Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Ponuka práce

Pracovná pozícia: pomocník v zariadení soc. služieb vrámci Chránenej dielne v DSS Radošina, v DSS Močenok
Podmienky: priznaná invalidita, min. 1 mesiac evidencie na úrade práce

Pracovná pozícia: vychovávateľ/ka v Centre pre deti a rodiny/Detskom domove
Podmienky: vzdelanostné – špeciálna pedagogika, osobnostné

Pracovná pozícia: zodpovedná osoba pre ošetrovateľskú činnosť v zariadení sociálnych služieb
Podmienky: vzdelanostné: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite

Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a vyplnený (tu stiahnuť kliknutím na názov) osobny_dotaznik posielajte na adresu:

kkp@slovanet.sk

alebo

Komunita Kráľovnej pokoja
Sv. Gorazda 553/28 – kaštieľ
951 31 Močenok

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE