Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /nfsmnt/hosting2_2/0/c/0c67c0e0-5eab-42d7-9b4f-da88f812e269/kkp.sk/web/wp-includes/compat.php on line 502

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /nfsmnt/hosting2_2/0/c/0c67c0e0-5eab-42d7-9b4f-da88f812e269/kkp.sk/web/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Naša komunita | Komunita Kráľovnej pokoja
Budeme vďační za akúkoľvek pomoc: ľudskú, duchovnú, finančnú. Všetkým dobrodincov vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! č.ú.: 75333192/0200

Komunita Kráľovnej pokoja

Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Kto sme
Kto sme

Sme mladá kresťanská komunita, túžiaca svedčiť svojim životom o Kristovej láske v charitatívnej a sociálnej oblasti. Svojím životom sa chceme pridať k hlasu sv. Jána Pavla II:

,,aby sa v tejto historickej dobe znova zjavila tá láska, ktorá je v Otcovi, a aby sa pôsobením Syna i Ducha Svätého stala zreteľne prítomnou v terajšom svete a mocnejšou nad každé zlo, mocnejšou, než je hriech a smrť.“ (enc. Dives in Misericordia, 15)

Ako súkromné združenie veriacich kresťanov – katolíkov v zmysle CIC kán. 299, 304, 321 – 326 žijeme v plnom spoločenstve s Katolíckou Cirkvou a našu činnosť vykonávame pre dobro Cirkvi a celej ľudskej rodiny so schválením Konferencie biskupov Slovenska (24. februára 1994).

Dňa 26. októbra 1993 schválil nitriansky sídelný biskup kardinál Ján Chryzostom Korec Komunitu Kráľovnej pokoja s kánonickým štatútom CHRISTIFIDELIUM CONSOTIATIO.

Členov Komunity tvoria: 

 • zasvätení bratia a sestry,
 • kňazi,
 • rodiny,
 • laici žijúci vo svete – tzv. ,,tretí rád“.

Galéria

Vznik a začleňovanie do komunity
Vznik a začleňovanie do komunity

Vznik Komunity Kráľovnej pokoja bol inšpirovaný životom sv. Vincenta de Paul – patrónom charitatívnych diel, ktorý bol povolaný ohlasovať Krista ako evanjelizátora chudobných. Aj my chceme objavovať v dnešnom svete rozmanité a naliehavé formy chudoby a hľadať účinné prostriedky na odstraňovanie jej najškodlivejších následkov tak v duchovnej ako aj v materiálnej oblasti.

Naším súčasným apoštolátom je v prvom rade starostlivosť o našich ,,chlapcov“ v rámci prevádzky domova sociálnych služieb (v Močenku a v Radošine), a starostlivosť o deti v našom detskom domove (v Močenku).

Ďalšími formami apoštolátu sú:

 • domov pre seniorov (Močenok, Hrabičov)
  zariadenie opatrovateľskej služby (Močenok, Hrabičov)
 • rehabilitačné stredisko (Močenok)
 • denný stacionár (Močenok)
 • exercičný dom a duchovné centrum k úcte sv. Terézii z Lisieux – Tereziánum (Močenok)
 • vydavateľstvo (Močenok)
 • potravinová pomoc pre sociálne slabé rodiny (Močenok)
 • chránené dielne (Radošina, Močenok)
 • hospodárstvo (Radošina, Močenok)
 • rekonštrukcia biskupských kaštieľov v ktorých žijeme (Radošina, Močenok)
 • rekreačný dom (Hrabičov)
 • bytovka pre nácvik samostatného života (Šaľa – Veča)

Začleňovanie do komunity

 • Kandidatúra – postulát ( min. 1 rok)
 • Noviciát (min. 1 rok). Noviciát sa končí zložením prísľubov, ktoré sa obnovujú každý rok na slávnosť Zoslania Ducha Svätého
 • Permanentná formácia
Charizma a spiritualita
Charizma a spiritualita

Našou charizmou je žiť život spoločne s ,,chudobnými“ z Pánovho evanjelia a každodenne sa usilovať o pokoj a milosrdenstvo v konkrétnej službe činorodej lásky.

Základom spirituálnosti našej Komunity je podľa vzoru sv. Vincenta de Paul jednota kontemplatívneho a činného apoštolského života. V kontemplácii s Ježišom skrze Ducha Svätého roznecovať súcit a účinnú lásku k chudobným, ale zároveň v chudobných poznávať tvár chudobného a trpiaceho Krista. Ak opúšťame kontempláciu pre skutok lásky k blížnemu podľa sv. Vincenta opúšťame Boha pre Boha…. v chudobných nájdeme Tvár trpiaceho Krista.

Osobitne naliehavou črtou našej spirituálnosti je neustále, každodenné úsilie uskutočňovať v našom živote verné nasledovanie Ježiša Krista, vtelenú Božiu Vôľu v našom zmýšľaní, v slovách i v skutkoch.

Komunita Kráľovnej pokoja žije duchovnosť ,,malej cesty“ svätej Terezky od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre. Učí nás, ako Pána Ježiša milovať a pričiňovať sa o to, aby bol milovaný. Aj náš život chce byť obetou Jeho Milosrdnej láske a odpoveďou na výkrik Jeho smädu po spáse duší. Každodenné slávenie svätej omše, poklona pred sviatostným Ježišom, rozjímanie Božieho Slova, modlitba svätého ruženca a úcta k Božiemu Milosrdenstvu sú hlavným pokrmom na to, aby sme v dôvere malého dieťaťa hľadali a šírili Božie kráľovstvo.

História
História

Zakladateľmi Komunity Kráľovnej pokoja sú páter Rudolf Priedhorský, CM († 2004) a páter Branko Tupý (v čase vzniku Komunity študent teológie). Prvým impulzom pre založenie Komunity bola potreba ujímať sa chlapcov, ktorým po dovŕšení osemnásteho roku života skončila nariadená ústavná starostlivosť a títo sa ocitali na ulici, v azylových domoch a pod. Nemali zázemie, rodinu, ani psychické podmienky na dôstojný samostatný život.

Pre vybudovanie komplexného diela na pomoc týmto chlapcom, zväčša sirotám, sme dostali v roku 1993 k dispozícii od otca kardinála J. Ch. Korca kaštieľ v Radošine. Schátralý objekt si vyžadoval kompletnú rekonštrukciu. V kaštieli nebola elektrika, okná, voda. Do týchto podmienok bez akýchkoľvek istôt sa do jednej miestnosti nasťahovali už spomínaní nadšenci so svojimi prvými šiestimi chlapcami koncom roka 1993. Spočiatku sme boli bez finančných prostriedkov. Na pomoc nám prichádzali priatelia a dobrovoľníci, mladí ľudia hľadajúci svoje povolanie, tí, čo túžili zasvätiť Bohu svoj život v službe našim chlapcom. Tak sa začala formovať a rozrastať naša Komunita. Dňa 26. októbra 1993 schválil nitriansky sídelný biskup kardinál Ján Chryzostom Korec Komunitu Kráľovnej pokoja s kánonickým štatútom CHRISTIFIDELIUM CONSOTIATIO.

Prvú väčšiu finančnú pomoc sme dostali od zahraničných kresťanských organizácií z Nemecka, Belgicka a Holandska. Z týchto finančných prostriedkov sme zrekonštruovali prízemie kaštieľa. Ako prvú sme vybudovali malú kaplnku. Po desiatkach rokov sme obnovili slúženie svätých omší v biskupskom kaštieli. Objekt sme obnovovali plných 7 rokov. Chlapci sa pri rekonštrukcii aktívne podieľali, všetko sme sa snažili robiť svojpomocne.

Od roku 1994 sme začali s hospodárskou činnosťou. Kardinál Korec nám poskytol 60 ha pôdy, kde sme pestovali obilie, repku, hrach, jedlé gaštany zemiaky, zeleninu. Súčasťou farmy bol tiež chov domácich zvierat. Takto sa členovia Komunity snažili od začiatku v duchu sv. Vincenta de Paul milovať Boha prácou svojich rúk a potom svojej tváre.

Počet chlapcov postupne vzrastal. V roku 1995 sme našu službu oficiálne zaregistrovali a zariadenie sociálnych služieb sme nazvali Rodina dobrej nádeje. V rámci Rodiny dobrej nádeje sme realizovali viacero projektov zameraných na rozvoj osobnosti a postupnej habilitácie chlapcov do spoločnosti (Fénix, Mosty, Rozvoj, Spolužitie, IMRO…).

V roku 2003 sme na rozšírenie našej služby dostali k dispozícii od otca J. Ch. Korca ďalší kaštieľ – v Močenku. Tu sme okrem Domova sociálnych služieb zriadili aj Detský domov. V súčasnosti máme približne 15 chlapcov v DSS Radošina, 35 chlapcov v DSS Močenok a 40 detí v DeD Močenok. Spolu tvoríme jednu veľkú rodinu.

Patróni

Ikona-panny-Márie_patroni-225x300

Panna Mária Kráľovná pokoja

Panna Mária je pre nás vzorom a sprievodkyňou vo všetkých oblastiach života: v zasvätení sa Kristovi, čistote, chudobe, poslušnosti, pokore, v službe. Denne si obnovujeme zasvätenie k našej Kráľovnej a Matke Milosrdenstva. Do Jej rúk vkladáme všetko: cestu nášho vlastného posvätenia, našich zverencov, zamestnancov, dobrodincov, i celý svet.

V roku 2013 bude dostupná Encyklika pápeža Pia XII. AD CAELI REGINAM (O Nebeskej Kráľovnej), ktorej preklad a vydanie sme ziniciovali (v spolupráci so SSV).
Toto sú slová pápeža Pia XII. : ,,Touto Encyklikou zavádzame sviatok, aby všetci mohli jasnejšie uznať a zbožnejšie si ctiť milosrdnú a materinskú moc Božej Matky. Sme presvedčení, že tento sviatok pomôže zachovať, posilniť a predĺžiť onen pokoj medzi národmi, ktorý je denne skoro zničený obnovujúcimi sa krízami. Nie je snáď Ona dúhou v oblakoch, siahajúcou k Bohu, zárukou zmluvy pokoja? „Pohliadni na dúhu a zvelebuj Toho, kto ju stvoril, veľmi je utešená svojím leskom. Svojím skvostným oblúkom sa vinie po nebi, ruky Vznešeného ju rozopäli [na obdiv].“ Kto si teda uctí Kráľovnú neba a zeme – a nech sa nik necíti vyňatým z tohto holdu vďačnej a milujúcej duše – nech prosí túto najúčinnejšiu z kráľovien, Sprostredkovateľku pokoja; nech rešpektuje a zachováva pokoj, ktorý nie je len nepotrestanou zlobou, ani bezbrehou slobodou, ale usporiadanou harmóniou pod zákonom Božej vôle; k jeho zachovávaniu a šíreniu nás pohýnajú mierne naliehania a príkazy Panny Márie. /51/

sv.-vincent-1_patroni

 

Sv. Vincent de Paul

zdôrazňuje potrebu ,,načúvania chudobnému“, počúvať, čo mi hovorí chudobný, blížny. Započúvať sa do druhého, aj keď sa nevie dobre vyjadrovať, aj keď nevie dobre vyjaviť svoju potrebu, aj keď nevie ,,hýbať perami.“ U Terezky sa viac sústreďujeme na to, ak sa otvoriť Božiemu Milosrdenstvu, Sv. Vincent nás pozýva odovzdávať blížnym milosrdenstvo, ktoré sme prijali od Boha, aby sme neboli ako nemilosrdný sluha (por. Mt 18, 23 – 35). Kto je chudobnejší ako dieťa? Sv. Vincent sa k nemu pozorne nakláňa, počúva ho a snaží sa mu porozumieť tak, ako počúva Božie Slovo, ktoré drží v ľavej ruke. Sv. Vincent nehľadí na dieťa, ale na kríž, ktorý odhaľuje predmet horlivosti všetkých jeho nasledovníkov – ,,Láska Ježiša Krista ukrižovaného nás ženie.“ Ruka, ktorá stíska kríž, zároveň prstami vyznáva dve prirodzenosti Krista – božskú a ľudskú, ktorú z lásky k nám prijal. Preto iste platia slová vteleného Božieho Syna ,,Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Štóla splývajúca z pliec sv. Vincenta, podobne ako u sv. Don Bosca, poukazuje na kňazské povolanie týchto svätcov. Na štóle je latinský nápis, ktorý v príklade znamená ,,Poslal ma ohlasovať radostnú zvesť chudobným“ (porov. Lk 4, 18).

sv.terezka-1_patroniSv. Terezka od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

je 33. učiteľkou Cirkvi. Kríž v jej pravej ruke pripomína jej túžbu byť mučeníčkou Božej lásky skrze obetovanie s Milosrdnej láske. ,,Čím je väčšia ľudská bieda, tým viac sa musí človek pokladať za predmet spôsobilý k tomu, aby sa na ňom prejavilo nekonečné Milosrdenstvo…. Obetujme mu svoje úbohosti, aby nás od nich oslobodil, aby nás uzdravil. A to nie preto, že si to zasluhujeme, ale preto, aby sme dali Božej Láske príležitosť prejaviť sa takou, aká naozaj je – milosrdná. !Ježišove slzy a krv sa Sali jej rosou a jej slnkom bola prevelebná Tvár. ,,Dovtedy som neskúmala hĺbku pokladov ukrytých v svätej Tvári. … pochopila som, že ozajstná múdrosť spočíva v to, aby sme boli radi, že sme neznámi a že nás nepokladajú za nič… Áno, tak ako Ježišova Tvár, chcela som, aby moja tvár bola naozaj ukrytá, aby ma na zemi nik nepoznal… inými slovami, musíme súhlasiť s tým, že zostaneme stále malí a bez sily. „Rozpäté ruky Terezky, v ktorých drží vyobrazenie Presvätej Tváre, nás povzbudzujú pristupovať s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase (porov. Heb 4, 16)

sv.-don-Bosco-1_patroniSv. Don Bosco

tento patrón a vychovávateľ mládeže, založil veľké dielo služby chlapcom ulice. Je pre nás učiteľom služby – výchovy. Je znázornený s troma majákmi – stĺpmi, podľa prorockého sna, ktorý mal. Na rozbúrenom mori je veľká loď, ktorou je Cirkev. túto loď sprevádza mnoho ďalších lodí, ktoré poslúchajú rozkazy admirála veľkej lode, ktorým je pápež. Proti veľkej lodi bojujú iné malé lode, ktoré tvoria nespočetnú flotilu. Na šírom mori sa týčia dva vysokánske majáky , ku ktorým pápež vedie loď. Z týchto majákov visia kotvy a háky na reťaziach. Na jednom z majákov stojí krásna socha Nepoškvrnenej . Na druhom majáku, oveľa vyššom a mohutnejšom, žiari hostia – Eucharistia. ,,Na záchranu v takomto smútku existuje len jeden prostriedok: časté sv. prijímanie a úcta k Panne Márii.( Tento sen môže byť majákom pre každého človeka, ktorý sa otvoril Božej milosrdnej láske. dnes málokto popiera existenciu Boha, stáva sa však moderným odmietanie Cirkvi, ako starej a nefunkčnej lode, ktorou s a môže na prvý pohľad zdať. Sv. Don Bosco držiac túto starú loď v náručí nám pripomína, že máme ľuďom vo svojom okolí ponúknuť nielen chlieb Božieho Slova, ale aj domov, spoločenstvo v Cirkvi. Don Bosco používal poučenie zo svojho prorockého sna ako vodidlo pri rozlišovaní duchov posudzovaní situácií i povolaní. Sk sa v jednom spoločenstve alebo v jednej osobe spája láska ku Sv. Otcovi a Cirkvi s výraznou úctou k Panne Márii a hlbokou eucharistickou zbožnosťou, netreba sa obávať smútkov a poblúdení. (br. Efraim)

Komunita Kráľovnej pokoja 2014 © Všetky práva vyhradené BE INOVATIVE