväzkami pravidelného prehodnocovania súladu medzi poslaním a cieľmi svojej sociálnej služby vyjadrenými v zakladajúcich dokumentoch a vývojom individuálnych potrieb a osobných plánov/ cieľov prijímateľov sociálnych služieb.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.10 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Interný predpis 14/2019 – Postupy, pravidlá a spôsob hodnotenia poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi poskytovanej sociálnej služby
 • Interný predpis 15/2019 – Pravidlá, postupy a kompetencie pri vybavovaní a evidencii sťažností klientov a zamestnancov
 • Interný predpis 3/2019 – Strategická vízia, poslanie a ciele zariadenia

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má vypracované vnútorné postupy hodnotenia poskytovania sociálnych služieb, aktívne ich realizuje a neustále preveruje, či ponúkané sociálne služby sú pre prijímateľov sociálnych služieb stále potrebné, prínosné a či sú s poskytovanými službami prijímatelia sociálnych služieb spokojní. Vedenie organizácie získava informácie pozorovaním a vykonávaním kontrolnej činnosti. Pravidelná supervízia, na všetkých úrovniach (supervízia organizácie, riadiaca supervízia pre manažment, individuálna a skupinová supervízia pre všetkých zamestnancov) má u poskytovateľa sociálnej služby stabilnú pozíciu a je vnímaná ako nástroj nachádzania možností učiacej sa organizácie.

Poskytovateľ sociálnej služby spätne konfrontuje úroveň ním poskytovaných sociálnych služieb s podnetmi získanými štúdiom a zážitkovým učením.

Poskytovateľ sociálnej služby využíva skutočnosti získané z hodnotenia poskytovania sociálnych služieb na zavádzanie zmien smerujúcich k vyššej spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb. Výstupy z hodnotenia a prijaté opatrenia vedúce k zmenám sú prístupné prijímateľom sociálnych služieb, jeho rodine a komunite.

PERSONÁLNE PODMIENKY: III. OBLASŤ

III. OBLASŤ PERSONÁLNE PODMIENKY

3.1 Kritérium: Vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s §84 s určením štruktúry, povinností a kompetencií jednotlivých zamestnancov, počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnych služieb a ich potrebám

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovanú štruktúru zamestnancov a počet pracovných miest, ktorá zodpovedá definovanej strategickej vízii, poslaniu a cieľom organizácie a aktuálnemu počtu prijímateľov sociálnych služieb. Kvalifikačné požiadavky na zamestnancov, povinnosti a kompetencie musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečením napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

Poskytovateľ sociálnych služieb má vytvorené podmienky na individuálnu spoluprácu s prijímateľmi sociálnych služieb, neprekračuje maximálny počet prijímateľov sociálnych služieb na jedného odborného zamestnanca a dodržiava minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.

Plnenie záväzku sa napĺňa tým, akú má poskytovateľ organizačnú štruktúru a kultúru, akých zamestnáva zamestnancov (z hľadiska kvalifikačných predpokladov) a v akej štruktúre. Aké im vytvára pracovné podmienky, vrátane podmienok ďalšieho vzdelávania a odborného rastu.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.1 pre poskytovanie služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č, 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Zriaďovacia listina
 • Prevádzkový poriadok ZSS
 • Domáci poriadok ZSS
 • Interný predpis 18/2019 – Stanovenie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s §84
 • Organizačná štruktúra organizácie
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v ZNP
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. / Zákonník práce ) v ZNP
 • Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
 • Klasifikácia zamestnaní vydaná vyhláškou štatistického úradu SR č. 516/2011 Z.z.
 • Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v ZNP
 • Zákon č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov plnom znení
 • Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníckej činnosti
 • Etický kódex zamestnanca
 • Bezpečnostný projekt organizácie
 • Zákon č. 341/2004 Z.z. Nariadenie o katalógových pracovných činnostiach pri výkone práce vo verejnom záujme

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby aktívne a priebežne oboznamuje všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov so strategickou víziou, poslaním, cieľmi, organizačnou štruktúrou a kompetenciami zamestnancov a ich zmenami.

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na zabezpečenie vhodného podielu zamestnancov a odborných zamestnancov pre napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby uplatňuje aktívnu multidisciplinárnu a tímovú spoluprácu medzi všetkými organizačnými zložkami s cieľom napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

Poskytovateľ sociálnej služby má problematiku personálnych podmienok definovanú a vymedzenú vo viacerých interných dokumentoch, ktoré zahŕňajú rôzne vzájomne prepojené činnosti – od plánovania potreby zamestnancov, cez ich získavanie, adaptáciu, odmeňovanie, vzdelávanie, cez celkovú organizačnú štruktúru, kultúru, komunikáciu, procesy informovanosti v organizácii, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovné vzťahy až po sociálnu starostlivosť zamestnávateľa.

3.2 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie zamestnancov, zaškolenie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ŠTANDARD: 

Pri postupoch, pravidlách a podmienkach prijímania zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb je rozhodujúcim kritériom odborná kvalifikovanosť pre danú pracovnú pozíciu a osobnostné predpoklady zamestnanca. Zaškoľovanie zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a novému zamestnancovi umožňuje poskytovateľ sociálnej služby získavať nevyhnutné odborné vedomosti a zručnosti v rozsahu svojej pracovnej činnosti a odborne ho vedie počas adaptačného procesu.

Plánovanie pracovných síl v sociálnych službách je proces systematického vyhodnocovania súladnosti poslania a cieľov organizácie s existujúcou organizačnou štruktúrou organizácie a jej ľudskými zdrojmi pre napĺňanie týchto cieľov. V sociálnych službách potrebu plánovania bezprostredne vyvoláva vývoj potrieb ich prijímateľov, ktorý sa následne premieta do poslania a cieľov organizácie.

Výber zamestnancov pre sociálne služby je cieľavedomý proces výberu osoby na novovytvorené, respektíve uvoľnené pracovné miesto, ktorá najviac zodpovedá požiadavkám pre vytvorenú, alebo uvoľnenú pracovnú pozíciu.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.2 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Organizačný poriadok ZSS – Organizačná štruktúra poskytovateľa
 • Etický kódex zamestnanca
 • IP 17/2019 – Postupy, pravidlá a podmienky na prijímanie a zaškoľovanie zamestnancov

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby rozhoduje o nábore nových zamestnancov na základe analýzy svojich cieľov a aktuálnych ľudských zdrojov, ktoré ich napĺňajú, a práve tieto pravidlá majú systematicky riešiť výber zamestnancov pre organizáciu. Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný písomný postup na adaptáciu nového zamestnanca poskytovateľa sociálnych služieb a zabezpečí, aby k tomuto zamestnancovi bol pridelený iný, skúsený zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý ho podporuje, pomáha mu v adaptačnom procese minimálne počas troch kalendárnych mesiacov.

Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby po nástupe novoprijatého zamestnanca bol v spolupráci s ním vypracovaný písomný individuálny plán jeho zaškolenia a adaptačného procesu a aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu plánu.

3.3 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia.

ŠTANDARD: 

Základným dokumentom personálneho riadenia je písomne vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorý vytvára podmienky na optimálne napĺňanie cieľov a poslania organizácie. Postupy a pravidlá na hodnotenie zamestnancov vychádzajú z ich konkrétnych cieľov a oblastí ich pracovnej činnosti, úrovne ich spolupráce s prijímateľmi sociálnych služieb  a sú prínosom pre personálny manažment, posilňujú zvyšovanie kvality sociálnych služieb a efektívne využívanie ekonomických zdrojov.

V rámci logickej nadväznosti procesov riadenia ľudských zdrojov v organizácii sa organizácia zameriava na pravidlá a procesy ďalšieho vzdelávania a odborného rastu tých, ktorí po ukončení adaptačného procesu zostávajú u poskytovateľa sociálnych služieb ako perspektívna pracovná sila. Táto pracovná sila potrebuje neustálu starostlivosť o svoju kvalifikáciu. Len tak môže byť naplnený východiskový predpoklad, že kvalitné sociálne služby sa vykonávajú postupmi zodpovedajúcimi najnovším poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.3 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v ZNP
 • 311/2001 Zákonník práce
 • Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
 • Národný projekt – Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu
 • IP 20/2019 – Systém ďalšieho vzdelávania zamestnancov.
 • IP 21/2019 – Postupy a pravidlá na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú stanovenie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia

INDIKÁTOR:

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov je súčasťou celkovej stratégie a politiky organizácie. Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov  a supervízie.

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu individuálneho plánu ďalšieho vzdelávania zamestnanca, ktorý je pravidelne spolu so zamestnancami vyhodnocovaný a aktualizovaný minimálne raz ročne.

Poskytovateľ sociálnej služby aktívne zabezpečuje pre zamestnancov prístup k zdrojom informácií o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych podmienkach súvisiacich s poskytovanou sociálnou službou a preukázateľne ich upozorňuje na pripravené a realizované zmeny v oblasti sociálnych služieb. Umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania v súlade s individuálnym plánom ďalšieho vzdelávania zamestnancov.

3.4 Kritérium: Systém supervízie u poskytovateľov sociálnej služby.

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 19, § 21, § 23b, § 24a až 24d, § 25 až 29, § 31 až 41, § 52 až 55 a § 57 má vypracovaný systém supervízie poskytovania sociálnej služby, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Supervízia je pravidelne poskytovaná na úrovni supervízie organizácie alebo riadiacej supervízie pre manažment a pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou.

Nevyhnutnosť zavádzania supervízie v zariadeniach sociálnych služieb potvrdzuje fakt, že každý pracovník pracujúci v sociálnych službách sa na rozdiel od minulosti dostal do pozície, kedy preberá vo vzťahu odborný zamestnanec – klient takmer rovnoprávne postavenie. Jeho úlohou je prijímateľovi sociálnej služby pomáhať, podporovať ho a sprevádzať. Táto interakcia si vyžaduje nevyhnutné vedomosti a zručnosti. Jednou z možností ako zvyšovať profesionálnu kompetenciu pri práci s klientom je aj supervízia.

Supervízia sa v sociálnej práci zväčša chápe ako poradenská metóda využívaná pre zabezpečenie kvality profesijnej činnosti, respektíve kompetencie sociálnych pracovníkov (Oláh, Schavel et al., 2009). Vytvára podmienky pre profesionálny rozvoj, vzdelávanie a odborný rast zamestnancov v ZSS.

Hlavným cieľom supervízie je verifikácia správnosti postupov pri práci s klientom, rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom, korigovanie neefektívnych postupov, prevencia poškodzovania klientov poradcom, učenie sa a zbieranie skúseností, hľadanie a nachádzanie možností a spôsobov ako pracovať s klientom a jeho najlepšom záujme. Supervízia vytvára priestor pre pochopenie konania a riešenia situácií z pohľadu odborníka. Hľadá riešenia, ale nehodnotí. Je to „…. metóda kontinuálneho zvyšovania kompetencie poradcu, vedie pracovníka k samostatnému vykonávaniu profesie, chráni klienta pred nevhodnými intervenciami a súčasne chráni status profesie“ (Žiaková, 2005).

Predmetom supervízie je konkrétne, praktické správanie a konanie sociálneho pracovníka.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.4 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Mandátna zmluva so supervízorom
 • IP 22/2019 –  Pravidlá pre výkon supervízie u poskytovateľa

INDIKÁTOR:

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný komplexný plán supervízie, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na realizovanie pravidelnej supervízie na všetkých úrovniach: supervízie organizácie, riadiacej supervízie pre manažment a supervízie pre zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou.

Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje pravidelnú externú supervíziu organizácie alebo riadiacu supervíziu pre manažment minimálne raz ročne a externú supervíziu alebo internú supervíziu pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou minimálne raz ročne.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY: IV. OBLASŤ

IV. OBLASŤ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

4.1 Kritérium: Zabezpečenie prevádzkových podmienok (najmä prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ŠTANDARD: 

Miesto poskytovania sociálnej služby a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby (priestorové podmienky, prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná tepelná pohoda) zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby, potrebám prijímateľov sociálnych služieb a sú v súlade s platnými právnymi predpismi.

Sociálna služba nie je charakterizovaná iba uplatňovanými procesmi a postupmi odborných a iných zamestnancov poskytovateľa. Dôležité sú aj aspekty prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná a jej celkový režim (organizácia, prevádzka). Prevádzkové podmienky majú vplyv na zabezpečovanie prakticky všetkých činností poskytovaných v rámci sociálnej služby – bežné denné činnosti, vzdelávanie, pracovné aktivity, stravovanie, voľno-časové aktivity, spirituálne aktivity, zdravotná starostlivosť a iné.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 4.1 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov
 • Zákon č. 124/ 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v ZNP
 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v ZNP
 • Prevádzkový poriadok stravovacej prevádzky schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
 • Domáci poriadok ZSS
 • Interné predpisy v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi
 • Prevádzkový poriadok Domova sociálnych služieb Radošina
 • Prevádzkový poriadok Domova sociálnych služieb Močenok
 • Prevádzkový poriadok Zariadenia pre seniorov Močenok
 • Prevádzkový poriadok Zariadenia opatrovateľskej služby Močenok

INDIKÁTOR: 

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby vychádza pri svojej činnosti z potrieb prijímateľov sociálnych služieb a dodržiava platné právne predpisy Slovenskej republiky. Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný Prevádzkový poriadok schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Priestorové podmienky zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb.

Cieľom materiálneho vybavenia je zabezpečenie dostatočného priestoru pre relaxáciu, terapeutickú činnosť, vzdelávania, stravovania, kultúrneho a športového vyžitia. Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby sa snaží o estetickú úpravu vnútorných a vonkajších priestorov, navodenie príjemnej a rodinnej atmosféry. Materiálne a priestorové vybavenie organizácie prechádza neustálym vývojom a prispôsobovaním potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

Priestory a zariadenie priestorov v ktorých je sociálna služba poskytovaná umožňujú prijímateľovi sociálnej služby uplatňovať si právo na súkromie. Prevádzkové podmienky sa flexibilne prispôsobujú potrebám prijímateľov sociálnych služieb a vytvárajú vhodné podmienky na napĺňanie cieľov individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb. Vzhľad priestorov zariadenia a ich vybavenie (účelnosť, útulnosť, disponibilita) pripomína vybavenie bežnej domácnosti.

4.2 Kritérium: Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií o poskytovanej sociálnej službe (informačná stratégia), ktoré sú dostupné prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľnej a zrozumiteľnej forme (písomná podoba, audio záznam alebo videozáznam, internetová stránka).

ŠTANDARD: 

Pre prijímateľa sociálnej služby, jeho rodinu, komunitu a verejnosť poskytuje poskytovateľ sociálnej služby také informácie o sociálnej službe, ktoré sú dostupné, úplné a v zrozumiteľnej forme.

Informačná stratégia predstavuje komplexný záver, ako bude poskytovateľ sociálnej služby nakladať s poznatkami, s relevantnými informáciami a dátami získanými počas poskytovania sociálnej služby. Slúži na určenie, ktoré informácie sú dôležité pre prijímanie kľúčových rozhodnutí poskytovateľa ohľadom fungovania sociálnej služby. Rovnako na určenie cieľových skupín ako odberateľov relevantných informácií poskytovateľa.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 4.2 na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v ZNP
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v ZNP
 • Evidencia prijímateľov sociálnych služieb
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov v ZNP
 • Domáci poriadok ZSS
 • IN 24/2019 – Spôsob spracúvania a poskytovania informácií o poskytovanej sociálnej službe (informačná stratégia).

INDIKÁTOR:

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby považuje informovanosť za základnú podmienku pre dostupnosť služieb  a rovnako pre transparentnosť.  Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby sprístupňuje verejnosti informácie o svojom poslaní, cieľoch, princípoch a cieľových skupinách prijímateľov sociálnych služieb a ďalšie informácie, ktoré uľahčujú orientáciu nielen záujemcom o poskytované sociálne služby, ale i iným subjektom, čím prispievame k dostupnosti služieb. Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný postup a spôsob spracúvania a poskytovania informácií o sociálnej službe na mieste, na ktorom sú sociálne služby poskytované, v miestnej komunite a na verejnosti a podľa neho postupuje.

Poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky na zapojenie prijímateľov sociálnych služieb do spôsobu spracúvania, dopĺňania, finalizácie a overovania poskytovania informácií o sociálnej službe. Na poskytovanie informácií o sociálnej službe sú použité v súčasnosti bežne dostupné informačné technológie.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby si overuje dostupnosť, úplnosť a zrozumiteľnosť informácií o poskytovaných sociálnych službách a získané poznatky.

4.3 Kritérium: Hodnotenie vypracovania výročnej správy v súlade s týmto zákonom  alebo hodnotenie záverečného účtu.

ŠTANDARD: 

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, má písomne vypracovanú výročnú správu v súlade s §67 a tohto zákona. Poskytovateľom, ktorým je obec, alebo právnická osoba zriadená obcou, alebo vyšším územným celkom má písomne vypracovaný záverečný účet v súlade so všeobecne záväznými predpismi (§16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Výročná správa alebo záverečný účet sú verejne prístupné, zverejnené v určenom termíne a sú v zrozumiteľnej forme.

Keďže ide o otázku verejného záujmu a priorít, zároveň o uplatňovanie najširšej spoločenskej solidarity (sociálne služby sú financované aj cez systém daní) verejnosť má právo na informáciu, za akých podmienok sú sociálne služby u poskytovateľa poskytované a ako sú využívané verejné prostriedky alokované na tento účel. Verejnosťou sa  pritom nemyslia len tvorcovia národnej, regionálnej a lokálnej politiky a priami donori, ale aj odborná verejnosť a najširšia verejnosť. Vypracovávanie výročnej správy alebo záverečného účtu je formou širšej sociálnej kontroly, ktorá sa chápe ako jedna z metód sociálnej práce.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 4.3 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v ZNP
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v ZNP
 • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Účtovníctvo vedené v zmysle platnej legislatívy
 • Zverejnené výročné správy spracované podľa zákona na svojom webovom sídle
 • IN 25/2019 – Stanovenie postupov a pravidiel na spracovávanie a zverejňovanie výročnej správy o činnosti a hospodárení, ktorá obsahuje ročnú účtovnú uzávierku a jej zhodnotenie, výrok audítora k ročnej uzávierke

INDIKÁTOR: 

Výročná správa alebo záverečný účet poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti relevantné, zrozumiteľné a hodnoverné informácie o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.            

Poskytovateľ sociálnej služby má presne definovaný proces prípravy a spracovania výročnej správy v súlade so zákonom a určených zamestnancov zodpovedných za tento proces. Výročná správa alebo záverečný účet sú dostupné v tlačenej podobe na obvyklom prístupnom mieste v priestoroch poskytovateľa sociálnej služby a v elektronickej podobe na webovom sídle poskytovateľa sociálnej služby.

4.4 Kritérium: Určenie pravidiel prijímania darov.

ŠTANDARD: 

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy a pravidlá prijímania použitia a zverejňovania peňažných darov a nepeňažných darov 

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 4.4 pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Radošina a Močenok:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikanív ZNP
 • Zákon č. 40/1964 Z.z. ( Občiansky zákonník ) v ZNP
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v ZNP
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v ZNP
 • Písomne vypracovaná smernica o prijímaní darov“
 • Interná smernica „o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov
 • Interný predpis 27/2019 – Pravidlá pre prijímanie darov
 • Vedená evidencia darovacích zmlúv

INDIKÁTOR:

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby vníma problematiku prijímania darov ako citlivú. Na jednej strane súvisí s otázkami transparentného poskytovania sociálnych služieb, na druhej strane, vychádzajúc z cieľovej skupiny, akejsi vďaky za kvalitne odvedenú prácu zamestnancov, respektíve podporu od spoločností, ktoré vidia zmysel v práci našej organizácie, a teda prijímanie darov môže byť zdrojom financovania organizácie.

Komunita Kráľovnej pokoja ako poskytovateľ sociálnej služby prijíma peňažný dar alebo nepeňažný dar výlučne na základe písomnej darovacej zmluvy s darcom, uzatvorenej na základe slobodnej vôle a rozhodnutia darcu a poskytovateľa sociálnej služby. Má presne a písomne definované oblasti možných konfliktov záujmov vyplývajúcich z prijatia peňažného daru alebo nepeňažného daru a určené účinné opatrenia na predchádzanie ich vzniku.

Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný spôsob transparentného zverejňovania prijatých peňažných darov a nepeňažných darov, darovacích zmlúv a účelu použitia peňažného alebo nepeňažného daru.

Výročné správy
Strategické ciele poskytovateľa sociálnych služieb na obdobie 2021-2024

1

Krok za krokom k poskytovaniu sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb Komunity Kráľovnej pokoja

Krok za krokom k poskytovaniu sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb Komunity Kráľovnej pokoja

1. krok

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb/DSS , v zariadení pre seniorov/ZpS alebo v zariadení opatrovateľskej služby/ZOS sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (odkaz na Nitriansky samosprávny kraj) a lekárom vyplneného tlačiva Lekársky nález Tlačivo žiadosti je dostupné na úradoch samosprávnych krajov pre DSS a na mestských/obecných úradoch pre ZpS a ZOS, ako aj na ich webových stránkach.

2. krok

Vyplnenú žiadosť je možné doručiť do podateľne úradov samosprávnych krajov alebo  mestských/obecných úradov osobne alebo poštou. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

3. krok

Lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 30 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľní príslušných úradov. Občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb len v tom prípade, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V. alebo VI., v zariadení pre seniorov minimálne IV. Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a lekársky posudok.

4. krok

V zákonom stanovenej lehote správny orgán, t. j. príslušný úrad samosprávneho kraja pre DSS a mestský/obecný úrad pre ZpS a ZOS, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po pätnástich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.

5. krok

Občan, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V prípade, ak si občan vyberie na poskytovanie sociálnych služieb naše zariadenie vyplní Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby, ktorú nájde na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty na stiahnutie, ale aj priamo na sociálnom úseku, kde Vám ho naše sociálne pracovníčky veľmi rady pomôžu vyplniť. Rovnako Vám vysvetlia všetky podmienky, postup a povinné prílohy Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby

Zoznam príloh:
– originál alebo overená kópia právoplatného “Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu“ + Posudku o odkázanosti na sociálnu službu (vydaný úradom samosprávneho kraja  alebo obcou/mestom),
– originál alebo overená kópia právoplatného „Uznesenie o ustanovení opatrovníka“ + „Rozsudok
o pozbavení / obmedzení spôsobilosti na právne úkony“ (vydané príslušným okresným súdom), ak je žiadateľ pozbavený / obmedzený spôsobilosti na právne úkony,
– potvrdenie o príjme (dôchodku) za predchádzajúci mesiac. (resp. posledné rozhodnutie o výške
dôchodku zo Sociálnej poisťovne),
– potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok u žiadateľa s nepravidelným príjmom,
– ak je žiadateľ poberateľom sociálnych dávok aj posledné rozhodnutie o priznaní týchto dávok,
– iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy,

– doklady o majetkových pomeroch:
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu,
(s osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike)
– VYHLÁSENIE o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
podľa § 72 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
(doklady preukazujúce zmeny vo vlastníctve nehnuteľného majetku za obdobie piatich
po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom
sa posudzuje príjem a majetok na účely platenia úhrady za sociálnu službu v zmysle § 72
zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov) s osvedčeným podpisom u               notára alebo na matrike – príloha žiadosti 1. strana (rok 2019 je potrebné aktualizovať na kalendárny rok, v ktorom sa podáva žiadosť),

– Čestné prehlásenie o vystrojení pohrebu – (s osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike)        – príloha žiadosti 2. strana,
– adresy a telefonické kontakty najbližších príbuzných a známych – príloha žiadosti 3. strana,
– doklady o príjme a majetku spoločne posudzovaných osôb (manžel/ manželka, rodičia, deti).

 

PRI NÁSTUPE DO ZARIADENIA SÚ POTREBNÉ VYŠETRENIA:
– na HBsAg
– RTG pľúc popis (nie starší ako 1 rok)
– výter z nosa
– výter z recta
– výter z tonzil

Enviroopatrenia v Močenku

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE